UDBUD: I Slotsholmens maskinrum: Økonomiske perspektiver på policy-design i den danske velfærdsstat.

Kursusindhold

Det danske samfund er løbende i forandring. Skiftende regeringer har haft som mål at gennemføre reformer, der skal sikre, at Danmark i fremtiden kan opretholde et højt niveau af velstand og velfærd. Bag udformningen af de mange reformer ligger ofte en længere forberedelse på politisk niveau i regeringskontorerne og ikke mindst i Slotsholmens maskinrum: Centraladministrationen.

 

Kurset vil tage udgangspunkt i arbejdet i den danske centraladministration og afspejle udfordringerne, fagligheden, diskussionerne og analyserne, som præger hverdagen på Slotsholmen.

 

Hvordan indrettes samfundet bedst muligt til at indfri givne politiske mål og ambitioner? Hvor meget bør overlades til markedet og hvor meget til staten? Hvordan designes regulering, økonomiske incitamenter og anden offentlig involvering, så vi sikrer, at produkter og (velfærds)ydelser produceres og leveres så effektivt som muligt?

 

Kurset vil præsentere forskellige økonomiske perspektiver på indretningen af samfundet med det teoretiske udgangspunkt i mikro- og velfærdsøkonomien. Det analytiske fokus vil være på identificering af markedsfejl og drøftelse af forskellige muligheder for offentlig intervention.

 

Kurset vil dernæst applicere dette teoretiske rammeværktøj på en række konkrete policy-områder med hovedvægten på de større velfærdsområder. Ambitionen er ikke at dække alle velfærdsområder i dybden, men at give en analytisk ramme, der kan danne grundlag for overordnede designdiskussioner og muliggøre, at den enkelte studerende kan gennemføre selvstændige, dyberegående analyser af udvalgte områder.

 

Undervisningsformen vil afspejle arbejdsformen i centraladministrationen. Dele af drøftelserne vil tage udgangspunkt i aktuelle policy-udfordringer og inddrage analyse af konkrete policy-forslag og -materiale.

 

Kursetforventes struktureret efter følgende timeplan:

 1. Det mikroøkonomiske udgangspunkt

 2. Markedsfejl I

 3. Markedsfejl II

 4. Offentlig intervention I – Mulige instrumenter

 5. Offentlig intervention II – Instrumentvalg

 6. Videregående uddannelse

 7. Øvrige områder

 8. Aktuelle samfundsudfordringer

 9. Igangsættelse af eksamen og spørgetime

 

Kurset er velegnet til studerende, der ønsker at tilegne sig en økonomisk forståelse for policy-design og samfundsindretning, og som efter endt studium er interesseret i en hverdag i den danske centraladministration, tænketanke, interesseorganisationer og lignende.

Engelsk titel

COURSE: Inside Government: Economic Perspectives on Policy Design in the Danish Welfare State.

Uddannelse

Bachelorniveau 10 ECTS

Kandidatniveau 7,5 ECTS

Målbeskrivelse

Kursets målsætning er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

 • Præsentere og redegøre for centrale mikro- og velfærdsøkonomiske perspektiver på policy-design.

 • Analysere og vurdere forskellige policy-forslag ud fra et mikro- og velfærdsøkonomisk perspektiv.

 • Diskutere og vurdere forskellige mikro- og velfærdsøkonomiske argumenter.

 • Selvstændigt identificere strukturelle udfordringer for Danmark og gennemføre analyser, der underbygger problem såvel som strukturelt forbedrende løsningsforslag.

Forstå centraladministrationens arbejdsprocesser og få indsigt i principperne bag udarbejdelse af konkrete policy-forslag.

Kurset vil være en kombination af forelæsninger, mundtlige studenteroplæg og diskussion, samt evt. inddragelse af relevante gæsteforelæsere.

Der vil blive lagt stor vægt på at studerende selv arbejder aktivt med problemstillinger. Der vil derfor være to mindre, frivillige skriftlige afleveringer, hvor formen vil afspejle den skriftlige kommunikationsform i den danske centraladministration. Dette skal styrke de studerendes forståelse af fagets indhold såvel som introducere til arbejdet i centraladministrationen i praksis.

Barr, Nicholas (2012): The Economics of the Welfare State. 5th edition. Oxford University Press.

 

Pestieau, Pierre (2006): The Welfare State in the European Union – Economic and Social Perspectives. Oxford University Press.

 

Friedman, Milton & Rose Friedman (1980): Free to choose. A Personal Statement. Harcourt Brace Jovanovich.

 

Smith, Adam (1776): Wealth of Nations. W. Strahan and T. Cadell.

 

Frank, Robert H. (2006): Microeconomics and Behavior. 6th edition. McGraw-Hill International Edition.

 

Okun, Arthur (1975): Equality and Efficiency. The Big Tradeoff. The Brookings Instituion

 

Barr, Nicholas & David Whynes (1993): Current Issues in the Economis of Welfare. St. Marti’s Press

 

Sunstein, Cass R. & Richard H. Thaler (2009): Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness. England: Clays Ltd. St. Ives plc.

 

Bemelmans-Videc, Marie-Louise, Ray C. Rist & Evert Vedung (1998): Carrots, Sticks, and Sermons: Policy Instruments and Their Evaluation. London: Transaction Publishers.

 

Atkinson, Anthony B. (1989): Poverty and Social Security. Prentice Hall / Harvester Wheatsheaf.

 

Motta, Massimo (2004): Competition Policy – Theory and Practice. Cambridge University Press.

 

Esping-Anderson, Gøsta (1996). Welfare States in Transition: National Adaptations in Global Economies. Sage Publications

 

Atkinson, A. B. (1999): The Economic Consequences of Rolling Back the Welfare State. The MIT Press.

 

Boardman, Anthony E., David H. Greenberg, Aidan R. Vining & David L. Weiner (2006): Cost-Benefit Analysis – Concepts and Practice. 3rd Edition. New Jersey: Pearson Education.

Kundskaber svarende til grunduddannelsen i statskundskab – særligt mikroøkonomi og national forvaltning – er at foretrække.

Desuden er en interesse for politikudvikling, samfundsøkonomi og reformer en fordel.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28