DAN; Strategisk kommunikation

Kursusindhold

Hvordan laver man en kommunikationsstrategi? Hvornår giver det mening at søsættes en netværkskampagne? Hvordan sætter man en dagsorden? Hvordan håndterer man sine stakeholdere? Hvornår er autokommunikation det rigtige valg? Hvordan designer man en kommunikationsarkitektur? Hvordan ændrer man sit image? Hvordan positionerer man sit brand? Det er nogle af de spørgsmål, som vi beskæftiger os med i løbet af dette kursus om strategisk kommunikatrion. Vi vil beskæftige os med emner som branding, storytelling, identitets-konstruktion, troværdighed, stakeholder_relationer, public relations, CSR, issues management, krisekommunikation, offentlighed og legitimitet, spin og politisk kommunikation, diffusionsteori, autokommunikation, agenda setting, målgrupper, segmentering og kampagnetilrettelæggelse.

Kurset er tilrettelagt, så alle deltagere bliver aktive medskabere af et dynamisk og refleksivt læringsrum. Kurset er lagt an på en stor grad af engagement fra deltagernes side og man kan roligt forvente at få travlt, lære fantastisk meget, få venner for livet og have det supersjovt imens. Studenteroplæg og øvelser på kurset er teambaserede. Kurset vil tage udgangspunkt i en større fælles case, hvor deltagerne skal deltage i teambaseret arbejde om brandingstrategi, kampagnetilrettelæggelse osv. Formålet er at opnå stærk integration af teori og praksis. Man kan ikke blive dygtig til at arbejde med kommunikation blot ved at læse og diskutere. Derfor kobles kursets teori og faglige diskussioner op på en konkret case, der består i en kommunikationsopgave, som de studerende skal løse for en given rekvirent. I undervisningsforløbet vil indgå ekskursioner til relevante aktører, ligesom der vil være gæsteforelæsninger ved forskellige lejligheder udenfor skemalagte timer på de faste kursusdage.  

Det forventes, at du som studerende kan mødes med dit team udenfor normal undervisningstid for at afholde møder, udføre feltarbejde, planlægge kommunikationstiltag, -kampagner og –produkter m.m. Da størstedelen af eksamens-portfolioen udarbejdes undervejs i kurset, må der påregnes et  tidsforbrug på kurset på ca. 18,5 time ugentligt hele efterårssemesteret. Der er booket lokaler hver onsdag 8-17 hele semesteret. Da kurset er knyttet op på en virkelig case er det en betingelse for deltagelse i kurset, at den studerende underskriver en aftale om tilknytning til kurset, samt NDA.

Professionelt lægger kurset op til fremtidigt arbejde med strategisk kommunikation, græsrodsarbejde, kampagnetilrettelæggelse og pressehåndtering.

 

Engelsk titel

Strategic Communication

Holdundervisning Onsdage. 42 konfrontationstimer ialt.
Lokalet er reserveret til teamarbejde m.m. hver onsdag fra 8-17. Undervisningen foregår fra 9-15 i ugerne 36,38,40,43,45,47,49."

Kursets grundbog er Mie Femø Nielsen: Strategisk Kommunikation 2. Reviderede og udvidede udgave, Akademisk Forlag Business 2014. Der vil desuden foreligge kompendium ved semesterstart.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
Fremmøde i min. 80 % af undervisningen.
2-5 bundne opgaver. De bundne opgaver kan have karakter af skriftlige afleveringer, mundtlige oplæg e.l., efter nærmere aftale med underviser. Der vil blive stillet krav om, at mundtlige opgaver ledsages af et skriftligt produkt, fx i form af slides med noter. Det samlede omfang af skriftlige opgaver og skriftlige produkter i tilknytning til mundtlige opgaver skal være minimum 15 sider. Underviseren oplyser ved undervisningens start, hvad omfanget (angivet i normalsider) på de enkelte opgaver skal være, således at portfoliens omfangskrav kan opfyldes.


DAN KA-2008
Disp. ang. prøveform ved vintereksamen 2016/2017.
Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5