Madsociologi og samfundsmæssige udfordringer

Kursusindhold

Hvordan kan sociologer bidrage til håndteringen af centrale samfundsmæssige udfordringer på madfeltet? Formålet med kurset er at invitere til kritisk refleksion over hvordan sociologien anvendes i et omstridt og modsætningsfyldt politisk felt: Vores mad.

I kurset gives et overblik over aktuelle samfundsmæssige problemstillinger på madfeltet, opdelt i en række temaer,  der er genstand for politisk regulering. Empiriske studier og perspektiver diskuteres i sammenhæng med centale teorier som er i spil i forhold til temaerne.  I den forbindelse introduceres teorier der kan bruges til at forstå forbrugeradfærd, herunder ’klassiske’ sociologiske perspektiver og teoretikere (f.eks. praksisteori, Bourdieu) og social-psykologiske perspektiver, der er alment anvendt på forbrugsområdet (f.eks. theory of planned behavior og nudging). Temaerne vil også løbende berøre det institutionelle niveau, idet der redegøres for relevante aktører og institutioner samt centrale politiske diskurser.

Følgende temaer vil blive taget op i kurset:
 

- Fødevareproduktion: teknologi og dyrevelfærd

- Fødevarerisici: GMO, Funktionelle fødevarer mm

- Politisk fødevareforbrug: Bæredygtighed og klimaforandring

- Madkultur: Fremme og højnelse af dansk og nordisk madkultur

- Institutionsmåltider: Sociale, sundhedsmæssige og dannelsesmæssige problemstillinger

- Sundhed: sundhedsformidling, mad som ernæring, ernæringsrelaterede sygdomme og sygdomsrisici

- Ulighed og fattigdom: Klasse-, køns- og minoritets- forskelle, sociale distinktioner, fødevare usikkerhed

 

    

Engelsk titel

Food in society: Sociological perspectives

Uddannelse

KA Temafag (2005 studieordningen)
Specialiseringslinje: Kultursociologi

KA Teori og Tema (2015 studieordningen)
Fagpakke (2015 studieordningen): Kultur, livsstil og hverdagsliv

Meritstuderende

Målbeskrivelse

Viden:  

- at de studerende opnår viden om og kendskab til vigtige politikker, aktører og institutioner i forhold til centrale samfundsmæssige udfordringer på madfeltet

 

Færdigheder:

- at de studerende opnår evnen til identificere relevante sociologiske perspektiver på samfundsmæsige udfordringer på madfeltet;

 

Kompetencer:

- at de studerende er i stand til at skitsere og kritisk reflektere over mulige sociologiske bidrag til håndtering af disse udfordringer.

Forelæsninger, evt. studenteroplæg, øvelser, diskussioner.
Kursets undervisere er en gruppe aktive forskere, herunder phd-studerende, der hver især forsker indenfor hver af de specifikke områder, der tages op.

Videnskabelige artikler, policy papers, uddrag fra bøger - samlet i et kompendium.

Dette kursus har adgangsbegrænsninger. Kurset vil som udgangspunkt ikke blive udbudt igen. Du kan således ikke planlægge efter, at det udbydes i senere semestre, end hvad der fremgår af denne kursusbeskrivelse.

ARBEJDSBELASTNING
Antallet af undervisningstimer er ens for både 7,5 og 10 ECTS

10 ECTS
Forelæsninger: 28
Undervisningsforberedelse: 140
Øvelser: 17
Eksamensforberedelse: 90
I alt: 275

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe. Ved en skriftlig opgave forstås en opgave, der besvarer et eller flere stillede spørgsmål. Der eksamineres her på baggrund af fagets pensum, dvs. den litteratur, der er fastlagt af underviseren. Den skriftlige opgave må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe. Ved en skriftlig opgave forstås en opgave, der besvarer et eller flere stillede spørgsmål. Der eksamineres her på baggrund af fagets pensum, dvs. den litteratur, der er fastlagt af underviseren. Den skriftlige opgave må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 97
 • Øvelser
 • 11
 • Eksamensforberedelse
 • 70
 • Total
 • 206