Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

F. ARK Feltarkæologi (BA)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Per Ole Rindel (6-847b8076777e527a877f407d8740767d)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HFAB11082U

Engelsk titel

F. ARK Field Archaeology

Kursusindhold

Målsætningen med kurset er at give den studerende:

  • Viden om og forståelse af metoder og arbejdsgange inden for arkæologisk praksis inden for kulturarvsforvaltning (fx arkæologiske forundersøgelser eller inventeringer, arkæologiske udgravninger, efterbehandling og registrering af fundmaterialer, formidling af den materielle kulturarv).
  • Færdigheder i at anvende basale metoder og arbejdsgange i arkæologisk praksis inden for kulturarvsforskning.
  • Kompetencer i at reflektere over og kritisk vurdere metoder og arbejdsgange i arkæologisk praksis inden for kulturarvsforvaltning.

 

Formelle krav

Kurset kan kun tages som tilvalg.

Bemærkninger

Af praktiske årsager kan man som udgangspunkt kun tilmelde sig Tilvalg i Feltarkæologi., hvis man:
A) også tilmelder sig tilvalg i Praktisk og Teoretisk Museumskundskab i efterårssemestret 2016. Der dispenseres for den normale bestemmelse om max 15 ECTS tilvalg inden for eget fag, hvis man vælger denne pakke.
eller
B) også samtidigt tilmelder sig Tilvalget i Biologisk Antropologi i efterårssemestret 2016.

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kurset udgøres af et projektorienteret forløb, som udføres holdvis i forbindelse med ophold af sammenlagt 10 ugers varighed ved et eller flere kulturhistoriske museer med arkæologisk ansvarsområde. I relation til dette indgår en eller flere bundne skriftlige øvelser samt et seminar med mundtlige oplæg fra de studerende.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Projektarbejde 370
Øvelser 37
Forberedelse 7
Seminar 6
Total 420

Eksamen (Bunden mundtlig dialog)

Prøveform

Skriftlig aflevering med opsyn.
Alle dele af prøven aflægges i samme eksamenstermin, og bestås samlet.
Den skriftlige hjemmeopgave er en redegørelse og refleksion over arkæologisk praksis inden for kulturarvsforvaltning i relation til det projektorienterede forløb og har et omfang på 10 normalsider (eksklusiv dokumentation og illustrationer). Hjemmeopgaven udføres selvstændigt, men under vejledning af kursuskoordinatoren. Den mundtlige fremlæggelse af det projektorienterede forløb skal vare 20 minutter.

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

Studieordninger på Forhistorisk Arkæologi

 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende