SEMINAR: Videregående kvalitative analyser med NVivo

Kursusindhold

Klare og valide analyser baseret på store datamængder (og ofte med korte tidsfrister) er kravene til analyse- og policy-arbejdet på mange scient.pol. arbejdspladser. Analytisk software kan lette analyseprocessen men kun i interaktion med viden, teori, forforståelse o.a.

Dette seminar/udbud sætter på den ene side fokus på den elektroniske platform med programmet NVivo og på den anden side det forskningsfelt, de teorier, den empiri og de analyseteknikker, som findes inden for det kvalitative analyse felt.

 

Seminaret beskæftiger sig med følgende temaer:

Indledning. Kvalitativ dataindsamling er ofte medvirkende til at opdage og identificere nye perspektiver og facetter på det problem, der undersøges. Innovative analyse-teknikker kan udvikle og supplere eksisterende viden. Under forskellige policy-optikker kan stemninger, diskurser og strategier identificeres og studeres.

Seminaret sætter fokus på casestudiet, der er blevet et hyppigt anvendt design , når institutioner, organisationer, sub-grupper mv. undersøges, fordi det kan tilpasses felter og situationer, hvor der sker konstante forandringer, hvor der finder innovationer sted, hvor der ofte er modstridende interesser mv.

Det stiller krav til, hvorledes nye dimensioner i et undersøgelsesfelt kan afdækkes i dataindsamlingsfasen og senere anvendes/udnyttes i analysefasen. Seminaret diskuterer følgende dataindsamlings- og analyseteknikker:

 • Interview – interviewing (fra Kvales terapeutiske interview til politologiens eliteinformant) samt analyser af interviews. Eksempelvis analyser på interviewtekster eller/og analyser på audio.

 • Observationsteknikken – indsamlings- og analyseteknikker. Vi anvender sjældent observationer som elementer i en analyse. Ikke desto mindre præger observationer vores opfattelser af forskningsfeltet. Seminaret diskuterer, hvordan denne teknik udnyttes i analysefasen af et projekt.

 • Tekster som data – indsamling, konstruktion og analyse af tekster. Anvendelse af tekster indgår altid i et (forsknings)projekt. Litteraturstudier og databaser drøftes i seminaret med input fra det Kongelige Bibliotek. Endvidere: Hvordan skelne mellem tekster? hvilke tekster kan anvendes? Seminaret diskuterer i forbindelse med tekster argumentations- og retorikanalyse.    

 • Kvalitative analyser.  Hvordan tilrettelægges en relevant kvalitativ analyse i forhold til specifikke analytiske formål - fx indholdsanalyse, narrativ analyse, argumentationsanalyse, Grounded Theory og diskursanalyse?  

 • Konteksten/kulturen i en given organisation har betydning for gennemførelsen af en kvalitativ analyse; hvordan – dvs. hvilke metoder findes til at ’knække koden’ – i en ukendt institution eller organisation?     

 • Analyse af egne og andres kvalitative analyser. Seminaret beskæftiger sig med validitetsteknikker og hvordan de anvendes konkret i samspillet med softwaren.

 

Kompetencebeskrivelse                                                                                  

Faget tager sigte på at udvikle de studerendes kompetencer, hvad angår kvalitative dataindsamlingsteknikker og kvalitative analyser ved hjælp af softwareprogrammet NVivo.

Faget er særlig brugbart for studerende, der stiler mod at arbejde med kvalitative analyser – enten alene eller i kombination med kvantitative data (mixed methods) - fx i forbindelse med bachelor- eller specialeskrivning.

Faget styrker de metodiske og analytiske kompetencer og kan således anvendes inden for alle instituttets fag. Endvidere viser international forskning, at den systematiske tilgang til dataindsamling, datakonstruktion samt dataanalyse kvalificerer den viden, der på dette grundlag produceres. Faget kan endvidere anvendes til hurtigt at sætte sig ind i og overskue store datamængder, således som man fx skal i forbindelse med litteratursøgninger.  

Engelsk titel

SEMINAR: Advanced Qualitative Analysis with NVivo

Uddannelse

 

 

 

Målbeskrivelse

Formålet er at blive trænet i at foretage kvalificerede valg undervejs i forskningsprocessen, skarpere til at forstå krydsfeltet mellem metodologier og teknologier, mere præcis i valg og fravalg og dermed mere kvalificeret til at justere og ændre på redskaberne og strategierne undervejs, når konditionerne i og omkring projektet ændrer sig (hvilket typisk sker, når vi arbejder med organisationer og/eller processer). Teknologien giver således i sig selv anledning til, at vi ’konstruerer’ data. Det er ikke ualmindeligt, at systematikken i softwarebaserede programmer medfører en øget projektkvalitet, fordi der (ofte) foretages elegante valg i kodeprocessen, når traditionelle og utraditionelle data anvendes i nye, interessante og innovative sammenhænge.

Seminarets målsætning er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

 • Beskrive kvalitative data og tage stilling til følgende: Hvordan indsamles kvalitative data? Hvad konstituerer data? Hvorledes udfoldes perspektivet på data?  Forholdet mellem data og analyseteknik: hvad bestemmer hvornår data X analyseres via analyseteori Y?
 • Præsentere kvalitative data og deres analysemuligheder. Dvs. tage stilling til validitets- og reliabilitets-analyser,
 • Identificere og sammenligne forskellige dataindsamlingsmetoder, kodeteknikker og analyseteorier med udgangspunkt i den elektroniske software, som anvendes på seminaret,
 • Kritisk analysere fordele og ulemper ved forskellige metodologier sat over for de forskellige softwarepakker. M.a.o. hvornår vil det være hensigtsmæssigt at anvende hvad – og hvorfor?
 • Vurdere relevans og anvendelighed af de forskellige datatyper, kodeteknikker og analyseteorier,
 • Relatere og fremskrive konsekvenserne af at anvende forskellige datatyper, kodeteknikker og analyseteorier,
 • Reflektere over, sammenligne, forklare og vurdere (på et overordnet meta-teoretisk niveau) forskellige strategier, når kvalitative analyser foretages med elektronisk software.

Seminaret vil være en kombination af forelæsninger, øvelser, studenteroplæg og diskussion. Praktiske øvelser på egen pc med den omtalte software er et centralt element. PC skal medbringes til undervisningen. Udviklingen går mod mixed methods, hvad data angår, men også hvad analyseteknikker angår. Inddragelse og diskussion af andre teknikker finder sted.

Aberbach, J.D. and Rockman,B. A.: Conducting and Coding Elite Interviews. Source: PS: Political Science and Politics, Vol. 35, No. 4 (Dec., 2002), pp. 673-676 Published by: American Political Science Association Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1554807  (3 sider)

 

Brinkmann, Svend & Tanggaard. Lene (red) (2010): Kvalitative metoder – en grundbog. Hans Reitzels Forlag. (kapitler efter eget valg i relation til analyse-materiale – ca. 240 sider)

 

Dahler-Larsen, Peter: 2008: At fremstille kvalitative data. Odense Universitetsforlag. (120 sider)

 

Silver, Christina and Lewins, Ann, 2014: Using Software in Qualitative Research. SAGE. HER KAN FINDES EN SÆRLIG STEP-BY-STEP-GUIDE, der lægges på ABSALON

 

Tanggaard, Thuesen, F. & Vitus, K. 2014: Konflikt i kvalitative studier. Hans Reitzels Forlag. (300 sider)

 

Yin, Robert K. 2014: Case Study Research. Design and Methods. SAGE (240 sider)

 

Zuckermann, Harriet: Interviewing and Ultra Elite, 1972. Source: The Public Opinion Quarterly, Vol. 36, No. 2 (Summer, 1972), pp. 159-175 Published by: Oxford University Press on behalf of the American Association for Public Opinion Research Stable URL:http://www.jstor.org/stable/2747786 (16 sider)

 

Diverse internet-baseret litteratur fra de enkelte programmers hjemmeside. Samt frawww.qdaservices.co.uk  - samt gå til NVivo’s hjemmeside og check materiale derfra

Metode 1 og Metode 2 på grunduddannelsen skal være bestået.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel seminaropgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28