DAN; V5 Sproget i byen: København i fokus

Kursusindhold

På valgfaget Sproget i byen: København i fokus retter vi blikket mod de mange slags sprog i København og omegn. København er som andre europæiske storbyer flersproget og de mange forskellige sprog der tales i København bruges til at udskille, integrere, danne grupper og forskelle. Storbyer er præget af mange slags mobilitet, fx i forhold til mennesker i bevægelse i deres dagligdag, i forhold til indbyggernes mange forskellige (sproglige) baggrunde, i forhold til tilrejsende besøgende og cirkulerende kulturelle ressourcer. Forskelligheder kommer bl.a. til udtryk når mennesker med forskellige baggrunde skal klare ting i fællesskab, når forskelligheder fremhæves som grundlæggende for fællesskaber eller bruges til at hierarkisere hinanden, og når grupper påberåber sig ejerskab til bestemte steder eller måder at tale på. Disse processer har en sproglig komponent. På valgfaget vil vi beskæftige os med hvordan sammenhængene mellem sprog og storbyliv kan undersøges og teoretiseres.

På kurset giver vi først et rids af Københavns by- og sproghistorie. Så vil vi se på forskellige formål sprog bliver brugt til i byen i dag (oplysning, uddannelse, administration, kunst, underholdning og først og fremmest interaktion). Dernæst følger en introduktion til feltarbejde og en periode hvor deltagerne enkeltvis eller i grupper formulerer et projekt som indebærer indsamling af nyt materiale om sprog i København, eller som indgår i allerede igangværende forsknings_projekter. Kursets analytiske del sætter fagligheder i spil fra de fag de studerende allerede har haft og uddyber dem i forhold til det nye materiale. Endelig slutter vi af med at fokusere på skriftlig formulering af opgaven til kurset og eventuel formidling til dem I har haft glæde af undervejs som informanter og deltagere i jeres undersøgelser.

De undervisende (Frans Gregersen, Martha Sif Karrebæk og Janus Spindler Møller) er alle aktivt engageret i forskning om og i Københavns mange sprogformer; de er også stadig nysgerrige mht. hvad København byder på og betyder for sprog der tales her.

Kurset bygger på litteraturlæsning, teoretiske diskussioner, feltarbejde, praktiske observationer og diskussion af observationer samt afsluttende formulering af indsigter i form af en fri skriftlig hjemmeopgave. Deltagerne vil, hvis de ønsker det, komme til at gennemføre en forskningsproces fra start til mål og få erfaring med faglig formidling. De kan også vælge at knytte an til allerede eksisterende forskningsprojekter som bliver præsenteret på kurset.

Kurset henvender sig til alle med interesse for København og/eller sprog som

Engelsk titel

Language in the city: Copenhagen in focus

Målbeskrivelse

På baggrund af dette kursus forventes den studerende at dokumentere færdigheder i at

 • formulere undersøgelsesspørgsmål inden for fagets område

 • indsamle relevant empirisk materiale til afklaring af formulerede spørgsmål

 • udvælge materiale til at besvare formulerede spørgsmål

 • analysere indsamlet empirisk materiale

 • behandle og diskutere empirisk materiale i skriftlig form

Desuden skal den studerende kunne

 • demonstrere indsigt i byen og særlig København som fænomen

 • diskutere analytiske tilgange til sted i forhold til empirisk materiale

 

BA-2012

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ba.pdf

 

Holdundervisning

Undervisningen giver IKKE 15 ECTS i sig selv. Undervisningen udbydes sammen med 'Fællesforelæsningen: Sådan skriver du en akademisk opgave' og tilsammen giver de 15 ECTS i alt.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Eksamen består i en fri skriftlig hjemmeopgave. Denne skal inddrage empirisk materiale indsamlet i forbindelse med kurset. Teori gennemgået på kurset skal anvendes, og der skal indgå refleksioner over metoder benyttet til indsamling og analyse. Fagligt kreative besvarelser vil blive honoreret.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 70
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 132,5
 • Total
 • 412,5