DAN; Fra sætning til genre: Tekstlingvistikkens tekst

Kursusindhold

Tekster er selv i de sociale mediers tidsalder den væsentligste måde at organisere information på i samfundet. Kurset har til formål at give tekstlingvistikkens bud på, hvordan denne organisering finder sted og hvilke formål og funktioner tekstens enkelte dele har. Vi skal således se på teksten fra sætningen og op til den fulde tekst med de mellemstationer, der er undervejs, herunder afsnittet som bærer af tekstens fremstillingsformer. Vi skal arbejde teoretisk med kohærens og kohæsion, første- og andenordenskohærens, lokal og global kohærens sammen med de teorier, der forsøger at forstå dem, såsom makrostrukturteori, retorisk strukturteori og pipeline. Fremstillingsformerne bliver givet en særlig indgående behandling i forbindelse med genrebegrebet, hvor både litterære genrer og sagprosagenrer vil blive behandlet. En vigtig del af kurset er at blive fortrolig med de tekstlingvistiske metoder til analyse, dvs. arbejde med konkrete tekster af forskellig art skabt med bestemte formål i konkrete kontekster. Det vil give forståelse for teksters opbygning med henblik på at producere tekster og rådgive om tekster i en fremtidig jobsituation.

Engelsk titel

From sentence to genre: the text of text linguistics.

Målbeskrivelse

At opnå indsigt i og overblik over tekstlingvistiske teorier og metoder.

- Forstå teksters komplekse interne struktur og komplekse samspil med de ydre kontekster.

- At blive i stand anvende teorier og metoder på tekster i forskellige genrer, herunder litterære, og at formidle resultater klart og i akademisk form.

DAN KA-2008

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka_2008.pdf

DAN KA-2015

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka.pdf

DAN BA-TV

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/enkelststaaende_batv.pdf

 

 

Holdundervsining

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5