DAN; Med rytme og rim. Digtningens bundne former: folkevise, salme, sonet og rap

Kursusindhold

Kurset tilbyder en indføring i rytmisk og rimet – og dermed ofte sangbar – poesi i historisk, analytisk og teoretisk perspektiv. Gennem sprogligt formelle og tematisk æstetiske tilgange sætter vi fokus på, hvorledes man fra de ældste tider har fremtryllet poetiske effekter med rytme og klang, ofte i kombination med musik. For blot at afgrænse dette kæmpemæssige felt en smule er udvalgt fire karakteristiske typer af rytmisk, rimet poesi: fra middelalder og renæssance folkeviserne, fra barok, rokoko, romantik og modernisme de danske salmer, helt frem til genrens nyeste blomstring, samt fra de seneste tre århundreders kunstpoesi sonetten, denne hundesvære form, som så mange har knækket halsen på, men som Inger Christensen med sin Sommerfugledalen (1991) drev frem til det flotteste, den kunne yde. Som eksempel på den nyeste interesse for rim og rytme inddrages i kursets fjerde fase (dansk) rap.

Kurset er tværfagligt. Der inddrages således teorier og synspunkter fra bl.a. tekstvidenskab, litteraturanalyse, metrik, folkloristik, receptionshistorie og praktisk teologi.

Engelsk titel

Rhyme and rhythm in Danish poetry: Ballads, hymns, sonnets and rap

Målbeskrivelse

Eksaminanden kan

 • Karakterisere og analysere typiske eksempler på digtningens bundne former og sætte dem i litteratur- og kulturhistorisk perspektiv

 • Redegøre for teoretiske tilgange til poesien og demonstrere dem på folkeviser, salmer, sonetter og raptekster

 • Vise indsigt i de videnskabelige metoder, der er udviklet i særlig folkevise- og salmestudier, samt perspektivere den danske sonetdigtning til bl.a. Shakespeares sonetter og forskningen i disse

 • Planlægge og begrunde undervisningsforløb og formidlingsinitiativer, der udnytter det brede pædagogiske potentiale i de bundne former og kombinerer disse didaktisk og/eller formidlingsmæssigt

 

DAN KA 2008

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka_2008.pdf

DAN KA 2015

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka.pdf

DAN BA-TV

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/enkelststaaende_batv.pdf

 

Undervisningsform: Holdundervisning med øvelser og anden form for aktiv inddragelse af de studerende, herunder naturligvis fællessang. Deltagere, der kan spille på et instrument (eller flere) vil få muligheder for at tilføre timerne musikalsk kvalitet. Forelæsningsformen kan også anvendes. Der vil i tilknytning til kurset blive arrangeret en ekskursion eller to.

Faglige mål:

.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave (efter individuel vejledning) under forudsætning af dokumenteret aktiv deltagelse eller studierapport.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Total
 • 412,5