DAN; Procesledelse og interaktion

Kursusindhold

Kurset behandler en række vigtige aspekter i forbindelse med ledelse af processer, herunder innovative processer, både i forhold til rammer og interaktionel dynamik, da innovationsledelse både handler om iscenesættelse af de forskellige faser og om italesættelse af de forskellige identiteter, så at de indgår i produktive processer. Formålet med undervisningsforløbet er at gøre kommende facilitatorer, proceskonsulenter, projektledere, teamledere og HR-konsulenter i stand til at gennemføre processer, der fremmer de erklærede mål med processen, fx opslutning, forandring eller innovation.

Som et led heri identificeres faktorer, der kan være hæmmende herfor.

Kurset lægger op til at drøfte en række spørgsmål:

Hvordan sætter man de nødvendige rammer for den innovative proces, når den samtidig skal give rum til nye tanker og bryde med kendt viden?

Hvordan agerer proceslederen mest hensigtsmæssigt i forhold til at skabe mening for deltagerne i en forandringsproces, der til tider vil stride mod den kultur, de er et produkt af?

Hvordan sætter og dyrker man det bedste hold med hensyn til profiler, relationer, dialog og indbyrdes positionering?

Hvordan skaber man som procesleder flow og empowerment i processen?

Hvordan påvirker innovationsprocesser organisationen?

Hvilke organisationsformer fremmer innovationskraften i en organisation?

Hvilke kulturelle og sociale felter i organisationen har innovationsprocessen indflydelse på, og

hvordan påvirker det organisationens identitet?

Med afsæt i teorier fra socialpsykologi, sociologi, dramaturgi, organisationsteori, ethnometodologi, pædagogik og sprogpsykologi vil faget belyse/perspektivere ovenstående temaer.

Engelsk titel

Proces Facilitation

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
KA 2015 Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.

Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
Fremmøde i min. 80 % af undervisningen.

2-5 bundne opgaver. De bundne opgaver kan have karakter af skriftlige afleveringer, mundtlige oplæg e.l., efter nærmere aftale med underviser. Der vil typisk blive stillet krav om, at mundtlige opgaver ledsages af et skriftligt produkt, fx i form af slides med noter. Det samlede omfang af skriftlige opgaver og skriftlige produkter i tilknytning til mundtlige opgaver skal være minimum 15 sider. Underviseren oplyser ved undervisningens start, hvad omfanget (angivet i normalsider) på de enkelte opgaver skal være, således at portfoliens omfangskrav kan opfyldes.

Syge- /omprøve og prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Fri hjemmeopgave og studierapport.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.

Dispensation til samme eksamensform som ovenfor på KA-2008

Eksamensform på BA-TV er med intern censur og bestået/ikke bestået
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 126
  • Total
  • 420