Kvalitative analyser af sociologiske genstandsfelter (SOMMER 2017)

Kursusindhold

Formålet med kurset er at videreudvikle de studerendes kompetencer til  1) at anvende kvalitative dataindsamlingsmetoder samt 2) at anvende kvalitative analysestrategier på indsamlet datamateriale ved undersøgelser, der omhandler sociologiske genstandsfelter.

Kurset retter fokus på, hvordan kvalitative dataindsamlingsmetoder herunder interviews, fokusgruppediskussioner, (deltager)observation og casestudier kan tilvejebringe forskellige former for forskningsbaseret viden om konkrete undersøgelsesobjekter indenfor sociologiens genstandsfelt.

Yderligere arbejdes med, hvordan forskellige analysestrategier, herunder hermeneutik, diskursanalyse, narratologi og fænomenologi, frembringer forskellige former for undersøgelsesresultater. Viden herom sætter den studerende i stand til refleksivt at anvende kvalitative undersøgelsesstrategier og forskningsdesign, der matcher den type sociologisk forskningsbaseret viden, der søges opnået i den konkrete undersøgelsessammenhæng.

Engelsk titel

Qualitative analysis within sociological research (SUMMER 2017)

Uddannelse

Metodefag / Metode og Forskningspraksis - Sommer 2017
 

Fagpakke KA2015:
Viden, organisation og politik
Kultur, livsstil og hverdagsliv
Velfærd, ulighed og mobilitet

OBS: Kurset kan ikke tages af Bachelorstuderende.


 

Målbeskrivelse

Målet for læreprocessen er, at den studerende efter gennemført kursus kan:

 

Viden:

- Definere og dermed afgrænse en relevant problemstilling indenfor sociologiske genstandsfelter, som lader sig undersøges kvalitativt

- Forholde sig kritisk til den eksisterende viden på det valgte forskningsområdet - herunder identificere videnshul

-Diskutere relevansen af undersøgelsesfokus - herunder forventet videnskabeligt bidrag

- Forholde sig kritisk og refleksivt til anvendt metodes mulighedsrum og begrænsninger

 

Færdighed:

-Operationalisere en forskningsstrategi i overensstemmelse med defineret undersøgelsesspørgsmål

-Organisere og  indsamle kvalitativt materiale til brug for undersøgelsen via fx interviews, fokusgruppediskussioner eller deltagerobservation

-Analysere det indsamlede empiriske materiale ved brug af relevant teori indenfor sociologisk forskning

-Vurdere, evaluere og perspektivere eget vidensbidrag i relation til eksisterende forskning på området

 

Kompetencer:

-Tage ansvar for, planlægge og gennemføre en kvalitativ undersøgelse indenfor sociologisk forskning

Undervisningen tilrettelægges således, at der opnås mest mulig deltagerinvolvering via eksemplarisk læring. Det betyder i praksis, at undervisningen vekselvirker mellem underviseroplæg og deltageroplæg om konkrete temaer, problematikker og undersøgelsesfoki indenfor arbejdsliv.

Herudover indgår individuelle og gruppeøvelser der faciliteres af underviser, hvor det tillærte stof afprøves i praksis.

Pensum vil udgøre et kompendie bestående af videnskabelige artikler samt grundbogen: Brinkmann & Tanggard (2015) Kvalitative metoder, Hans Reitzels Forlag

Kendskab til kvalitativ metode er en fordel, men ikke en forudsætning for deltagelse i undervisningen.

Arbejdsbelastning:

7,5 ECTS:

Forelæsning 28 timer
Undervisningsforberedelse 70 timer
Forberedelse 20 timer
Øvelser 40 timer
Eksamensforberedelse 48 timer
I alt 206 timer

10 ECTS:

Forelæsning 28 timer
Undervisningsforberedelse 120 timer
Forberedelse 30 timer
Øvelser 47 timer
Eksamensforberedelse 50 timer
I alt 275 timer

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe. Ved en skriftlig opgave forstås en opgave, der besvarer et eller flere stillede spørgsmål. Der eksamineres her på baggrund af fagets pensum, dvs. den litteratur der er fastlagt af underviseren. Den skriftlige opgave må max fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe. Ved en skriftlig opgave forstås en opgave, der besvarer et eller flere stillede spørgsmål. Der eksamineres her på baggrund af fagets pensum, dvs. den litteratur der er fastlagt af underviseren. Den skriftlige opgave må max fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 120
 • Forberedelse
 • 30
 • Øvelser
 • 47
 • Eksamensforberedelse
 • 50
 • Total
 • 275