Social differentiering

Kursusindhold

Faget omfatter en gennemgang af klassiske og nyere teorier vedrørende social differentiering, social ulighed samt social inklusion og eksklusion. Endvidere omfatter faget en gennemgang af teorier, der tematiserer mulige identitetsdannelser i relation hertil.

Formålet med undervisningen er mere generelt, at den studerende opnår indsigt i forskellige teorier om social differentiering, i teorier om ulighed og om inklusion og eksklusion. Endvidere er det et mål, at den studerende opnår indsigt i teorier vedrørende identitetsdannelse. Faget fokuserer primært på social klasse og stand, på køn og etnicitet som de centrale konstellationer af differentiering. Teorier om identitetsdannelse (individuelle eller kollektive) relaterer sig i det væsentlige hertil. Endelig er det et mål, at den studerende kan sætte de forskellige teorier i relation til relevante empiriske sammenhænge, således at der åbnes for egentlig empirisk analyse.

Engelsk titel

Social Stratifaction Studies

Uddannelse

Sociologisk bachelor: 3. semester

Målbeskrivelse

Nærmere bestemt skal den studerende kunne:

· gøre rede for de vigtigste teorier omkring ovennævnte problemstillinger

· analysere og diskutere forskelle og ligheder mellem disse teorier

· analysere og diskutere stærke og svage sider ved de forskellige teorier

· sætte teorierne ind i en historisk, samfundsmæssig kontekst og relatere disse til konkrete problemstillinger

Årgangsforelæsninger på 3. semester

Bachelorniveau
Meritstuderende skal samtidig søge Videregående kvantitative metoder.

SAMF IT har oprettet en side for installering af programmer på egne computere: http:/​/​samf-it.ku.dk/​stud/​programmer/​

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Integreret skriftlig opgave i fagene Social Differentiering og Videregående Kvantitative Metoder udarbejdet på 3 uger. Kan skrives individuelt eller i grupper. Ved gruppebesvarelser skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres.
Opgaven må maksimalt fylde 15 sider inklusiv tabelmateriale (eventuelt yderligere tabelmateriale i bilag). Ved gruppebesvarelse tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Karakter efter 7-trins-skalaen for hvert af fagene. Ekstern censur. Se nærmere bestemmelser vedrørende eksamen i Eksamensvejledningen for fagene.

Skriftlig aflevering (kun i faget Social differentiering). Opgaven kan skrives individuelt eller i gruppe.

Meritstuderende tilmeldt faget Social differentiering kan kun være i gruppe med andre meritstuderende. Spørgsmålet i Social differentiering stilles samme dag som det integrerede spørgsmål og skal udarbejdes på 12 dage. Opgaven må maksimalt fylde 12 sider. Ved gruppeopgave tillægges 6 sider pr. ekstra studerende.
Det er ikke muligt at være i gruppe med sociologistuderende, som skriver integreret opgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

I forbindelse med udarbejdelsen af den integrerede skriftlige eksamensopgave skal den studerende kunne:

· formulere en problemstilling, som falder inden for det overordnede eksamensspørgsmål og lægger op til en konkret empirisk analyse.

Opgavebesvarelsen skal endvidere inddrage relevant teori i forhold til den empiriske analyse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 109,5
 • Eksamen
 • 109,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • Øvelseshold
 • 28
 • Total
 • 275,0