Fransk - Bachelorprojekt

Kursusindhold

Der opæves færdigheder i:

 • Gennemføre et projekt, der eksemplarisk bearbejder en afgrænset problem-stilling inden for fransk sprog, litteratur eller historie og samfundsforhold
 • Redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teori og metode inden for tekst- og kulturanalyse i forhold til projektets problemstilling
 • Gennemføre en undersøgelse af fransksprogede tekster eller af kulturelle fænomener med enten et mere teoretisk-analytisk eller et mere prak-tisk-formidlingsmæssigt sigte
 • Begrunde og diskutere den valgte tilgang i forhold til projektets pro-blemstilling, således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig
 • Udtrykke sig klart på et syntaktisk korrekt og idiomatisk fransk og an-vende relevante faglige begreber i overensstemmelse med videnskabeli-ge krav og normer
 • Perspektivere projektarbejdets resultater i en bredere sammenhæng
 • Sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé.
Engelsk titel

French - Bachelor's project

Projektarbejde

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 409,5
 • Total
 • 409,5