Å - Udbydes KUN Sommer 2016 - (Introduktion til Stata)

Kursusindhold

Faget er henvendt til studerende på samfundsvidenskabelige fag, der har kendskab til elementære kvantitative metoder og som gerne vil lære, hvordan disse kan udfoldes i statistikprogrammet Stata. Stata bliver brugt på en lang række forskningsinstitutioner, virksomheder og arbejdspladser. Kurset fokuserer på programmets grundlæggende opbygning og funktionalitet samt kendskab til de mest almindeligt brugte kommandoer. De studerende forventes at være i stand til at planlægge analyser og at forholde sig selvstændigt til valg af analyseteknikker mv.

Kurset forudsætter kendskab til elementære kvantitative metoder og statistik, herunder simple regressionsanalyser, da dette ikke gennemgås på kurset.

Engelsk titel

Å - ONLY offered Summer 2016 - (Introduktion to Stata)

Uddannelse

BA+KA Valgfag

Sociologistuderende skal være indskrevet på BA-studieordningen eller KA-studieordningen af 2005 for at kunne tage dette kursus.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 • klargøre data til analyser, herunder importere data, definere variabelnavne og-labels samt omkode variable
 • danne frekvenstabeller og krydstabeller
 • lave deskriptive analyser og beregne centrums- og spredningsmål
 • foretage signifikanstest
 • udføre simple regressionsanalyser
 • benytte Statas udviklede hjælpefunktion, online hjælpeværktøjer og videointroduktioner     

Undervisningen består af korte underviseroplæg efterfulgt af øvelser. Undervisningen tager udgangspunkt i Stata 13. Studerende på Københavns Universitet kan installere programmet ved at henvende sig i IT. Vi anbefaler, at du installerer det på din computer før kursusstart.
OBS: Undervisningen er primært baseret på øvelser, og det forventes, at de studerende færdiggør øvelserne hjemme fra gang til gang. Øvelserne kan fx bestå i at importere et datasæt samt definere variabelnavbne og-labels, omkode variable ved hjælp af gruppering eller indeksering og foretage forskellige analyser samt redegøre for disses resultater.

Kim Mannemar Sønderskov: Stata - En praktisk introduktion. Hans Reitzels Forlag, 2. udg. 2014. Undervisningsnoter etc. udleveres undervejs.     

Kendskab til elementær statistik, herunder signifikanstest, korrelationskoefficienter og simpel regressionsanalyse.

Dette kursus har adgangsbegrænsninger. Kurset vil som udgangspunkt ikke blive udbudt igen. Du kan således ikke planlægge efter, at det udbydes i senere semestre, end hvad der fremgår af denne kursusbeskrivelse.

BEMÆRK: dette kursus kan ikke vælges af studerende på Sociologi, som allerede har haft STATA gennem beståelse af Elementære Samfundsvidenskabelige Metoder I efter den 1/9 2010.

Kurset fungerer også som liniefag for specialiseringsretningen: Metode

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Deltagelse i øvelserne i undervisningen samt færdiggørelse af øvelser uden for undervisningen. Aflevering af 1-2 mindre skriftlige opgaver i løbet af kurset.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Korte kurser / Copenhagen Summer University

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 36
 • Øvelser
 • 30
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Eksamensforberedelse
 • 30
 • Total
 • 154