Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Neuropsykologi - Praksishold

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår og Forår
Niveau Kandidat
ECTS 5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Randi Starrfelt (15-756471676c31767764757569686f774373767c316e7831676e)
 • Julia Emma Robotham (3-6d68754373767c316e7831676e)
 • Institut for Psykologi
Kursusnummer: APSK15320U

Engelsk titel

Neuro Psychology - Practical training

Kursusindhold

Praksishold 1 – Neuropsykologi v/ Julia Robotham

Undervisningen er rettet mod at give de studerende praktiske færdigheder i undersøgelse (og behandling) af neuropsykologiske patienter, så de er forberedte til praktik. Hele forløbet fra modtagelse af problemstillingen til skrivning af en neuropsykologisk rapport vil være i fokus. Faget vil primært handle om undersøgelse (og behandling) af voksne og indeholder følgende elementer:

 • Gennemgang af patienteksempler

 • Videoer med patientundersøgelser

 • Introduktion til anamneseoptagelse

 • Testøvelser (testbatterier og enkelttests til undersøgelse af præmorbidt begavelsesniveau, hukommelse, opmærksomhed, sprog, visuel perception, spatiale funktioner, konstruktionelle færdigheder, styringsfunktioner, visuomotorisk tempo)

 • Gennemgang af spørgeskemaer

 • Udfærdigelse af undersøgelsesrapporter ("erklæringer")

 • Etiske og legale aspekter ved klientarbejde, herunder gennemgang af regler for "god skik" ved neuropsykologiske undersøgelser

 • Institutionsbesøg (f.eks. Center for Hjerneskade)

 • Kontakt med neuropsykolog og overværelse af patientundersøgelser

Der er mødepligt (min. 75%). Der stilles krav til forberedelse til hver undervisningsgang, bl.a. læsning af den i undervisningsplanen specificerede litteratur, samt evt. baggrundslitteratur fra forelæsninger (for dem, der ikke følger denne parallelt). Hver studerende skal i løbet af semesteret give en præsentation for gruppen, hvor et selvvalgt emne (fx en specifik test eller en afgrænset praktisk neuropsykologisk problemstilling) belyses ved hjælp af obligatorisk og selvvalgt litteratur. Der afleveres ved semesterets slut en mindre skriftlig opgave om samme emne (max 4 sider). Det er obligatorisk at modtage vejledning i denne opgave, da litteratursøgnings- og analyseprocessen er i fokus.

 

Målbeskrivelse

Den studerende kan ved afslutning af Praksisholdet:

 • Redegøre for udrednings- og interventions- og evalueringsmetoder i forhold til udvalgte neuropsykologiske problemstillinger, samt for neuropsykologisk teori og empiri af relevans for disse problemstillinger.

 • Analysere direkte eller indirekte erfaringer med cases, undersøgelses- og interventionsmetoder ud fra neuropsykologiske teorier og empiri.

 

Tilmelding

Tilmeldingsperiode: 15. maj - 1. juni

Uddannelse

 

Eksamensreglerne for 2015-studieordningen er også gældende for studerende på 2010-studieordningen.

Studienævn

Studienævn for Psykologi

Varighed

1 semester
14 uger med, start uge 36

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Praksishold

Kapacitet

15-20 studerende pr. praksishold

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

300 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur.

Pensumlister efterår 2016
http://www.psy.ku.dk/uddannelser/kandidatuddannelsen/pensume_e16/

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Praksishold 42
Total 42

Eksamen (Ordinær, ekstraordinær, sygeeksamen/reeksamen)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Kursusdeltagelse med opsyn.
Fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv deltagelse i et i
kursusudbuddet fastlagt antal skriftlige og/eller mundtlige opgaver, der med inddragelse af litteraturen reflekterer en eller flere i forhold til praksisholdet relevant/e problemstilling/er.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Afhænger af det konkrete kursusudbud.

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

januar/juni

se eksamensplan.

Reeksamen

februar/august

se eksamensplan.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende