Velfærdsstater, EU og arbejdsløshedsbekæmpelse

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til forskellige forståelser af hvad arbejdsløshed er og hvordan den via beskæftigelsespolitiske foranstaltninger og andre redskaber bekæmpes på lokalt, nationalt og europæisk niveau. Desuden diskuteres hvordan ledighed analyseres og hvor brugbar velfærdsstatsteori, arbejdsmarkedsmodeller og teoretiske tilgange præsenteret på kurset ’Comparative Sociology of Labour Markets’ i dag fremstår som forståelsesramme for nationale forskelle i beskæftigelsespolitikkerne. Kursets hovedvægt er på teori og  empiriske studier, men i kurset vil også indgå besøg i ministerier/ på jobcentre samt gæsteforelæsninger med deltagelse af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

Engelsk titel

Welfare states, the EU and the fight against unemployment

Uddannelse

KA Temafag(2005 studieordningen)

KA Teori og Tema (2015 studieordningen)

Fagpakke (KA 2015): Velfærd, ulighed og mobilitet

Målbeskrivelse

Viden:

De studerende skal efter kurset kunne

- redegøre for forskellige teoretiske forståelser af hvad ledighed er, hvilke redskaber der bruges til at bekæmpe den rundt omkring i Europa og på EU-niveau, samt hvordan og i hvilket omfang de overnfor nævnte model- og regimeteoretiske tilgange kan forklare særligt nationale forskelle i beskæftigelsespolitikerne.

 

Færdigheder:

Efter endt kursus forventes de studerende at kunne

- formidle styrker og svagheder ved forskellige redskaber i ledighedsbekæmpelse, forskellige aktørers interesse heri, samt den betydning institutioner og økonomiske dynamikker spiller

 

Kompetence:

Efter gennemførsel af kurset vil de studerende kunne

 - analysere hvordan ledighed forstås og hvordan ledighed bekæmpes,

- diskutere hvordan forskellige faktorer påvirker ledighed

- foreslå tilgange til ledighedsbekæmpelsen, herunder hvilken rolle EU spiller i at koordinere medlemsstaternes politikker.  

Kurset vil bestå af en blanding af forskellige elementer såsom forelæsning, gruppearbejde om udvalgte emner/cases, og besøg i Beskæftigelsesministereit og/eller på jobcentre. Der vil også optræde gæster på kurset fra arbejdsmarkedets parter

På kurset vil læses både teoretiske tekster (velfærdsstatsteori, arbejdsmarkedsmodeller, andre regimeteori) samt empiriske tekster om beskæftigelsespolitik

VEJLEDENDE ARBEJDSBELASTNING
Antallet af undervisningstimer er ens for både 7,5 og 10 ECTS

10 ECTS
Forelæsninger: 28
Undervisningsforberedelse: 120
Øvelser: 20
Projektarbejde: 33
Eksamensforberedelse: 74
I alt: 275

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe. Ved afløsningsopgave forstås en opgave, hvor den studerende selvstændigt udformer og afgrænser en problemstilling/​problemformulering inden for fagets rammer på baggrund af et petitum. Afløsningsopgaven må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe. Ved afløsningsopgave forstås en opgave, hvor den studerende selvstændigt udformer og afgrænser en problemstilling/​problemformulering inden for fagets rammer på baggrund af et petitum. Afløsningsopgaven må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 97
 • Øvelser
 • 56
 • Eksamen
 • 25
 • Total
 • 206