Aal., Projektarbejde C: Informationskompetence

Kursusindhold

Indledende vil temakurset introducere til begrebet informationskompetence og dets betydning i informationsvidenskaben. Der belyses, hvordan informationskompetence kan anskues set fra forskellige teoretiske synsvinkler, i forskellige kontekster og brugergrupper. Fra et mere anvendt perspektiv gives der indblik i, hvordan man kan gribe undervisning i informationskompetence an, herunder hvilke pædagogiske tilgange og læringskoncepter man kan anvende.

Der skal endvidere undersøges, hvordan informationskompetence udformes i en dansk kontekst, specifikt på de danske forsknings- og universitetsbiblioteker. Kurset behandler forskellige metoder i informationskompetenceforskning. Som perspektivering gennemgåes der også informationskompetencekoncepter fra andre domæner, fx i arbejdssammenhæng og dagligdagen.

Der holdes en række workshops hvor de studerende selv kan bearbejde og fremlægge et emne, ligesom der planlægges en ekskursion til Statsbiblioteket. 

Engelsk titel

Aal., Project C: Information Literacy

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling

Målbeskrivelse

Kompetencemål:

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.
 • Teorier, metoder og praksis i tilknytning til en selvvalgt problemstilling.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor temakursets emne.
 • Anvende teorier og metoder reflekteret og diskuterende i tilknytning til den selvvalgte problemstilling.
 • Analysere og formidle den valgte problemstilling på en konsistent og sammenhængende måde.

 

Kompetencer i at

 • Reflektere over videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter med relation til den valgte problemstilling, herunder relationer mellem teori og praksis.

 

Faglige mål:

Eksaminanden kan

 • Redegøre kritisk og reflekteret for de anvendte teorier og metoder.
 • Forstå teorier, metoder og praksis i tilknytning til en selvvalgt problemstilling.
 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor temakursets emne.
 • Anvende teorier og metoder reflekteret og diskuterende i tilknytning til den selvvalgte problemstilling.
 • Analysere og formidle den valgte problemstilling på en konsistent og sammenhængende måde.
 • Reflektere over videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter med relation til den valgte problemstilling, herunder relationer mellem teori og praksis.

Holdundervisning, studenteroplæg, fremlæggelser, diskussioner, arbejdsgrupper, workshops, ekskursion, læsegrupper, posterpræsentationer

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Bruce, Christine (1998). The Phenomenon of Information Literacy. Higher Education Research & Development 17. 1. 25-43.
 • Grassian, K. & Kaplowititz, J. (2009). Information Literacy Instruction: Theory and Practice, 3rd ed. New York, NY: Neal Schuman.
 • Lloyd, A. (2010). Information literacy landscapes : Information literacy in education, workplace and everyday contexts. Oxford: Chandos Pub.
 • Engerer, V., & Thestrup, J. B. (2010). Om tjekkede teoretikere, vilde youngsters og seje praktikere. biblioteksagenternes bidrag til et moderne koncept af informationskompetence. Dansk Biblioteksforskning, 6(1), 17-29.

Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder
holdundervisning, oplægsseminarer og diskussioner om projektarbejdsformen.
Kursets undervisning understøtter også etableringen af gruppearbejder.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksamenssprog: Dansk
Den skriftlige hjemmeopgave udgøres af de portfoliobesvarelser, der er udarbejdet I undervisningsforløbet og bearbejdet efterfølgende frem til afleveringsfristen for hjemmeopgaven
Omfang max. 24 normalsider; ved gruppeprøve forøges omfanget med 8 sider ekstra pr. deltager ud over én.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 94
 • Eksamen
 • 96
 • Eksamensforberedelse
 • 220,8
 • Total
 • 410,8