Videregående kvalitative metoder

Kursusindhold

Faget omfatter en teoretisk og praktisk indføring i kvalitative metoder på et videregående niveau og udbygger den i faget Elementære Samfundsvidenskabelige Metoder tilegnede viden.

Formålet med undervisningen er at udbygge den studerendes færdigheder i forhold til at kunne designe, gennemføre og vurdere kvaliteten af en kvalitativ undersøgelse. Dette forudsætter, at den studerende med afsæt i en velafgrænset og præcis problemstilling kan begrunde valg af delelementerne i den kvalitative undersøgelse, dvs. valg af 1) en eller kombinationen af flere videnskabsteoretiske positioner, 2) det konkrete genstandsfelt, 3) en eller kombinationen af flere kvalitative metoder og 4) en eller kombinationen af flere analysestrategier.

Engelsk titel

Advanced qualitative methods

Uddannelse

BA: 4. semester

Målbeskrivelse

Den studerende skal kunne:

• udarbejde en problemstilling, der fordrer brug af kvalitative metoder
• anvende den kvalitative fagterminologi i kontekst
• anvende og på selvstændig vis kombinere
videnskabsteoretiske positioner, kvalitative metoder og analysestrategier i forhold til såvel det konkrete genstandsfelt som den specifikke kultursociologiske problemstilling, herunder anvendelse af teoretiske begreber
• identificere, analysere og reflektere over delelementernes indbyrdes dynamik, herunder ligeledes forholdet mellem metode, empiri og teori
• vurdere undersøgelsens validitet, herunder det samlede design samt metodernes muligheder og begrænsninger
• forholde sig konstruktivt og kritisk til den producerede viden
• inddrage en bred vifte af pensumlitteraturen og den selvvalgte litteratur

Forelæsninger, gæsteforelæsninger, øvelser og øvelsesopgaver

Pensum er på 800 sider.

Kompendium + bogen "Kvalitativ analyse – Syv traditioner" (red. M. Järvinen & N. Mik-Meyer)
 

Pensumliste og læseplan udleveres første undervisningsgang.

Der er tale om et videregående kursus og der forventes forud kendskab til kvalitative metoder svarende til kurset ”Elementære Samfundsvidenskabelige Metoder”

Faget er hjemhørende under modulet Samfundsvidenskabelige Metoder og tillagt 10 ECTS.

SAMF IT har oprettet en side for installering af programmer på egne computere: http:/​​/​​samf-it.ku.dk/​​stud/​​programmer/​​

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Integreret skriftlig opgave i fagene Kultursociologi og Videregående Kvalitative Metoder udarbejdet på 3 uger. Kan skrives individuelt eller i grupper. Ved gruppebesvarelser skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres. Opgaven må maximalt fylde 15 sider. Ved gruppebesvarelse tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Karakter efter 7-trins-skalaen for hvert af fagene. Ekstern censur.

Meritstuderende:
Det tillades, at meritstuderende kan aflægge eksamen kun i Videregående Kvalitative Metoder (dvs. som ikke-integreret projektopgave). Disse meritstuderende har muligheden for at udarbejde opgaven individuelt eller i grupper med andre meritstuderende, som ligeledes kun aflægger eksamen i Videregående Kvalitative Metoder.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse og studieordning.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forelæsninger
 • 28
 • Eksamen
 • 102
 • Forberedelse
 • 103
 • Total
 • 275