DAN; AFLYST Variation i dansk talesprog før og nu

Kursusindhold

I kurset vil vi opbygge lingvistisk viden om variation i danske talesprog og viden om teoridannelser der har forsøgt at forklare variation. Vi indleder med at etablere et overblik over variationen i dansk talesprog, hvorunder vi vil diskutere spørgsmål fra dialektgeografien som: hvorfor opstår der dialektgrænser, og hvor stabile er sådanne grænser? Derefter vil vi gå i dybden med udvalgt steder i Danmark, hvorfra der foreligger beskrivelser af dialekten både i ældre og nyere tid. Ved at læse disse vil vi opnå dels en grundlæggende lingvistisk viden om den traditionelle dialekt på stedet, dels om hvilke udviklinger der har fundet sted.  For at undersøge årsagerne til forandringerne vil vi inddrage sociolingvistiske teorier om sprogforandring, bl.a. teorier om betydningen af mobilitet, køn, alder, socialklasse og forhold knyttet til det enkelte sted, idet vi tager udgangspunkt i sociolingvistiske undersøgelser fra de pågældende steder. Gennem hele forløbe vil læsningen af tekster blive suppleret med analyse af autentiske sprogprøver hentet dels fra Afdeling for Dialektforsknings store båndarkiv, dels fra igangværende undersøgelser.

Kurset vil være forskningsbaseret, idet vi tager udgangspunkt i vores egne igangværende projekter. I kurset skal vi læse klassiske og nye dialektologiske og sociolingvistiske analyser af sprogbrug udvalgte steder i Danmark. Teksterne om sprogbrug de enkelte steder (dialektbeskrivelser og sociolingvistiske studier) vil primært være på dansk, hertil kommer danske og engelske teori- og metodetekster (dialektgeografisk og sociolingvistisk teori).

Kurset henvender sig til alle med interesse for sproglig variation, især geografisk betinget. Forudsætningen for at følge kurset er viden om fonetik og morfologi på et niveau der svarer til grunduddannelsen på dansk. 

Engelsk titel

Variation in spoken Danish: then and now

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Ekskursioner
  • 160,5
  • Total
  • 412,5