F. ARK Avanceret arkæologisk dokumentation og analyse

Kursusindhold

Kursen skall ge den studerande adekvata insikter i användningen av nya och/eller avancerande dokumentations och analys metoder som t ex naturvetenskapliga metoder som isotop och protein analyser, bruk av olika arkeologiska 3D applikationer och databashantering. Vidare kommer kursen ge insikter i sambanden mellan teoretiska referensramar och arkeologisk dokumentation.

Kursen är baserad på föreläsningar, praktiska övningar, studiebesök och demonstrationer i laboratorium. Vissa förläsningar/övningar kommer att ges på svenska eller engelska.

Studiebesök och övningar kan omfatta hela dagar och eventuella utgifter till transport kan tillkomma.

Kursen kommer att ges koncentrerat under oktober och november.

Engelsk titel

Archaeological Advanced archaeological documentation and analysis

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Målbeskrivelse

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Redegøre for de grundliggende principper i en række nye og/eller avancerede metoder i relation til arkæologisk dokumentation og analyse.

 • Anvende udvalgte nye og/eller avancerede metoder i relation til arkæologisk dokumentation og analyse.

 • Reflektere kritisk i forhold til anvendelsen af en række nye og/eller avancerede metoder i relation til arkæologisk dokumentation og analyse.

Kurset er baseret på forelæsninger, øvelser og demonstrationer i felten og i laboratorium.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 154
 • Øvelser
 • 28
 • Total
 • 182