Å - Udbydes KUN Sommer 2016 - (Faktoranalyse og strukturelle ligningsmodeller) OBS! LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDING

Kursusindhold

Kurset indeholder en introduktion til ekspolorativ og konfirmatorisk faktoranalyse og analyse med strukturelle ligningsmodeller. Alle redskaber har udbredt anvendelse indenfor samfundsvidenskaberne. Faktormodeller er en teknik til at undersøge generelle "skjulte" fænomener gennem indkatorer. I kurset gennemgås først den eksplorative faktormodel og principperne bag hvordan antallet af latente faktorer bestemmes og hvordan faktorerne estimeres. Eksplorative faktormodeler er "datamining", dvs slutter fra empiri til teori. Herefter introduceres konfirmatoriske faktormodeller der omvendt benytter teori til at informere om hvilke modeller der skal testes. I kurset gennemgås også de såkaldte latente vækstmodeller. Kurset vil også indeholde en diskussion af kvaliteten af de data der avendes i analyserne, og hvordan dette kan påvirke resultaterne af analyserne.

Engelsk titel

Å - ONLY offered Summer 2016 - (Factor- and structural equations models) NB! CLOSED FOR REGISTRATION

Uddannelse

BA/KA Valgfag

Fagpakke (KA 2015):

- Velfærd, ulighed og mobilitet
- Viden, organisation og politik
- Kultur, livsstil og hverdagsliv

Målbeskrivelse

Kursets formål er at de studerende a) skal være i stand til at forstå faktoranalysens principper og b) være i stand til selv at opstille og estimere faktor- og strukturelle ligningsmodeller ved brug af standard statistik programel. Endelig skal de studerende også kunne give en fortolkning af de resultater som kommer ud af anvendelsen af metoderne. De studerende skal således kunne læse og forstå videnskabelige undersøgelser der anvender faktor- og strukturelle ligningsmodeller og selv kunne opstille og estimere sådanne modeller enten på eksisterende data eller data de selv indsamler.

Undervisningen foregår som en blanding af forelæsninger og øvelser. Øvelserne er integreret i undervisningen således at der skriftevis gennemgås teorie som efterfølgende afprøves i øvelser.

Pett, Majorie A., Nancy R.  Lackey og John J. Sullivan (2003) "Making sense of Factor Analysis: The use of Factor Analysis for instrument Development in Health Care Research, Sage Publications; Rex B. Kline (2010) Principles and Practice of Structural Equation Modeling: Third Edition (Methodology in the Social Sciences), The Guildford Press og Acock, Alan C. (2013) "Discovering Structural Equation Modeling Using Stata, Stata Press.

Kurset har ikke særlige forudsætninger udover dem de studerende vil have tilegnet sig gennem undervisningen i kvantitaive metoder på BA'en.

Kurset kræver at de studerende har adgang til statistikprogrammet "Stata" på en pc/laptop i forbindelse med undervisningen.

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv deltagelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv deltagelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 100
  • Eksamen
  • 78
  • Total
  • 206