SEMINAR: Evaluering af projekter og innovation

Kursusindhold

Den aktivitet i den offentlige sektor, der har innovativ karakter, er ofte tilrettelagt som projekter. Projektarbejdsformen karakteriseres idealtypisk ved midlertidighed og ved indholdsmæssig, teknologisk eller organisatorisk kompleksitet. Projektarbejdsformen er f.eks. foretrukken arbejdsform inden for så forskellige områder som organisatorisk innovation, sundhedsfremme og patientforløb.

Kompleksitet ser ud til at udgøre et grundvilkår for fornyelse, men rummer på den anden side også store udfordringer i forhold til de evalueringskrav, som gælder for projekter, hvad enten disse er formuleret som eksterne krav om kontrol eller indgår som led i projektets interne ledelse. Gængse modeller har problemer med at håndtere kompleksiteten.

I dette fag tager vi kompleksitetsudfordringen op og sætter de praktiske opgaver ved evaluering i projekter Evaluering af projekter og innovation i perspektiv i forhold til evalueringsteoriens bud på god evalueringspraksis. Teoretisk søger vi i faget det aktuelle krydspunkt mellem udviklingen i projektledelsesteori og udviklingen i evalueringsteori.

Indholdsmæssigt dækkes:

- evalueringsteoriens rum

- begrebsbestemmelse af innovation, projekter og projekters problemer

- analytiske greb i forhold til en given evalueringssituation

- evalueringsmodeller som målopfyldelsesevaluering, effektevaluering, virkningsevaluering og participatorisk evaluering

- anvendelsen af evaluering

- organisering af evalueringsarbejdet

- kritiske eftertanker om evaluering

 

Engelsk titel

SEMINAR: Evaluation of projects and innovation

Uddannelse

 

 

 

Målbeskrivelse

Målene er, at den studerende:

- kan beskrive og analysere en evalueringssituation systematisk ud fra evalueringsteori

- har kendskab til forskellige evalueringsmodeller til evaluering af projekter og innovation

- kan diskutere argumentere for og imod forskellige modeller og tilgange ud fra kendskab til deres styrker og svagheder og ud fra en situationsanalyse

- kan ræsonnere om sammenhænge mellem situationsanalysen, valget af evalueringsmodel, organisering af evaluering og evalueringens anvendelse

-  kan reflektere kritisk over eget forslag til løsning af en evalueringsopgave

- kan perspektivere brugen af evaluering i forhold til den større samfundsmæssige sammenhæng, den indgår i og diskutere dette forhold på en måde, som er på højde med aktuelle debatter i og uden for evalueringsfeltet.

Forelæsninger. Diskussioner. Cases. Der bliver et aktivt samspil mellem teori og praksis. De studerende udfordres ved en hyppig brug af korte, praktiske cases (”vignetter”), hvor vi eksemplificerer, afprøver og finder begrænsningerne i de gennemgående analyseredskaber og modeller.
Den enkelte studerende forventes at deltage aktivt i den pædagogiske form, der er planlagt i den enkelte time, herunder at man har forberedt sit svar på caseopgave(r), idet der veksles mellem mundtlig og skriftlig besvarelse. Endvidere udarbejder den studerende et fyldigt abstract angående sin seminaropgave, som diskuteres på holdet med discussants.
De studerende behandler i deres seminaropgave en evalueringsteoretisk problemstilling. Den studerende kan her selv gennemføre en evaluering, forholde sig til en aktuel evalueringsopgave i offentlig sektor, eller grundigt behandle en allerede gennemført evaluering, alt sammen i en kritisk/konstruktiv belysning.

En bacheloruddannelse i samfundsvidenskab. Kendskab til organisatoriske, forvaltningsmæssige og styringsmæssige problemstillinger er en fordel. Det samme er kendskab til samfundsvidenskabelig metode.
Seminaret har stort overlap med sommerskolen ”Evaluation Society Revisited.”

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel seminaropgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Total
  • 56