Kultursociologi

Kursusindhold

Faget omfatter en gennemgang af sociologiske kulturteorier og analyser af kulturelle fænomener.

Undervisningen vil beskæftige sig med:

1. Aktuelle kultursociologiske problemstillinger, således som disse behandles i nyere studier af konkrete kulturfænomener - herunder byliv, medier, mode, omgangsformer, følelsesregler, havekultur, ungdomskultur, ældrekultur, verdensanskuelser, sport, drikkekultur. religion, værdier, 'stammer', etnisk/national (herunder dansk) kultur, indvandrerkultur, kulturel globalisering.

2.Relationen mellem aktuelle kultursociologiske undersøgelser og kultursociologiens klassikere (herunder Simmel, Chicagoskole, Durkheim, Elias, Marx, Frankfurterskole, Birminghamskole). Af og til læses også tekster af klassikerne.

Engelsk titel

Cultural Sociology

Uddannelse

BA: 4. semester

Målbeskrivelse

Formålet med undervisningen er mere generelt, at den studerende opnår et bredt og solidt kendskab til studiet af kulturelle forhold i disses samspil med samfundet. Formålet er desuden, at den studerende får kend-skab til et bredt spektrum af faktiske analyser af kulturelle fænomener i en sociologisk sammenhæng, her-under af livsstile, subkulturer og massekulturelle fænomener.

Nærmere bestemt skal den studerende kunne:

 • formulere en afgrænset og præcis problemstilling i relation til et udvalgt kultursociologisk tema
 • strukturere og argumentere overbevisende i behandlingen af den præciserede problemstilling
 • inddrage relevant litteratur vedrørende teori, begreber og analyser
 • gøre den behandlede litteratur til genstand for selvstændig bearbejdning og kritisk stillingtagen

Forelæsninger

Pensum 800 sider.
Pensumliste og læseplan udleveres første undervisningsgang.
Kompendium kan købes ved semesterstart hos Academic Books på CSS, Øster Farimagsgade 5, bygning 7.

Faget Kultursociologi skal tages sammen med faget Videregående Kvalitative Metoder.

SAMF IT har oprettet en side for installering af programmer på egne computere: http:/​​/​​samf-it.ku.dk/​​stud/​​programmer/​​

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Integreret skriftlig opgave i fagene Kultursociologi og Videregående Kvalitative Metoder udarbejdet på 3 uger. Kan skrives individuelt eller i grupper. Ved gruppebesvarelser skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres. Opgaven må maximalt fylde 15 sider. Ved gruppebesvarelse tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Karakter efter 7-trins-skalaen for hvert af fagene. Ekstern censur.

Meritstuderende:
Det tillades, at meritstuderende kan aflægge eksamen kun i Kultursociologi (dvs. som ikke-integreret projektopgave).
Disse meritstuderende har muligheden for at udarbejde opgaven individuelt eller i grupper med andre meritstuderende, som ligeledes kun aflægger eksamen i Kultursociologi.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse
 • 109,5
 • Eksamen
 • 109,5
 • Total
 • 275,0