SEMINAR: Partier i forandring

Kursusindhold

Formålet med seminaret er at give de studerende analytiske redskaber til at forstå og forklare politiske partier. Partier indtager en central position i et repræsentativt demokrati som det danske, da de opstiller de kandidater alle vælgere kan vælge imellem, formulerer politik, fører valgkamp, og fungerer som en kanal for politisk deltagelse.

Pensum udgør i alt ca. 1.200 sider. Undervisningen er meget komprimeret på med fire lektioner ugentligt, og I skal derfor være forberedt på at læse og forberede jer en del til hver undervisningsgang. Derudover skal I være opmærksomme på, at læsebyrden er skævt fordelt mellem lektionerne. Det er vigtigt, at I sætter god tid af til at læse og forberede sig. Jeg uploader ugesedler med tema, formål med lektionen, pensum, refleksionsspørgsmål relateret til pensum, miniopgaver og supplerende litteratur til hver lektion.

Undervisningsformen er holdtimer med meget aktiv deltagelse fra de studerende i form af formelle skriftlige og mundtlige oplæg såvel som almindelig deltagelse (summemøder, gruppearbejde, plenum o.lign.) i timerne. Partiernes praksis er indlejret i seminaret med det formål at give ideer til aktuelle problemstillinger inden for de temaer, der behandles i seminaret.

Seminaret afsluttes med en karakterbedømt opgave. Derudover skal studerende aflevere mindre opgaver i forbindelse med undervisningen.

De studerende har adgang til kvantitative data inden for seminarets temaer til brug i eksamensopgaven. Derudover kan de studerende efter eget valg anvende andet relevant materiale, herunder partiernes vedtægter, nyhedsbreve og hjemmesider, avisernes dækning osv.

 

Temaer

 

Partiernes mål og opgaver samt partidefinitioner: Hvilke opgaver er partierne tillagt i et repræsentativt demokrati som det danske og hvad konstituerer et parti?

 

Partiernes organisatoriske udvikling (partityper) og partiforandring: Historisk tilbageblik på partiernes etablering og organisatoriske udvikling, samt modeller for forklaring af partiforandring.

 

Partifinansiering: Partiernes kampagner bliver dyrere og dyrere. Hvor kommer pengene fra, hvad bliver de brugt til, og hvordan er politisk finansiering reguleret?

 

Partimedlemskab: Hvem er medlemmerne, hvordan bidrager de til partierne, er de repræsentative og hvilke indflydelsesmuligheder har de?

 

Nye typer af partistøtter: I hvilket omfang har de danske partier, som partierne andetsteds, sløret grænsen mellem medlemmer og andre partistøtter ved at tilknytte andre så som kampagnefrivillige, FB støtter, donorer?

 

Partiledere: Partiernes ledere er en central figur og repræsenterer partiet. Hvem er de, hvordan er de valgt og hvilke konsekvenser har et partilederskift?

 

Partiernes ideologi og politik: Hvilken rolle spiller det ideologiske grundlag, hvem bestemmer partiernes politik, og er partierne internt enige?

 

Kandidatopstilling: Partiernes centrale opgave er at opstille kandidater til offentlige valg. Hvordan gør de det, hvem vil stille op osv.?

 

Partiernes kampagner: Hvordan fører partierne valgkampagne, og hvilken effekt har kampagnerne?

 

Case: Dansk Folkeparti

 

Case: Alternativet

 

Præsentation af opgaver: problemstilling og disposition samt feedback derpå

 

Præsentation af opgaver: problemstilling og disposition samt feedback derpå

Engelsk titel

SEMINAR: Changing Parties

Uddannelse

 

 

 

Målbeskrivelse

Formålet med seminaret er at give de studerende analytiske redskaber til at forstå og forklare politiske partier både som aktører, der påvirker vælgernes og medlemmernes politiske adfærd, og som en kanal for politisk deltagelse. Dette indbefatter at forstå og forklare:

 • Politiske partiers demokratiske rolle

 • Partiernes organisatoriske udvikling

 • Partifinansiering

Seminaret afsluttes med en karakterbedømt skriftlig opgave

Pensum udgøres af ca. 1.200 sider

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel seminaropgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28