SEMINAR: Diskursanalyse, Konflikter og International Politik teori

Kursusindhold

Sprogets betydning for udenrigs- og sikkerhedspolitik har været på dagsordenen siden slutningen af 1980erne, hvor poststrukturalisterne som de første brugte diskursbegrebet til at vise at repræsentationer af lande, folk, steder og konflikter er afgørende for det politiske handlingsrum. Op gennem 1990’erne fik den sproglige tilgang yderligere slagkraft - kritisk konstruktivisme, Københavnerskolen og feminismen er nogle af de tilgange, som på forskellig vis har taget teoretisk udgangspunkt i talehandlinger, narrativer, metaforer, retorik og diskurs. I løbet af de seneste 10 år er der opstået en stigende interesse for at koble diskursanalysen til studiet af billeder.

Udbuddet vil gennemgå de væsentligste diskursive tilgange i IP-disciplinen. Empirisk vil der bliver lagt særlig vægt på studier af konflikter og krige. Teoretisk lægges hovedvægten på den poststrukturalistiske tilgang, som historisk har været dominerende med forfattere som David Campbell og Cynthia Weber, men vi vil også se på kritisk konstruktivisme, f.eks. Jutta Weldes og Karin Fierke. Udbuddet kombinerer gennemgang af teoretiske antagelse med diskussion af hvordan teorien anvendes, herunder de konkrete metodiske principper som knytter sig til diskursanalyse.

Formålet: At få en viden om, hvordan diskursive tilgange kommer ind i IP-disciplinen, om ligheder og forskelle hos diskursive IP-perspektiver, og om de væsentligste kritikker af diskursanalyse; at blive i stand til at anvende diskursanalyse på udenrigs- og sikkerhedspolitiske forhold.

Engelsk titel

SEMINAR: Discourse Analysis, Conflicts and Internatonal Relations Theory

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning bør den studerende have opnået følgende: (a) beskrive og vurdere diskursanalysens teoretiske principper og forudsætninger; (b) beskrive og vurdere sproglige tilganges placering inden for IP disciplinen; (c) analysere udenrigs- og sikkerhedsproblemer ved hjælp af diskursanalyse, herunder at opstille et research design, indhente data, og udarbejde en analyse.

Seminaret vil bestå af en kombination af forelæsninger, studenteroplæg, gruppediskussioner, og selvstændigt arbejde med cases.

Lærebøger:

  • Lene Hansen, Security as Practice: Discourse Analysis and the Bosnian War, London: Routledge, 2006 (forkortet SAP nedenfor). Pensum litterature: 255 sider (inklusiv forord)
  • Cynthia Weber, Simulating Sovereignty: Intervention, the State and Symbolic Exchange, Cambridge: Cambridge University Press, 1995. Pensum litteratur: 144 sider

 

Pensum: Udgør 916 sider.

Det færdige pensum vil fremgå at kursets Absalonside inden semesteret begynder.

Grunduddannelse i Statskundskab. Tidligere arbejde med International Politik Teori og/eller diskursanalyse en fordel, men ingen forudsætning.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Faget afsluttes med en individuel seminaropgave.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Seminaret bedømmes af underviseren med ”Bestået/Ikke bestået”

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 28