DAN; Svensk og Norsk

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 forstå talt norsk og svensk

 forstå skrevet norsk (både bokmål og nynorsk) og svensk

 redegøre for forskelle mellem de skandinaviske sprogsamfund i henseende til   normopfattelse og variation

 redegøre for hovedtrækkene af de skandinaviske sprogs historie, hvordan de  adskiller sig fra hinanden, og hvordan de har påvirket hinanden gennem historien

 demonstrere kendskab til de skandinaviske litteraturers historie

Engelsk titel

Swedish and Norwegian

Holdundervisning

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Andet
Disp ang. prøveform ved vintereksamen 2016/2017, Sidefaget i Dansk KA 2008-ordning

Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af:
• Tilstedeværelse i min. 80 % af undervisningen (i både norsk og svensk).
• En bunden skriftlig semesteropgave.

Semesteropgaven skal omhandle både norsk og svensk, men fokus skal være på ét af de to sprog.

Syge-/omprøve og prøve ved manglende aktiv undervisningsdeltagelse: Bunden skriftlig hjemmeopgave.

Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.

Eksamenssprog: Dansk.

Censur: Intern (ved én eksaminator).

Omfang: Bunden skriftlig semesteropgave: 4-5 normalsider.

Syge-/omprøve: 8-10 normalsider, og der gives 5 dage til besvarelsen.

Tilladte hjælpemidler: Alle.

Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206