SEMINAR: Videregående kvantitative metoder i studiet af politisk adfærd

Kursusindhold

Seminaret er en obligatorisk del af specialiseringen Politisk Adfærd og anvendt videregående kvantitative metode.

Seminaret dækker videregående kvantitative metoder, der anvendes i studiet af politisk adfærd. Det er tilrettelagt til at spille tæt sammen med Politisk adfærd, substansfaget i specialiseringen Politisk Adfærd og anvendt videregående kvantitative metode. Seminaret vil således inddrage tekster og temaer Politisk adfærd. Vi tager fat i centrale studier af politisk adfærd og spørger: hvordan er forfatteren nået frem til sit resultat? Kan vi genskabe resultatet? Og hvor følsomt er det over for andre metodiske valg? Vi lægger også stor vægt på hvordan studerende kan bruge metoderne til selv at besvare politologiske spørgsmål.

Seminaret forventes struktureret omkring tre tematiske blokke. Første blok, Brush-up, samler op på centrale elementer fra Metode 2, herunder multivariat (OLS og logistisk) regressionsanalyse. Blokken introducerer også metoder til at håndtere multilevel-data ved hjælp af fixed effects og random effects-modeller.

Anden blok, Kausal inferens handler om at undersøge om ét fænomen påvirker et andet – og hvor stor en eventuel påvirkning er. I de senere år har man inden for samfundsvidenskaben oplevet en sand ‘credibility revolution’ med et stadig stigende fokus på, hvordan man kan udtale sig om kausale effekter. I tråd med denne udvikling er formålet med blokken at introducere de studerende til forskellige forskningsdesigns og statistiske metoder til at drage kausale slutninger. Der vil især blive lagt stor vægt på designs, da et veldesignet studie ofte mindsker behovet for at anvende avancerede statistiske teknikker.

Tredje blok, Utraditionelle dataformater, introducerer til hvordan man kan udtrække og analysere data fra andre kilder end traditionelle, flade tabelformater. Blokken introducerer til hvordan man kan ‘skrabe’ data fra internettet og metoder til at analysere tekstdata og spatiale data.

Seminaret forventes struktureret på følgende måde:

 1. Introduktion til R

 2. Multivariat (OLS og logistisk) regressionsanalyse

 3. Fixed og random effects modeller

 4. Identifikationsproblemer i regressionsmodeller

 5. Kausal inferens

  • Introduktion til logikken bag kausal inferens

  • Felt-eksperimenter og naturlige eksperimenter

  • Difference-in-difference designs

  • Regression discontinuity designs

 6. Utraditionelle dataformater

  • Scraping af data fra online-kilder

  • Tekst som data

  • Geodata

 

Kompetencebeskrivelse

Faget giver en bedre forståelse af politisk adfærd og politiske processer: Mange politiske tiltag har som formål at påvirke borgernes adfærd og i den sammenhæng bidrager den politiske adfærdsforskning med en forståelse af, hvilke konsekvenser den førte politik kan forventes at have for menneskers adfærd. Som eksempel kan nævnes betydningen af politiske kampagner, anvendelse af performance mål i den offentlige sektor. Her kan den politiske adfærdsforskning bidrage med viden om, hvordan befolkningen reagerer på information og dermed udgøre et oplyst grundlag at føre politik på.

Der lægges vægt på, at de studerende opnår kompetencer til at forstå, udføre, tolke og præsentere undersøgelser med udgangspunkt i de forskningsdesigns og metoder, der fremgår af pensum, og at denne anvendelse sker i sammenhæng med teorier om politisk adfærd.

 

Engelsk titel

SEMINAR: Advanced quantitative methods in the study of political behavior

Uddannelse

Kernekursus i ''Specialisering i politisk adfærd og anvendt videregående kvantitativ metode".

Kurset kan søges af alle kandidatstuderende

 

Målbeskrivelse

Seminarets målsætning er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:
• Fortolke studier og videreformidle resultaterne til et bredere publikum.
• Identificere relevante designs og teknikker for at løse politologiske problemstillinger.
• Analysere empiriske politologiske problemstillinger og formidle resultaterne.
• Reflektere over fordele og ulemper ved de forskellige designs og teknikker fra kursets pensum og kritisk vurdere andres og eget arbejde i forhold til analytiske mål.

 

Undervisningen er tilrettelagt således at vi først gennemgår designs/statistiske metoder samt artikler, som anvender metoderne, på holdet, hvorefter de studerende arbejder videre med teknikkerne til undervisningen samt som undervisningsforberedelse.
Seminaret afsluttes med en karakterbedømt skriftlig opgave.

Det vil til undervisningsstart forelægge et endeligt pensum. Seminaret vil anvende nyeste artikler fra førende politologiske videnskabelige tidsskrifter i kombination med tekster der introducerer de enkelte metoder. Som et par artikler kan nævnes:

 • Enos, R. D. (2015). What the Demolition of Public Housing Teaches Us about the Impact

  of Racial Threat on Political Behavior. American Journal of Political Science, 60(1):123–142

 • Hopkins, D. J. (2009). The Diversity Discount: When Increasing Ethnic and Racial Diversity

  Prevents Tax Increases. The Journal of Politics, 71(01):160

 • Bhatti, Y. and Hansen, K. M. (2015). The Effect of Residential Concentration on Voter

  Turnout among Ethnic Minorities. International Migration Review

 • Bhatti, Y. and Hansen, K. M. (2012). Leaving the Nest and the Social Act of Voting: Turnout

  among First-TimeVoters. Journal of Elections, Public Opinion&Parties, 22(4):380–406

 • Dinesen, P. T. and Sonderskov, K. M. (2015). Ethnic Diversity and Social Trust: Evidence from the Micro-Context. American Sociological Review, 80(3):550–573

 • Sonderskov, K. M. and Dinesen, P. T. (2014). Danish Exceptionalism: Explaining the Unique Increase in Social Trust Over the Past 30 Years. European Sociological Review, 30(6):782–795

 • LaCour, M. J. and Green, D. P. (2014). When contact changes minds: an experiment on transmission of support for gay equality. Science (New York, N.Y.), 346(6215):1366–9

 • Gerber, A. S., Green, D. P., and Larimer, C. W. (2008). Social Pressure and Voter Turnout: Evidence from a Large-Scale Field Experiment. American Political Science Review, 102(01):33–48

 • Nickerson, D. W. (2008). Is Voting Contagious? Evidence from Two Field Experiments. American Political Science Review, 102(01):49–57

 • Bond, R. M., Fariss, C. J., Jones, J. J., Kramer, A. D. I., Marlow, C., Settle, J. E., and Fowler, J. H. (2012). A 61-million-person experiment in social influence and political mobilization. Nature, 489(7415):295–8

Det forudsættes at man har gennemført Metode 2, Almen Statskundskab og Sammenlignede Statskundskab eller tilsvarende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel seminaropgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28