DAN; Dansk Sprog

Kursusindhold

Eksaminandens semantiske analysefærdighed trænes på enkeltord og sammenhængende tekster fra nutiden og fra de vigtigste epoker i det danske sprogsamfunds tekstuelle udvik-ling. Teoretiske tekster om sprogforandring danner basis for en diskussion af sprogets in-terne udvikling sat i relation til dets eksterne status og kontakten med andre sprog i sprog-samfundet Danmark gennem tiderne. It-kompetencen udbygges.

Eksaminandens interaktionsanalytiske færdigheder trænes på en vifte af eksempler på faktisk forekommende eller fiktive forløb. Der lægges vægt på at praktisere, uddybe og problematisere skellet mellem tekst og kontekst i analysen.

Undervisningen i sprogteori tager udgangspunkt i eksempler på analyser af sproglige fænomener i dansk. Fremstillingerne analyseres med henblik på at afdække analyseformens foretrukne håndgreb og dens teoretiske forudsætninger. Undervisningen viser også hvordan man går den anden vej, dvs. fra et givet sprogligt fænomen til en undersøgelse af dets forekomst i en bestemt teksttype eller kontekst, og hvilke metoder man typisk vil benytte sig af. Genreteori danner baggrund for en praksisnær gennemgang af særlig den videnskabelige afhandlings problematik og fremstillingsform.

 

Se mere i studieordningen:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_kasf.pdf

Engelsk titel

The Danish language

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Nye prøvebestemmelser:

Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
• Tilstedeværelse i min. 80 % af undervisningstiden.
• En bunden skriftlig semesteropgave på 2-3 normalsider.
• Deltagelse i et mundligt oplæg forberedt af en gruppe på maks. 5 studerende.

Syge-/omprøve: Bunden skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Eksamenssprog: Dansk.
Censur: Ekstern.
Omfang: 12-14 normalsider, og der gives 7 dage til besvarelsen.
Syge-/omprøve: 17-19 normalsider, og der gives 10 dage til besvarelsen.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5