DAN; Metodekursus for kommunikation og medier

Kursusindhold

Hvad vil du vide, hvordan vil du finde ud af det, og hvordan ved du, om du har fundet ud af det? Disse spørgsmål udgør essensen af enhver metodediskussion, og vil være omdrejningspunkt for dette kursus. Metode er vigtigt for alle, og særligt for de, der ønsker at kunne beskrive situationer og fænomener på systematisk, videnskabelig måde, og som gerne vil have skærpet deres kritiske sans, når de bliver præsenteret for andres undersøgelser. Dette kursus fokuserer på metoder anvendt på humanistiske fag, og henvender sig særligt til studerende inden for kommunikation og medier. Kurset introducerer til både kvalitative og kvantitative metoder, dog med særlig vægt på kvalitativ metode, og har både fokus på dataindsamlingsmetoder og dataanalysemetoder.

Kurset henvender sig til studerende, der gerne vil lære at planlægge og gennemføre undersøgelser, både de, der vil indgå i et fælles arbejde om en større case, og de, som ønsker at lave deres egne undersøgelser, fx i forbindelse med specialeskrivning. Kurset behandler hele undersøgelsesprocessen fra formulering af forskningsspørgsmål, valg af dataindsamlingsmetode(r), tilrettelæggelse af undersøgelse(r), indsamling af data til analyse af data.

Kurset bliver en blanding af metodeteori og hands-on øvelser, der giver erfaringer med at anvende metoderne i praksis. I løbet af kurset skal vi arbejde med flg. dataindsamlingsmetoder: observationsstudier/shadowing, artefaktbaserede spørgemetoder, contextual inquiry, interview, fokusgruppeinterview, videoetnografi, spørgeskemaundersøgelser, tv-meter og big data.

På alle kursusdagene, inklusive første undervisningsgang, introduceres til en eller flere metoder, og der afvikles praktiske øvelser inden for de pågældende metoder. Alle oplæg forestås af underviserne. De studerende forventes at lægge en indsats i dels at læse pensum og dels at arbejde med selvstændige undersøgelser på og mellem seminardagene.

Semesteroversigt oploades på circd.ku.dk/resources.

Engelsk titel

Methods for Communication and Media

Kurset består af 7 seminardage à 6 lektioner.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
DAN KA-2015
Prøveform: Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
Fremmøde i min. 80 % af undervisningen.
2-5 bundne opgaver. De bundne opgaver kan have karakter af skriftlige afleveringer, mundtlige oplæg e.l., efter nærmere aftale med underviser. Der vil typisk blive stillet krav om, at mundtlige opgaver ledsages af et skriftligt produkt, fx i form af slides med noter. Det samlede omfang af skriftlige opgaver og skriftlige produkter i tilknytning til mundtlige opgaver skal være minimum 15 sider. Underviseren oplyser ved undervisningens start, hvad omfanget (angivet i normalsider) på de enkelte opgaver skal være, således at portfoliens omfangskrav kan opfyldes.

Samme prøveform som ovennævnte gælder for DAN KA 2008.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Holdundervisning
  • 42
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5