Avanceret kvalitativ dataanalyse - OBS! LUKKET FOR TILMELDING

Kursusindhold

Kvalitative data af alle typer er rige data. Derfor kan man som sociolog for det meste fortolke og analysere de samme kvalitative data fra flere forskellige perspektiver og ved hjælp af flere forskellige specifikke metoder. Det er forskerens videns interesse, teoretiske perspektiv og de forskellige typer kvalitative datas analytiske status, der bør afgøre valg af og argumenter omkring metoder for dataanalyse. Ofte kan det dog være svært at træffe tilstrækkeligt valide valg af metoder til databearbejdning af kvalitative data i et sociologisk projekt, hvis man ikke i praksis har prøvet en række forskellige måder at fortolke, analysere og drage slutninger om kvalitative data. På dette kursus bliver deltagerne præsenteret for en række videregående metodiske problemstillinger (så som validitet i forhold til datamaterialets modalitet, og flerstrenget analytisk generalisering), og deltagerne kommer til at gå i dybden med at sætte sig ind i og anvende i praksis en række metoder til fortolkning, analyse og slutnings-dragning på basis af kvalitative data (så som domænefortolkning, positionerings-analyse og "more-representational" slutnings-måder). Kurset er opbygget som en vekselvirkning mellem underviser-oplæg, diskussioner af litteratur og erfaringer, og praktiske øvelser i de forskellige metoder på deltagernes egne medbragte data-uddrag. De praktiske øvelser bidrager til produktionen af porteføjleopgaven.

Engelsk titel

Advanced qualitative datanalysis - NB! CLOSED FOR REGISTRATION

Uddannelse

KA Metodefag (2005 studieordningen)

KA Metode og forskningspraksis (2015 studieordningen)

Fagpakke (KA 2015):

- Velfærd, ulighed og mobilitet
- Viden, organisation og politik
- Kultur, livsstil og hverdagsliv

Målbeskrivelse

VIDEN

Ved kursets afslutning skal den studerende kunne redegøre for og reflektere over:

- komplicerede metodiske problemstillinger inden for kvalitativ dataanalyse, f.eks. at producere analytisk generalisering.

- de faglige processer i en række specifikke metodiske analyseværktøjer for kvalitative data, f.eks. domænefortolkning og positioneringsanalyse.

- muligheder og begrænsninger ved de gennemgåede og afprøvede metoder til kvalitativ dataanalyse.

 

FÆRDIGHEDER

Faget giver den studerende et praktisk empirisk baseret kendskab til at arbejde med et bredt udvalg af kvalitative analyseredskaber. Den studerende skal kunne:

- reflektere over anvendeligheden af de forskellige metodiske greb på kurset i forhold til forskellige typer sociologiske vidensinteresser og kvalitativt datamateriale.

- argumentere selvstændigt for relevans og anvendelighed af de forskellige metodiske greb på kurset i relation til eget empiriske projekt.

- give metodisk feed-back til andre studerendes kvalitative datafortolkninger.

 

KOMPETENCER

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

- omsætte kursets metodiske værktøjer i kvalitativ dataanalyse til eget efterfølgende empiriske arbejde, f.eks. i forbindelse med specialet.

- vurdere anvendelsen af kvaliative dataanalyse værktøjer i andres sociologiske undersøgelser.

Kurset kombinerer holdundervisning med praktiske øvelser på deltagernes eget datamateriale.

Der bliver udarbejdet et kompendie med centrale tekster, som bliver gjort tilgængeligt online inden kursets start.

Ud over at have fulgt alle kurser i kvalitative metoder på bach, så er det en specifik forudsætning, at man selv medbringer uddrag af et eller flere egne kvalitative datasæt, f.eks. fra tidligere eller igangværende projekter.

VEJLEDENDE ARBEJDSBELASTNING
Antallet af undervisningstimer er ens for både 7,5 og 10 ECTS

10 ECTS
Forelæsninger: 28
Undervisningsforberedelse: 120
Øvelser: 20
Projektarbejde: 33
Eksamensforberedelse: 74
I alt: 275

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Portfolio
Individuelt eller i gruppe. Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning. De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe. Ved afløsningsopgave forstås en opgave, hvor den studerende selvstændigt udformer og afgrænser en problemstilling/​problemformulering inden for fagets rammer på baggrund af et petitum. Afløsningsopgaven må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 75
 • Forberedelse
 • 30
 • Øvelser
 • 40
 • Eksamen
 • 33
 • Total
 • 206