DAN; Danskfagets didaktik

Kursusindhold

Hvordan underviser man i dansk i gymnasiet? I hvert fald ikke bare som man gjorde før i tiden. Med gymnasiereformen (2005) er der kommet et forstærket fokus på didaktiske metoder og på samspillet mellem fagene. Danskfaget må forholde sig til sin rolle i gymnasiets helhed, til fagets læringsmål, til en stadig voksende stofmængde og til elevgrupper i hastig forandring. Kurset i Danskfagets didaktik skal forberede jer på den komplekse og fascinerende gymnasiale virkelighed. Vi skal arbejde med danskfaget i gymnasiet (stx og hf) ud fra en række forskellige vinkler og i både historisk og aktuelt perspektiv. Kurset er bygget op om flg. tyngdepunkter:

• Styredokumenter (fx læreplaner) for dansk (stx og hf)
• Interaktion i klasserummet
• Fagdidaktik, litteraturpædagogik
• Undervisningspraktik i gymnasiet/hf, herunder såvel undervisningsobservation som planlægning og gennemførelse af undervisningsforløb

I bliver præsenteret for relevante tekster og faglitteratur i relation til disse emner. Et vigtigt mål er at skærpe jeres bevidsthed om undervisningens greb og processer og om metoder til at beskrive og reflektere over dem. Vi inddrager gymnasiefagets tre hovedområder (litteratur, sprog og medier) og diskuterer løbende hvordan man bedst muligt kan integrere dem i undervisningen. Hvordan arbejder man fx seriøst med undervisning i skriftlighed eller i litterær forståelse? Hvordan gør man elever til subjekter i undervisningen og giver dem samtidig et ”taxonomisk løft”? Det skal I levere forslag til. Der vil således også blive rig lejlighed til at genoverveje danskfagets typiske greb og begreber, når vi skal analysere konkrete teksters liv i undervisningsforløbene.

Engelsk titel

Teaching Danish, A-level

Uddannelse

Dansk
Dansk (gymnasierettet)

Holdundervisning med aktiv deltagelse

Et særtræk ved kurset er praktikelementet: I møder en udfordrende virkelighed, når I underviser på gymnasier med en lærer som vejleder. Erfaringerne gennemdrøftes på holdet og kan danne grundlag for eksamen i form af en fri skriftlig hjemmeopgave med danskdidaktiske overvejelser i tilknytning til det afprøvede undervisningsforløb.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5