Neuropsykologi - Seminarhold

Kursusindhold

Følgende seminarhold udbydes  i efteråret 2016:

 

Seminarhold 1 v/Randi Starrfelt m.fl. Klinisk neuropsykologi (voksne).

Kurset giver en grundlæggende indsigt i den kliniske neuropsykologi. Kurset er i tre dele, der fokuserer på hhv. grundvidenskabelig basis, diagnostik, og rehabilitering af de kognitive og emotionelle forstyrrelser, der kan følge efter hjerneskader og hjernesygdomme.

Følgende temaer belyses i undervisningen:

 • Neuropsykologiske traditioner og metoder.

 • Den videnskabelige basis for klinisk neuropsykologi.

 • Neurologiske sygdomme / skader og deres neuropsykologiske følger.

 • Specifikke kognitive forstyrrelser / neuropsykologiske syndromer

 • Generelle principper i neuropsykologisk rehabilitering og rehabiliteringsforskning

 • Rehabilitering af specifikke kognitive forstyrrelser.

   

Der er mødepligt (min. 75%). Der stilles krav til forberedelse til hver undervisningsgang, bl.a. læsning af den i undervisningsplanen specificerede litteratur. Holdet inddeles i mindre grupper, der igennem semesteret skal beskæftige sig med neuropsykologiske cases og problemstillinger.

Der arbejdes med disse både i undervisningen og mellem undervisningsgangene. Problemstillingerne skal analyseres og diskuteres ved hjælp af obligatorisk og selvvalgt litteratur, og præsenteres på holdet.

De forskellige cases / emner skal præsenteres på mindst to forskellige måder i løbet af semesteret, fx mundtlig, skriftlig, eller som poster. Disse produkter samles afslutningsvis i en portefølje, der også indeholder en liste over selvvalgt litteratur (godkendes løbende), som skal afleveres ved kursets afslutning.

Undervisningen foregår 10 gange a 3 timer.

 

For at bestå kurset kræves min. 75% fremmøde til undervisningen samt aktiv deltagelse i og forberedelse til undervisningen og gruppearbejdet. Deltagelsen bliver vurderet på baggrund af gruppernes præsentationer af analyser og omsætning af disse til konkrete tiltag i praksis samt refleksioner over forskellige implikationer forbundet til de konkrete tiltag i anvendelse – disse præsenteres (delvist) løbende i semestret, samt som en endelig fremlæggelse som afslutning på semestret. Præsentationerne vurderes ligeledes med udgangspunkt i de studerendes inddragelse og anvendelse af obligatorisk og selvvalgt litteratur. Kurset vil have en større case som omdrejningspunkt, hvorfra de studerende har mulighed for at arbejde med et udsnit af casen eller casen som helhed.

 

Følgende seminarhold udbydes i foråret 2017:

Seminarhold 1 Neuropsykiatri og neuropsykologi for kliniske psykologer - v/Tine Wøbbe

Faget fokuserer på centrale neuropsykiatriske lidelser hos både voksne og børn. Faget giver en grundlæggende indsigt i lidelsernes neurale grundlag og de kognitive forstyrrelser, som er knyttet til dem.

 

Følgende temaer vil blive belyst i undervisningen:

 • Specifikke neuropsykiatriske lidelser (for eksempel angst, depression, skizofreni, OCD, Tourette syndrom, ADHD, psykopati)

 • Hvad adskiller neuropsykologi og neuropsykiatri?

 • Hvordan kan beskrivelsen af kognitive forstyrrelser bidrage til forstå neuropsykiatriske lidelser?

 • Diagnosticering og behandling af neuropsykiatriske lidelser.

 • Fra diagnosekategorier til en dimensional forståelse af neuropsykiatriske lidelser.

 

Seminarhold 2 Børneneuropsykologi v/ Ann-Marie Low

Fokus er neuropsykologiske konsekvenser af neurologiske lidelser og udviklings-/indlæringsforstyrrelser der ses hos børn og unge. Desuden vægtes samspillet mellem hjernens udvikling, omgivelser og barnets adfærd.

Følgende temaer vil blive belyst i undervisningen:

 • Hvad adskiller børneneuropsykologi fra voksenneuropsykologi?

 • Livslang udvikling, hjernens plasticitet og sårbarhed, herunder hjerneforandringer efter svær deprivation.

 • Eksekutive færdigheder. Udvikling, afgræsning og det neurologiske grundlag.

 • Beskrivelse af specifikke diagnosegrupper og deres neuropsykologiske følgevirkninger: Erhvervet hjerneskade, ADHD, autisme, neurologiske lidelser m. fl.

 • Interventionsmåder når et barn/ung har kognitive dysfunktioner, herunder kognitiv rehabilitering og træning af sociale færdigheder samt inddragelse af familien.

 • Den børneneuropsykologiske undersøgelse.

Engelsk titel

Clinical Psychology - Seminar class

Målbeskrivelse

Overordnet mål for læringsudbytte

Ved afslutning af undervisningsmodulet kan den studerende redegøre for, analysere, reflektere kritisk over, diskutere og anvende centrale begreber, teorier og metoder fra neuropsykologien med henblik på at forstå og (re)formulere relevante kliniske og teoretiske problemstillinger, samt under den fornødne faglige supervision planlægge, anvende, reflektere over og evaluere neuropsykologisk undersøgelse og intervention.

 

Mål for læringsudbytte ved Seminarhold

Den studerende kan ved afslutning af Seminarholdet:

 • Formulere en problemstilling, der involverer neuropsykologisk teori, udrednings- og/eller interventionsmetoder.
 • Udvælge litteratur om teori, empiri, udrednings- eller interventionsmetoder af relevans for problemstillingen, og forholde sig nuanceret og kritisk hertil.
 • Udarbejde en sammenhængende analyse af den neuropsykologiske problemstilling.
 • Diskutere relevansen af de anvendte teorier og metoder
 • Reflektere over etiske spørgsmal, der knytter sig til problemstillingen.

 

Seminarhold

600 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur

Pensumlister efterår 2016
http://www.psy.ku.dk/uddannelser/kandidatuddannelsen/pensume_e16/

Pensumlister forår 2017
http://www.psy.ku.dk/uddannelser/kandidatuddannelsen/pensume_f17/

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kursusdeltagelse med opsyn.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve, men opgaver og aktiv undervisningsdeltagelse kan udføres i grupper med maximalt 5 studerende. Ved gruppeopgave eller mundtlige fremlæggelser i grupper skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del kan dog være fælles jf. rammestudieordningens afsnit om Individuelle prøver og gruppeprøver. Formen fremgår af det konkrete undervisningsudbud.
OMFANG: Afhænger af det konkrete kursusudbud.
SÆRLIGE BESTEMMELSER: Uanset om de studerende arbejder individuelt eller sammen i grupper om de krævede aktiviteter, skal det sikres ved mundtlige præsentationer, individuelle skriftlige opgaver og/eller ved individuelle bidrag i fælles skriftlige opgaver, at den enkelte studerendes præstationer lever op til de fastsatte krav, herunder anvendelse af den krævede mængde obligatorisk og selvvalgt litteratur. Der ydes vejledning og feedback under processen.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Seminarhold
 • 30
 • Total
 • 30