UDBUD: Det finansielle system – Funktion, krise og regulering

Kursusindhold

Finansielle markeder og aktører indtager en stadigt større og vigtigere position i den moderne samfundsøkonomi. Samtidig har finansielle kriser vist sig potentielt at være langt større og mere grænseoverskridende end nogen kunne have forventet. I takt med denne udvikling er behovet for, og mængden af, finansiel regulering øget markant. I dag findes der finansiel regulering på det nationale, regionale, internationale og globale niveau, der definerer og påvirker banker, og andre finansielle institutioners rolle i samfundet. Tilgangen i kurset er institutionel og praktisk.

I forlængelse af denne udvikling har dette kursus primært to mål: For det første, at bibringe den studerende en vigtig konceptuel forståelse for hvordan moderne finansielle systemer fungerer, og hvordan forskellige typer aktører i det finansielle system interagerer, og tilsammen udgør det moderne finansielle marked. Dette indebærer en konceptuel forståelse for penge, kredit, og de aktører der hver dag skaber, og ødelægger penge i det finansielle system. For det andet, vil den studerende, med denne forståelse i baggagen, blive i stand til at forstå og analysere finansielle institutioners ageren samt de regulatoriske tiltag der omgiver dem. Vi vil således i kursets anden del analysere og sammenligne diverse nationale finansielle systemer og sætte disse i forhold til international regulering såsom Basel III, regulative principper såsom Volcker Rule, og praktiske værktøjer såsom den danske Tilsynsdiamant. Anden del af kurset bliver dermed i højere grad en introduktion til beskrivende analyse af national og international finans.

Igennem kurset vil fokus være på praktiske eksempler på moderne bankvirksomhed, og der tages så vidt muligt udgangspunkt i praktikerens synspunkt, når problemstillingerne og analyseværktøjerne introduceres. Der er således ikke tale om et modelbaseret kursus, og der gøres ikke brug af kvantitative eller algebraiske metoder. De nødvendige konceptuelle værktøjer, vil blive introduceret ved hjælp af faktiske empiriske eksempler på store og små finansielle kriser, regler, og finansielle virksomheders forretningsmodeller.

Kursets to undervisere arbejder til daglig i Finanstilsynet med henholdsvis Realkredit og Bankanalyse og vil benytte sig af deres praktiske erfaring i kurset.

Undervisningen strækker sig over 14 undervisningsgange, og vil være ledsaget af mindre øvelser og studenteroplæg.

Udbuddet forventes at have følgende opbygning:

Del 1: At forstå finans

 1. Introduktion: Penge og kredit
 2. Clearing og betalinger
 3. Kapital og solvens
 4. Market making
 5. Pengepolitik
 6. Shadow banking

 

Del 2: Finanskrise og krisehåndtering fra et penge og bank perspektiv

 1. Finanskrisen 2008: Boliglån, sekuritiseringer, derivater
 2. Eurokrisen 2011: Statsgæld, internationale betalinger, pengepolitik
 3. Finanskrisen i Danmark: Finansiel regulering fra pre- til post-krise

 

Del 3: Aktuelle emner

 1. Boligfinansiering
 2. Valuta
 3. Studenteroplæg
 4. Opgavevejledning
 5. Den næste krise? Eksternt oplæg
Engelsk titel

COURSE: The Financial System: Function, Crisis, and Regulation

Uddannelse

Bachelorniveau 10 ECTS

Kandidatniveau 7,5 ECTS

Målbeskrivelse

Efter kurset vil den studerende, populært sagt, være i stand til at læse Financial Times. Den studerende vil langt nemmere kunne indgå i opgaveløsningen i et økonomisk ministerium eller en styrelse, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med finansiel regulering eller pengepolitik. Herudover er kurset kompetencegivende til stillinger i den finansielle sektor, herunder banker, pensionskasser, eller lignende som fx PA-ansvarlig med særlig forståelse for den institutionelle kontekst.

Undervisningsformen følger gennemgangsplanen. I begyndelsen hvor der introduceres nye begreber og værktøjer vil der være tavleundervis-ning/​forelæsning. I den mere anvendte del af kurset, hvor vi bl.a. skal be-skæftige os med finansielle kriser, vil der være mere vægt på deltagelse. Endelig er der en hel undervisningsgang dedikeret til studenteroplæg. Op-læggene antager samme form som den skriftlige eksamen, men afholdes som en mundtlig præsentation af et selvvalgt emne. Emnet kan godt være det samme, som bruges til eksamen.

Dette er først og fremmest et praktiker-kursus, der afspejler erfaringer fra fagprofessionelle i den finansielle verden, både i staten og markedet. Af samme årsag er der ikke en veletableret litteratur for alle emner, vi berører i kurset, og den primære faglige formidling vil i disse tilfælde bestå i selve undervisningen. Deltagelse i undervisningen er derfor essentiel.

Som støtte til undervisningen vil der blive udleveret oversigter over de be-greber, der introduceres i de enkelte emner. Der gøres kun undtagelsesvist brug af PowerPoint i undervisningen, og der udleveres derfor som udgangspunkt heller ikke slides til understøttelse af undervisningen. Alt anvendt materiale udleveres naturligvis.

Gennemgangsplan (Planen er meget foreløbig og vil ændre sig inden kursets begyndelse)

 

Nr.

Dato

Emne

Pensum

sider

1

 

Penge og kredit

 • Greenham, T., Ryan-Collins, J., Werner, R., & Jackson, A. (2012). Where does money come from?: a guide to the UK monetary and banking system. The New Economics Foundation. kap. 2-3,

48

     
 • Graeber, D. (2014). Debt: The First 5,000 Years. Melville House.s. 21-71
 • Mehrling, P. (2010). The new Lombard Street: How the Fed Became the dealer of last resort. Princeton University Press. S.1-10

51

 

10

         

2

 

Betalinger og likviditet

 • Greenham, T., Ryan-Collins, J., Werner, R., & Jackson, A. (2012). Where does money come from?: a guide to the UK monetary and banking system. The New Economics Foundation.  s. 58-77 top.

20

     
 • Werner, R. A. (2014). How do banks create money, and why can other firms not do the same? An explanation for the coexistence of lending and deposit-taking. International Review of Financial Analysis, 36, 71-77.

7

     
 • Danmarks Nationalbank (2005): "Betalingsformidling I Danmark". S. 9-18, 71-92

32

     
 • Finansrådet (2013): "Clearing of afvikling af detailbetalinger i Danmark" s. 1-20

20

3

 

Kapital og solvens

 • Admati, A., & Hellwig, M. (2014). The Bankers' New Clothes: What's Wrong with Banking and What to Do about It. Princeton University Press. Kapitel 1-5 side 1-78

78

     
 • Greenham, T., Ryan-Collins, J., Werner, R., & Jackson, A. (2012). Where does money come from?: a guide to the UK monetary and banking system. The New Economics Foundation. s.84-90

7

     
 • Bank of America Merryl Lynch: How do banks work: s. 22-30, 46-54, 70-78

27

4

 

Bank- og markedsbaseret kredit

 • Mehrling, P. (2010). The new Lombard Street: How the Fed Became the dealer of last resort. Princeton University Press.  kap. 1

19

     
 • Erhvervs- og Vækstministeriet (2012): Rapport fra udvalget om erhvervsobligationer, s. 3-29

27

     
 • Mehrling, P., Pozsar, Z., Sweeney, J. & Neilson, D. H. (2013). Bagehot was a shadow banker: Shadow banking, central banking, and the future of global finance.

19

     
 • Black, Fisher (1970): Fundamentals of liquidity

9

     
 • Gorton, G., & Metrick, A. (2012). Securitized banking and the run on repo. Journal of Financial Economics, 104(3), 425-451.

27

5

 

Market making

21

 

 

 

2

     
 • Treynor, J. (1995): The only game in town. Financial Analysts Journal.

3

     
 • Treynor, J. (1987): The economics of the dealer function. Financial Analysts Journal, 27,34

8

     
 • PwC (2015): Global financial markets liquidity study. S. 8-40 + evt. Executive summary

33

     
 • Mehrling (2015): The Fuss about Market Liquidity. Tilgængelig via www.perrymehrling.com/blogs

3

     
 • Danmarks Nationalbank (2014): Seneste tendenser på pengemarkedet.

10

 

De resterende undervisningsgange vil være tilgængelige i Absalon

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28