DAN; AFLYST Dansk uden for Danmark

Kursusindhold

Udgangspunktet for kurset er fire varieteter af dansk uden for Danmark: Sydslesvigdansk, færødansk, amerikadansk og argentinadansk. Den eneste fællesnævner for disse varieteter er at de er varieteter af dansk, mens situationer og betingelserne for tilblivelsen af varieteterne er meget forskellige (fx med henblik på gruppestørrelse, institutionelle rammer, værtslandets holdning til assimiliation og talernes selvopfattelse som præger sprogbrugen). Kurset starter med en introduktion til de fire sprogkontaktsituationer, og herfra lægges der op til at de studerende selv undersøger sproglige træk i de fire varieteter og på denne måde opøver en kompetence i lingvistiske analyser af tosproget sprogbrug. Dette suppleres med kontaktlingvistisk teori med henblik på kodeskift og strukturel konvergens og/eller divergens. En del af litteraturen til kurset vil være på engelsk.

Engelsk titel

Danish outside Denmark

Holdundervisning.

Kurset bygger op på et fælles introduktionsforløb for hele holdet. Derefter skal de studerende arbejde selvstændig (i grupper) med en selvvalgt undersøgelse under supervision af underviserne. I forløbet indlægges der løbende øvelser/forarbejder i akademisk skrivefærdighed med henblik på afrapportering af den empiriske lingvistiske undersøgelse, der skal udgøre kursets produkt (og eksamen).

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5