HIS 50. Enevældens offentligheder ca. 1720-1849

Kursusindhold

HIS 50. Enevældens offentligheder ca. 1720-1849
Ved Junigrundlovens indførelse (1849) blev det fastslået, at ”Enhver er berettiget til ved Trykken at offentliggjøre sine Tanker, dog under Ansvar for Domstolene. Censur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ingensinde paany indføres” (§ 91). Dermed var ytringsfriheden i princippet sikret. Men hvilke muligheder havde man haft for offentligt at ytre sig i perioden frem til Grundloven?
Set i europæisk sammenhæng regerede den danske monark nærmest uindskrænket, og regeringens kontrol med kommunikation, nyheder og informationer synes at have været central for styrets legitimitet og opretholdelse. I løbet af 1700-tallet gennemgik den offentlige sfære omfattende forandringer i såvel Danmark som i resten af Europa, og ved århundredets afslutning aner man konturerne af de forestillinger om offentlighed og forholdet mellem stat og borgere, der ligger til grund for moderne opfattelser af demokrati og ytringsfrihed. På kurset undersøger vi, hvordan censur og trykkefrihed blev praktiseret under enevælden. Et særligt fokus vil være rettet mod de diskussioner om trykkefrihed, der prægede perioden fra midten af 1700-tallet og frem.
Udviklingen i Danmark-Norge vil blive belyst i forhold til generelle strømninger i Europa.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Engelsk titel

HIS 50. Enevældens offentligheder ca. 1720-1849

Uddannelse

Historie
Modul 1A:
Område 1: Introduktion til historievidenskab med studieteknik (HHIB00501E) [Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning / seminar

- James Van Horn Melton: The Rise of the Public in Enlightenment Europe. 2001.

Der vil blive udfærdiget et kompendie til brug på kurset.

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5