Udbud: Diplomati i frontlinjen

Kursusindhold

Mange af vore studerende stifter i løbet af deres studietid bekendtskab med livet på én af de mange danske diplomatiske repræsentationer verden over. Det er på disse ambassader, permanenter repræsentationer og konsulater dansk udenrigspolitik hver dag føres ud i livet. Ambassaderne er det danske diplomatis forposter, men det er også arbejdspladser, hvor hverdagen skal struktureres under ofte meget vanskelige lokale forhold præget af konfliktfyldte forventninger, ressourcemangel, tidspres og krav om beslutningstagning på grundlag af meget mangelfuld information.

Kursusstruktur:

 

Session 1: 6. februar 2017 - Repræsentationsstrukturen

 

Vi taler om hvilke funktioner ambassader varetager jvnf. Wienerkonventionen, hvordan den danske repræsentationsstruktur har udviklet sig gennem tiden, hvordan den er struktureret i dag og blev reformeret i 2014, hvilke udfordringer den stadig har, og hvordan andre lande (store såvel som små) har indrettet deres repræsentationsstruktur.

 

Session 2: 20. februar 2017 - Diplomati fra bar bund

 

Her taler vi om at oprette nye ambassader og hvilke udfordringer, der skal overkommes i forskellige faser i denne proces. Der gennemgås relevant teori.

 

Session 3: 27. februar 2017 - Ambassader i krig

 

Ambassaden i Kabul, men også andre ambassader, der er placeret i svage og fejlslagne stater er i fokus.

Vi taler om de særlige vilkår, der former rammerne for arbejdet på disse ambassader og giver eksempler. Men vi taler også om dansk udenrigspolitisk aktivisme og dansk krigsdeltagelse.

 

Session 4: 6. marts 2017 - Udviklingsambassader

 

Ambassaderne i Nairobi og Nepal.

Vi taler om de funktioner, der varetages i forbindelse med igangsættelse, monitorering, evaluering og afslutningen af udviklingsprogrammer. Men vi taler også om dansk udviklingspolitik, og hvordan den har udviklet sig gennem årene, og hvilke tendenser vi kan se i den nye udviklingspolitiske strategi. Endelig taler vi om, hvorfor ambassaden i Nepal nedlægges i løbet af 2017.

 

Session 5: 20. marts 2017 - Borgerserviceambassader

 

Ambassaden i Bangkok, Thailand

Vi taler om konsulære anliggender, men også om krisediplomati. Danskernes rejsevaner, terrortrusler, naturkriser, risikosamfundet og velfærdstatens internationale ekspansion. Hertil kommer naturligvis den funktion som borgerservicefunktionen har for hele udenrigstjenestens synlighed i den danske befolkning.

 

Session 6: 27. marts 2017 - Økonomisk diplomati ambassader

 

Ambassaden i Brasilia – men også generalkonsulatet i New York og ambassaden i Ottawa.

Vi skal vide noget om alle de elementer, der indgår i det praktiske økonomiske diplomati – GPA, investeringsfremme, eksportrådgivning, besøg af erhvervsdelegationer og økonomiske ministre etc. Men vi diskuterer også de dilemmaer ambassadøren står over for, når flere forskellige udenrigspolitiske principper er på konfrontationskurs.

 

Session 7: 24. april 2017 - Permanente repræsentationer

 

FN-missionen i Genève, EU-repræsentationen og NATO-repræsentationen.

Vi diskuterer hvordan småstater kan gøre sig gældende i forskellige stærkt institutionaliserede kontekster, og hvorvidt Danmark formår at gøre dette med de tilgængelige ressourcer.

 

Session 8: 1. maj 2017 - Paneldebat med udenlandske ambassadører i København

 

Vi afvikler en hel session i Eigtveds Pakhus i Udenrigsministeriet med deltagelse af et panel af udenlandske ambassadører i Danmark, både repræsentanter for store ambassader, eksempelvis den amerikanske eller den franske, og fra små ambassader, den belgiske eller hollandske. Vi lader ambassadørerne holde korte oplæg, og interviewer dem, og de studerende bliver bedt om at stille spørgsmål.

 

Session 9: 8. maj 2017 - Spørgetime og prøveeksamen

 

Engelsk titel

Course: Diplomacy in transformation

Uddannelse

Kurset kan indgå som valgfag i specialiseringen "International Relations, Diplomacy and Conflict Studies"

 

Bachelorniveau 10 ECTS

Kandidatniveau 7,5 ECTS

Målbeskrivelse

Formålet med dette kursus er at forstå, hvilken rolle de diplomatiske repræsentationer spiller i udenrigstjenesten og dansk udenrigspolitik. På et grundlag af udenrigspolitisk analyse, diplomatiteori, organisations- og ledelsesteori, international forvaltningsteori og beslutningsteori vil vi studere det danske diplomati i frontlinjen sådan som det kommer til udtryk forskellige steder i verden.

Alle sessioner har dobbelt lærerdækning. Ambassadør Svend Roed Nielsen og Martin Marcussen varetager undervisningen sammen. Formålet er at sikre, at forskning og praksis integreres bedst muligt i undervisningen. Hver session har en varighed af tre timer. De studerende laver gruppeoplæg i sessionerne 3 – 7. De studerende bliver opdelt i fem hold. Hvert hold fremlægger et eller flere cases vedrørende den pågældende ambassadetype. Det er ikke hensigten at studenteroplæggene skal gennemgå pensumtekster, men derimod tilstræbe at belyse empiriske variationer over et tema samt at besvare et givent spørgsmål.

900 siders pensum.

Grundbogen (Martin Marcussen, 2017, Diplomati fra bar bund, København: DJØF Forlaget, 329 sider), suppleres med tidsskriftsartikler antologibidrag.

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig synopsiseksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 28