DAN; Litteraturen er en kampsport. Introduktion til moderne litteratursociologi

Kursusindhold

”Sociologien er en kampsport”, lyder titlen på en dokumentarfilm om den franske sociolog Pierre Bourdieu. Udsagnet kunne imidlertid også gælde litteraturen, der ud fra Bourdieus teori om sociale felter kan betragtes som en arena for en løbende kamp om magt, status og de enhver tid herskende smagsnormer for hvad der anerkendes som (god) litteratur. Litteraturhistorisk tager denne kamp form af fx litterære fejder, polemik og rivalisering mellem forfattere, litterære grupper og generationer, der kæmper for at slå hinanden af banen og skabe sig selv en position inden for det litterære felt. På dette kursus skal vi udvikle værktøjer og metoder til at studere og analysere disse magtkampe og herigennem opøve en kritisk bevidsthed om de sociologiske faktorer og mekanismer, som fører til at bestemte værker eller forfattere kanoniseres og opnår klassikerstatus, mens andre henvises til historiens glemsel. Hvad blev der af Lola Baidel? Hvorfor røg Tove Ditlevsen og Vita Andersen i perioder ud af kanon og hvorfor dukker de nu op igen? Hvem bestemmer spillets regler i dansk/nordisk litteratur anno 2017? – Kampen om magt og smagsnormer er formentlig lige så gammel som litteraturen selv, men knytter sig historisk især til etableringen af det moderne litterære marked og forlagsvæsen og de tidlige massemedier i 1800-tallet. På kurset skal vi følge tilblivelsen af det moderne litterære felt i Europa og Danmark med nedslag i historiske nøglefigurer og æstetiske positioner som Charles Baudelaire, Gustave Flaubert, Georg Brandes og det 20. århundredes litterære avantgarder og modernismer. Vi skal analysere, hvordan litteraturhistorien bliver til som en kamp mellem forskellige syn på litteraturens rolle i samfundet og forskellige forfatterroller. Samtidig skal vi se på forlagsbranchens udvikling og betydningen af det ændrede mediebillede i perioden. Kurset vil give en indføring i grundlæggende litteratursociologiske teorier og begreber til at studere samspillet mellem bogmarkedets forskellige aktører (forfattere, forlag, biblioteker, læsere) under anvendelse af både kvalitative og kvantitative metoder.  Endelig lægger kurset op til at reflektere over de forandringsprocesser og udfordringer som bogbranchen og det litterære kredsløb står over for i dag som følge af digitalisering og globalisering.    

 

Der vil foreligge et kompendium til kurset ved semesterstart

Engelsk titel

Literature is a Martial Art. Introduction to the Sociology of Modern Literature

Holdundervisning

Litteratur

Jens Bjerring Hansen & Torben Jelsbak (red.): Boghistorie. Aarhus Universitetsforlag, 2010.

Pierre Bourdieu: Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire. Seuil, 1992, svensk overs. Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2000.

-- : The Field of Cultural Production. Columbia University Press, 1994.

Pascale Casanova: La république mondiale des lettres. Seuil, 1999, eng. overs. The World Republic of Letters. Harvard University Press, 2007.

Robert Escarpit: Bogen og læseren. Litteratursociologi, udvidet dansk udgave med tillæg af Hans Hertel: Det litterære system i Danmark, Hans Reitzel, 1972.

David Gedin: Fältets herrar. Framväxten av en modern författarroll. Artonhundraåttitalet. Dissertation, Stockholm/Stehag 2004.

Hans Hertel: Litteraturens vaneforbrydere. Kritikere, forlæggere og lystlæsere – det litterære liv i Danmark gennem 200 år, Gyldendal 1999.

--: Bogmennesker: bøger og bogfolk. Essays og portrætter 1991-2016, Tiderne Skifter 2016.

Franco Moretti: Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for Literary History: Abstract Models for a Literary History, Verso 2007

--: Distant Reading. Verso, 2013.

New Literary History 46: 3, sommer 2015, temanummer om moderne litteratursociologi http://muse.jhu.edu/issue/32715

Annick Prieur & Carsten Sestoft (red.): Bourdieu. En introduktion. Hans Reitzel, 2006.

Lawrence Rainey: Institutions of Modernism. Literary Elites and Public Culture, Yale University Press, 1998.

Gisèle Sapiro: ”The Writer's Responsibility in France: From Flaubert to Sartre”. French Politics, Culture & Society, 25, 1, s. 1-29.

Jofrid Karner Schmidt, Tonje Vold & Knut Oterholm (red.): Litteratursociologiske perspektiv. Universitetsforlaget 2013.

Mads Rosendahl Thomsen (red.): Verdenslitterær kritik og teori. Aarhus Universitetsforlag, 2008.

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig prøve med synopsis
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Vejledning
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5