Neuropsykologi - Praksishold

Kursusindhold

Praksishold 1 – Neuropsykologi v/ Julia Robotham

Undervisningen er rettet mod at give de studerende praktiske færdigheder i undersøgelse (og behandling) af neuropsykologiske patienter, så de er forberedte til praktik. Hele forløbet fra modtagelse af problemstillingen til skrivning af en neuropsykologisk rapport vil være i fokus. Faget vil primært handle om undersøgelse (og behandling) af voksne og indeholder følgende elementer:

 • Gennemgang af patienteksempler

 • Videoer med patientundersøgelser

 • Introduktion til anamneseoptagelse

 • Testøvelser (testbatterier og enkelttests til undersøgelse af præmorbidt begavelsesniveau, hukommelse, opmærksomhed, sprog, visuel perception, spatiale funktioner, konstruktionelle færdigheder, styringsfunktioner, visuomotorisk tempo)

 • Gennemgang af spørgeskemaer

 • Udfærdigelse af undersøgelsesrapporter ("erklæringer")

 • Etiske og legale aspekter ved klientarbejde, herunder gennemgang af regler for "god skik" ved neuropsykologiske undersøgelser

 • Institutionsbesøg (f.eks. Center for Hjerneskade)

 • Kontakt med neuropsykolog og overværelse af patientundersøgelser

Der er mødepligt (min. 75%). Der stilles krav til forberedelse til hver undervisningsgang, bl.a. læsning af den i undervisningsplanen specificerede litteratur, samt evt. baggrundslitteratur fra forelæsninger (for dem, der ikke følger denne parallelt). Hver studerende skal i løbet af semesteret give en præsentation for gruppen, hvor et selvvalgt emne (fx en specifik test eller en afgrænset praktisk neuropsykologisk problemstilling) belyses ved hjælp af obligatorisk og selvvalgt litteratur. Der afleveres ved semesterets slut en mindre skriftlig opgave om samme emne (max 4 sider). Det er obligatorisk at modtage vejledning i denne opgave, da litteratursøgnings- og analyseprocessen er i fokus.

 

Engelsk titel

Neuro Psychology - Practical training

Uddannelse

 

Eksamensreglerne for 2015-studieordningen er også gældende for studerende på 2010-studieordningen.

Målbeskrivelse

Den studerende kan ved afslutning af Praksisholdet:

 • Redegøre for udrednings- og interventions- og evalueringsmetoder i forhold til udvalgte neuropsykologiske problemstillinger, samt for neuropsykologisk teori og empiri af relevans for disse problemstillinger.

 • Analysere direkte eller indirekte erfaringer med cases, undersøgelses- og interventionsmetoder ud fra neuropsykologiske teorier og empiri.

 

Praksishold

300 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur.

Pensumlister efterår 2016
http://www.psy.ku.dk/uddannelser/kandidatuddannelsen/pensume_e16/

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusdeltagelse med opsyn.
Fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv deltagelse i et i
kursusudbuddet fastlagt antal skriftlige og/eller mundtlige opgaver, der med inddragelse af litteraturen reflekterer en eller flere i forhold til praksisholdet relevant/e problemstilling/er.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Afhænger af det konkrete kursusudbud.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Praksishold
 • 42
 • Total
 • 42