DAN; Andetsprogspædagogik

Kursusindhold

Kursusindhold

Kurset er sidste modul i fagprofilen Dansk som Andetsprog.

Kurset skal give den studerende reflekteret indsigt i andetsprogsdidaktik, undervisningsmetoder og curriculum, primært med henblik på undervisning i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge. Der arbejdes med andet- og fremmedsprogspædagogiske teorier og metoder og implementering heraf i materialer og undervisningspraksis.

Kurset afholdes som et projektorienteret kursus med obligatorisk gruppe- og feltarbejde, hvor de studerendes interesser inden for andetsprogspædagogik undersøges i forbindelse med et feltarbejde på en specifik uddannelsesinstitution, som der er truffet aftale med. I såvel den teoretiske undervisning som i feltarbejdet indgår analyser af fx læremidler, undervisningspraksis, evalueringsredskaber mv.

I praksis betyder det at der undervises 4 lange seminardage i februar (torsdage 10-16) og derefter i lige uger (torsdage 13-16) med afsluttende fremlægningsseminar 18. maj 2017.

Deltagende studerende skal kunne sætte tid af til et mindre feltarbejde i uge 7-8 samt et større feltarbejde i uge 11-13.

Kurset afsluttes med portfolio-eksamen, som tager udgangspunkt i projektgruppernes emner.

 

 

Engelsk titel

Teaching Second Language

Målbeskrivelse

Andetsprogspædagogik skal give de studerende sprogfaglige kompetencer, så de:

· kan demonstrere overblik over og indsigt i fagdidaktiske og metodiske diskussioner i historisk perspektiv

· kan analysere og diskutere et givet undervisningsmateriale eller undervisningsudsnit i lyset af reflekteret teoretisk indsigt i forskellige fremmedsprogs- andetsprogs- og kulturpædagogiske tilgange

· kan opstille og diskutere kriterier for vurdering af metoder og materialer

· kan analysere kommunikation i undervisning, herunder identificere forskellige lærer- og kursistroller

· kan analysere og diskutere form og indhold i en given undervisningspraksis i relation til en defineret målgruppe

· kan udvikle, afprøve og evaluere konkrete undervisningsforløb i dansk som andet- og fremmedsprog.

DAN KA-2008

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka_2008.pdf

DAN KA-2015

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka.pdf

KA-TV

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_som_andet_og_fremmedsprog_katv.pdf

 

 

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolio eksamen KA 2015 og KA-TV Dansk som andetsprog.

Dispensation på KA 2008 til samme eksamensform jvf. nedenstående:

Prøveform: Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
• Fremmøde i min. 80 % af undervisningen.
• 2-5 bundne opgaver. De bundne opgaver kan have karakter af skriftlige afleveringer, mundtlige oplæg e.l., efter nærmere aftale med underviser. Der vil typisk blive stillet krav om, at mundtlige opgaver ledsages af et skriftligt produkt, fx i form af slides med noter. Det samlede omfang af skriftlige opgaver og skriftlige produkter i tilknytning til mundtlige opgaver skal være minimum 15 sider. Underviseren oplyser ved undervisningens start, hvad omfanget (angivet i normalsider) på de enkelte opgaver skal være, således at portfoliens omfangskrav kan opfyldes.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trinsskalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Eksaminationssprog: Dansk.
Omfang: Portfolien består af 2-5 bundne opgaver, der i alt skal have et omfang på 15-20 normalsider, inklusive evt. indledning og afslutning jf. Særlige bestemmelser. Omfang og art af evt. bilag fastlægges af underviseren.
Hjælpemidler: Alle.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflæg¬ges individuelt, men de bundne opgaver, der udarbejdes i løbet af semestret, kan udarbejdes i grupper på maksimalt 5 studerende. Omfanget af de bundne opgaver kan variere afhængigt af antal studerende og opgavernes karakter. Endeligt omfang ved gruppearbejde fastsættes af underviseren.
Hvis de bundne opgaver udarbejdes i grupper i løbet af semestret, skal den studerende omarbejde og omskrive opgaverne til sin portfolio, så de overholder omfangskravene.
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5