AFLYST!!!! BA-tilvalg: Design: teori, analyse og global designhistorie

Kursusindhold

Kurset behandler indledningsvis designbegrebets kompleksitet, den eksisterende designforsknings interdisciplinaritet på tværs af human-, social- og naturvidenskabelige videnskabsgrene og deres genstandsfelter. Derudover  er kursusforløbet struktureret mhp. en introducerende teoretisk, analytisk og historisk behandling i kursusgangene af væsentlige temaer eller problemstillinger i designforskningen, som f.eks. designhistorie vs. designstudier, æstetik vs. design, form vs. funktion, oplevelse og branding vs. objekt og praktiske eller materielle træk, produkt- vs. proces- eller bruger-orienteret design. Teoretisk set behandler kurset begrebsdannelser for designforskning inden for kunsthistorie, kulturstudier, sociologi og antropologi, mediestudier samt datalogi og HCI (e.g., digitalt design og interaktionsdesign). Analytisk søger kurset at tilnærme sig en bred vifte af konkrete designfænomener inden for urbanitet og arkitektur, boligen og dens hverdagsgenstande samt livsform og mode, ligesom der behandles signifikante udviklinger inden for smagsdannelse, livsstilsobjekter og social distinktion. Historisk set introduceres kort til de designmæssige implikationer af det 18. århundredes industrielle revolution, der foretages en serie nedslag i signifikante globale og nationale, organisatoriske og produktspecifikke tendenser i modernitetens designhistorie fra ca. 1850 til 2. verdenskrig. En vis emfase placeres dog på den meget markante historiske udvikling af designfeltet efter 1945, herunder spørgsmål vedr. post-industrielle og postmoderne typer design for samtidens videns- og informationssamfund.

Kursusformen kombinerer underviseroplæg og deltagerdiskussion samt gruppearbejde. Kurset afsluttes med en workshop omkring eksamensrelevante problemstillinger.

 

Engelsk titel

Design theory, design analysis and global design history

Uddannelse

Kunsthistorie

Forelæsninger

Litteratur (grundbøger):

Julier, Guy. The Culture of Design. 2nd ed. Los Angeles: Sage Publications, 2008.

Raizman, David Seth. History of Modern Design. 2nd ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2010.

Kompendie i Kompendieudsalget (2 bind).

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 293
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420