Sundhedssociologi

Kursusindhold

Sundhedssociologi beskæftiger sig med problemstillinger, der optræder i forlængelse af organiseringen af folk helbred. Det kan være undersøgelser af kropsidealer og sundhedsfremme, forbyggelsesindsatser for social udsatte eller adgang til sundhedsydelser for etniske minoriteter.

Kurset gennemgår  teoretiske positioner, der ofte anvendes indenfor sociologisk sundhedsforskning, som fx Goffman, Giddens, Foucault og Lupton. Under etableringen af et teoretisk fundament diskuteres hvilke sociologiske interessante problemstillinger som sundhedsområdet byder på. Herved indrages empiriske eksempler på sundhedssociologisk forskning. Derudover hentes inspiration fra dødssociologien og fra søsterdiciplinen medicinsk antropologi. Temaerne for kursets empiriske eksempler indbefatter køn, krop, etnicitet, klasse og organisering af bestemte sundhedstilstande, herunder det at være livstruende syg og døende. Sundhedssociologien bidrager dermed til at skærpe fokus på de sociologiske elementer i de komplekse problemstillinger som det danske sundhedsvæsen og det politiske sundhedsområde står overfor at løse.

De studerende arbejder løbende med mindre skriftlige opgaver, der tilsammen udgør portoføljeeksamen. For studerende på den gamle studieordning udmønter arbejdet sig i en afløsningsopgave med en problemstilling efter eget valg. Begge typer skriftlige arbejder kommer til at udgøre baggrunden for mundtlige oplæg, som der gives feedback på. 

Engelsk titel

Sociology of Health

Uddannelse

KA Teori og Metode (2015 studieordningen)
Fagpakke (2015 studieordningen): Kultur, livsstil og hverdagsliv, Velfærd, ulighed og mobilitet og Viden, organisation og politik
KA Teorifag (2005 studieordningen)
Specialiseringslinje: Kultursociologi og Politisk sociologi.

Målbeskrivelse

VIDEN

Efter endt kursus har de studerende viden om

- relevante teoretiske positioner indenfor sociologisk sundhedsforskning

- sociologiske problemstillinger indefor sundhedsområet

 

FÆRDIGHEDER

Efter endt kursus kan de studerende

- identificere og artikulere sundhedssociologiske problemstillinger

 - analysere disse problemstillinger i samspil med de gennemgåede teoretiske positioner

- formidle og diskutere resultaterne af denne proces

 

KOMPETENCER

Efter endt kursus har de studerende kompetencer til at

- beskæftige sig med sociologiske elementer i komplekse problemstillinger inden for sundhedsområdet,herunder

- identificere og udvikle mulige tilgange til løsning af disse  

En kombination af forelæsninger, skriftlige opgaver, oplæg fra de studerende, diskussioner og feed-back på fremlæggelser og skriftelige opgaver.

Som gennemgående undervisningsmateriale anvendes 'Sundhedssociologi - en grundbog' (2010). Hertil kommer en artikelsamling, der tilpasses de studerendes interesser, samt de eksterne oplægsholderes forskningsfokus. Pensum omfang ca. 1400 s. For studerende på den gamle ordning er pensum 1600 s.

Dette kursus har adgangsbegrænsninger. Kurset vil som udgangspunkt ikke blive udbudt igen. Du kan således ikke planlægge efter, at det udbydes i senere semestre, end hvad der fremgår af denne kursusbeskrivelse.

ARBEJDSBELASTNING
Antallet af undervisningstimer er ens for både 15 og 20 ECTS

20 ECTS
Forelæsninger: 56
Undervisningsforberedelse: 165
Øvelser: 40
Projektarbejde: 149
Eksamensforberedelse: 140
I alt: 550

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Portfolio
Individuelt eller i gruppe. Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet samlet ved kursets afslutning. De samlede porteføljeopgaver må max fylde 20 sider plus 10 sider ekstra pr. studerende i gruppen. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe. Ved afløsningsopgave forstås en opgave, hvor den studerende selvstændigt udformer og afgrænser en problemstilling/​problemformulering inden for fagets rammer på baggrund af et petitum. Opgaven må max fylde 20 sider plus 10 sider ekstra pr. studerende i gruppen.
Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 140
 • Øvelser
 • 30
 • Projektarbejde
 • 97
 • Eksamensforberedelse
 • 90
 • Total
 • 413