SEMINAR: Dansk udenrigspolitik efter den kolde krig - teori og empiri

Kursusindhold

Formålet med seminaret er at søge at tolke hovedlinierne i dansk udenrigspolitik og Danmarks placering i international politik efter den kolde krig. Der er tale om en bred gennemgang. Centrale temaer i dansk udenrigspolitik som betydningen af skiftet fra kold krig til post kold krig, dansk aktivisme og den øgede brug af militære midler, Danmarks fokus på bestemte internationale organisationer og aktører samt (svingningerne i) Danmarks relativt høje u-landbistand vil blive behandlet i en teoretisk sammenhæng. De teoretiske tilgange, der har været anvendt i litteraturen om dansk udenrigspolitik efter den kolde krig, vil blive brugt som tolkningsrammer. Det er en væsentlig pointe, at vurderingen af de centrale udviklinger (og hvad der i det hele taget er centrale udviklinger!) i dansk udenrigspolitik efter den kolde krig afhænger af det teoretiske udgangspunkt, man tager som analytiker.


Gennemgangen i seminaret indeholder følgende elementer:

1.Introduktion og hovedtræk i dansk udenrigspolitik efter den kolde krig

2. Adaptationsteori

3. Dansk udenrigspolitik i lyset af den internationa¬le/regionale polaritet

4. Danmark som småstat/smartstat

5. Historie, lektier og tradition

6. Dansk udenrigspolitik og diskursanalyse

7.  Danmark som semi-integreret udenrigspolitisk aktør med EU

8. International politisk økonomi (IPØ): Konkurrencestaten og dansk udenrigspolitik

9. Afrunding og diskussion af emner for seminaropgaver

10 Afsluttende opgaveseminar

 

Hvad kan faget bruges til:

Den viden, der opnås, er nyttig i forbindelse med arbejde inden for dele af centraladministrationen, som beskæftiger sig med Danmarks rolle i verden og i EU, NGO´er samt journalistik.

Engelsk titel

SEMINAR: Danish Foreign Policy after the Cold War – theoretical and empirical aspects

Uddannelse

Kurset kan indgå som valgfag på specialiseringen "International Relations, Diplomacy and Comflict Studies"

Målbeskrivelse

For at kunne bestå skal man tilfredsstillende kunne:

- Forstå de centrale teoretiske tilgange til at analysere dansk udenrigspolitik efter den kolde krig.

-  Forstå teoriernes implikationer for analyse af centrale empiriske emner i dansk udenrigspolitik efter den kolde krig

Læreroplæg, klassediskussioner på baggrund af studenteroplæg om tekster (10-15 minutter) og gruppearbejde

Branner, H. and M. Kelstrup (eds) Denmark´s Policy Towards Europe after 1945. Odense: Odense University Press.

Due- Nielsen og Petersen, N. (eds.) Adaptation and Activism: the Foreign Policy of Denmark 1967-95. Djøf Forlag


Due-Nielsen og N. Petersen (1995) `Denmark´s Foreign Policy since 1967:an Introduction´ i Due- Nielsen og Petersen, Nikolaj (eds.) Adaptation and Activism: the Foreign Policy of Denmark 1967-95. Djøf Forlag

Hansen, L. and Wæver, O. (eds) (2002) European Integration and National Identity: The Challenge of the Nordic States. London: Routledge  


Holm, H.H. (2002) Danish Foreign Policy Activism: the Rise and Decline i Danish Foreign Policy Yearbook 2002. DIIS, s. 19-42 (23 sider)

Ingebritsen, Neumann, Ghöhl og Beyer (eds.) (2006) Small States in International Relations. University of Washington Press.

Ingebritsen, C (2006) `Norm Entrepreneurs: Scandinavia´s role in World Politics´, pp.273-286  i, Neumann, Gstöhl og Beyer (eds. ) Small States in International Relations. University of Washington Press (23 sider)

Larsen, H (1997) Discourse Analysis and Foreign Policy:  France, Britain and Europe. Routledge.

Larsen, H. (1999) ’British and Danish Policies towards Europe in the 1990s: A Discourse
Approach’. European Journal of International Relations 5(4): 451B483

Larsen, H (2005) Analysing Small State Foreign Policy in the EU:the Case of Denmark. Palgrave/Macmillan.

Larsen. H (2017) Teorier om dansk udenrigspolitik efter den kolde krig. Hans Reitzel: København

Mouritzen et al. Danish Yearbook of Foreign Policy, diverse årgange (Hans Mouritzen med diverse medredaktører).

Mouritzen, H. (1996)`Adaptation: a value conceptualisation´, ss. 1-27 i Mouritzen, Wæver og Wiberg (eds.) European Integration and National Adaptations.

Mouritzen, H, (1996) `Denmark ´, pp. 65-99 i Mouritzen, Wæver og Wiberg (eds.) European Integration and National Adaptations.

Mouritzen, H. (1999) At forklare international politik. Copenhagen: Jurist- og
Økonomforlagets Forlag

Mouritzen, H og A. Wivel (eds) (2005) The Geopolitics of European Integration. Routledge.

Mouritzen, Hans, Ole Wæver, Håkan Wiberg (eds.) (1996) European Integration and National Adaptation. Nova Science Publishers

Neumann, I. og Gstöhl, S. (2006) `Lilleputians in Gulliver´s World´, pp.3-23  i, Neumann, Gstöhl og Beyer (eds. ) Small States in International Relations. University of Washington Press (23 sider)

Pedersen, O. K (2011) Konkurrencestaten. Hans Reitzel

Pedersen, R (2012) 'Danish Foreign Policy Activism: Difference in Kind or in Degree' i Cooperation and Conflict, vol.47 (3):465-483

Petersen, N (1977) `Adaptation as a Framework for the Analysis of Foreign Policy Behaviour´ i Cooperation and Conflict 12 (4)

Petersen, N (1998) `National Strategies in the Integration Dilemma´ i Journal of Common Market Studies 46 (1): 33-54

Petersen, N. (2000) `National Strategies in the Integration Dilemma: the Promisses of Integration Theory´, kap. 3  Branner og Kelstrup (eds.) Denmark´s Policy Towards Europe after 1945: History,Theory and options. Odense University Press.

Petersen, N. (2004) Europæisk og globalt engagement. Dansk Udenrigspolitisk Historie, bind 6. Gyldendal

Wivel, A (2010) `From Small State to Smart State: Devising a Strategy for Influence in the European Union´ i Steinmetz og Wivel (eds.) Small States in Europe: Challenges and Opportunities. Ashgate.

 

International politik på BA. Vilje til at påtage sig mindst et mundtligt oplæg og en opponering på en opgave. Aktiv deltagelse i alle dele af kurset.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel seminaropgave
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Seminaret bedømmes af underviseren med ”Bestået/Ikke bestået”

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 28