Klinisk psykologi - Praksishold

Kursusindhold

Praksishold 1 v/Charlotte Sandros – eksistentiel-fænomenologisk psykoterapi
Formålet med dette praksishold er, at give de studerende en introduktion til eksistentiel/fænomenologisk psykoterapi. Der vil blive fokuseret både på teori og praksis. Herunder på hvordan den eksistentialistiske/fænomenologiske filosofi kan omsættes i terapeutisk praksis. To af de studerende på holdet vil få individuelle samtaleforløb med voksne klienter. Underviseren superviserer disse forløb og holdet fungerer som reflekterende team. Det er vigtigt, at alle der melder sig til dette hold, er parate til at deltage aktivt i undervisningen. Vi vil lave forskellige øvelser, som kommer til at kræve en personlig åbenhed og et personligt engagement.

Der eksisterer mange forskellige eksistentielle og fænomenologiske terapiretninger. På dette hold vil vi primært fokuser på Ernesto Spinellis eksistentielle-fænomenologiske terapimodel.

 

Praksishold 2 v/ Torben Anbert - Fra psykologisk kriseintervention til psykoterapi.
Megen klinisk psykologisk praksis er i dag en kortvarig til dels rådgivningspræget kriseintervention i forhold til en belastende situation, som en klient står i, evt. på baggrund af en traumatisk hændelse. I nogle tilfælde er denne kortvarige kriseintervention ikke tilstrækkelig, fordi andre og ældre traumatiske oplevelser er blevet reaktiveret qua den aktuelle krise og/eller fordi andre og dybere - måske hidtil latente - problematikker for klienten og dennes relationer i fortid og nutid er trådt manifest frem. I så fald kan en fortsættelse af samtaleforløbet være relevant, og kontrakten kan genforhandles med henblik på en aftale om et kortere eller længere psykoterapeutisk forløb.

På praksisholdet vil vi udforske spektret fra psykologisk kriseintervention til psykoterapi. Det vil ske dels via diskussion af relevant litteratur og dels via fremlæggelse af undervisers egne cases (eller vignetter herfra), men først og fremmest via supervision på holdet af klientforløb. To studerende vil få tilbud om at være terapeut for hver en klient, og disse samtaleforløb vil blive superviseret af underviser på holdet, - med holdet som reflekterende team.

 

Praksishold 3 v/ Barbara Hoff Esbjørn & Marie Louise Reinholdt-Dunne -  At arbejde på en specialiseret behandlingsklinik for børn: integration af teori og praksis
Undervisere i klinikken: Sonja Breinholst og Bianca Munkebo Christiansen

Længes du efter at opleve hvordan praksis foregår og være en del af denne? Så er dette praksishold muligvis noget for dig. Praksisholdet kan med fordel kombineres med Seminarholdet ”klinisk børnepsykologi: Integration af teori og praksis”.

Undervisningen er tilrettelagt som en integreret del af den kliniske aktivitet ved Center for Angst (CfA). CfA anvender kognitive terapiformer (kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi) til behandling af angst hos børn og unge i alderen 6-18 år.

På kurset vil den studerende lære at identificere angstlidelser, samt foretage differentialdiagnostiske overvejelser. Den studerende vil få kendskab til undersøgelses- og interventionsmetoder, samt lære at analysere og reflektere over udført undersøgelse og behandling. Studerende vil i grupper af 3 blive tilknyttet et behandlingsforløb, der udføres i klinikken ved Center for Angst.

Enkeltvis vil man få mulighed for at være til stede ved udredning eller forældresamtaler. Gruppen skal følge den udførte individuelle behandling ved at se video optagelsen af ugens session, samt lave udkast til journalnotat. Analyser af, refleksioner over og spørgsmål til ugens session udgør grundlaget for undervisningen i klasseværelset.

Undervisningen består af klasseundervisning (11 gange à 2 timer) samt tilstedeværelse i klinikken (22 timer). Denne tilrettelægges efter klientgennemstrømning i CfA. Studerende har ansvar for at finde tider, hvor de ikke har øvrig undervisning, indenfor normal arbejdstid til denne aktivitet. Kurset bestås via aktiv deltagelse. Denne defineres som: Gruppefremlæggelse af ens emneområde på seminarholdet, samt udfærdigelse af udkast til journalnotater til den sag man følger.

Der vil være mulighed for op til 30 studerende på holdet.

 

Praksishold 4 v/ Ulla Wattar og Mette Albertsen - Kognitiv adfærdsterapi
Formålet med praksisholdet i kognitiv adfærdsterapi er at give de studerende indføring i og erfaring med at arbejde psykoterapeutisk ud fra den kognitiv -adfærdsterapeutiske model.  I udførelsen af kognitiv adfærdsterapi er der tæt kobling mellem teori og metode som de støtter sig til forskningsresultater, og i det specifikke terapeutiske forløb vælges de strategier og metoder som vurderes at være mest effektive til at skabe forandring.

Praksisholdets fokus er terapeutiske forløb illustreret ud fra virkelige sager. I undervisningen vil disse forløb blive suppleret med cases fra undervises og de studerendes hverdagspraksis og under supervision blive genstand for de studerendes aktive undersøgelse, refleksion og diskussion. Det forventes at alle studerende vil deltage aktivt og engageret på praksisholdet og afprøve de anvendte metoder også i rollespil.

På holdet vil vi følge enkelte sager fra første mødegang til afslutning, herunder sagsformulering, sagsvurdering, valg og udførelse af verbale og adfærdsmæssige undersøgelses metoder og interventionsstrategier, tilbagefaldsforebyggelse og andre relevante emner.  Pensum litteraturen vil give de studerende supplerende viden og færdigheder. 

 

Praksishold 5 v/ Tine Meyer Thomsen – Mindfulness-baseret kognitiv terapi med voksne.
You can´t stop the waves, but you can learn to surf” (Jon Kabat-Zinn)

Klinisk praksishold med fokus på nysgerrighed og kreative læringsprocesser ud fra en kognitiv terapeutisk tilgang - inspireret af praktiske anvendelsesområder for opmærksomt åndsnærvær; mindfulness. Holdet vil fungere som klinikhold med aktivt klientarbejde, hvor to studerende vil få tilbud om at være terapeut for hver en klient. Der vil også være mulighed for at deltage som observatør. De individuelle terapiforløb vil blive superviseret af underviser i samarbejde med holdet som aktivt, reflekterende team. Terapiforløbene optages på video og anvendes som undervisningsmateriale. Alle studerende forventes således at deltage aktivt ved fælles supervision og refleksion over klientarbejdet tre timer om ugen.

 

Praksishold 6 v/ Pernille Scharff -  Psykoterapi med børn og unge
Formålet med dette praksishold er at give de studerende en introduktion til terapi med børn og unge. Den terapeutiske indfaldsvinkel er baseret på psykodynamisk teori, men der vil blive inddraget kognitive/adfærdsterapeutiske teknikker i det omfang, det findes relevant. Undervisningens omdrejningspunkt er supervision af terapeutiske forløb varetaget af deltagerne suppleret med teoretiske oplæg og diskussion af pensumlitteraturen. På holdet vil nogle af deltagerne have korte terapeutiske forløb med børn og unge, og nogle deltagere vil varetage forældresamtaler i relation til børnenes forløb. I den udstrækning det er relevant, vil der også være mulighed for at deltage i det forberedende udredningsarbejde, herunder i orienterende samtaler, begrænset testning, og eventuelle møder med forvaltning, skole eller daginstitution. Sideløbende hermed vil alle studerende deltage aktivt i supervisionen gennem en fælles refleksion over det kliniske materiale, som fremlægges mundtligt og gennem videoklip

 

Praksishold 7 v/ Lone Kretzschmar - Psykoanalytisk terapi med voksne
Psykoanalysen omfatter både en behandlingsmetode, en teori om personlighedens udvikling og organisering og en teori om udviklingen af psykopatologi
Formålet med dette praksishold er at give de studerende en introduktion til psykoanalytisk terapi og den bagvedliggende teori. To til tre af de studerende på holdet vil få individuelle samtaleforløb med voksne klienter, som vil blive videofilmet og brugt i undervisningen. Underviseren fungerer som supervisor og holdet deltager i fælles refleksion over det fremlagte terapimateriale. Det vil blive gennemgået, hvordan man foretager assessment til psykoterapi og udarbejder en dynamisk caseformulering. Vi vil arbejde med, hvordan den terapeutiske ramme etableres og hvad man skal være opmærksom på, hvis det analytiske rum skal opretholdes. Centrale psykodynamiske begreber, som overføring, modoverføring, modstand, affekt, dynamik og konflikt vil blive berørt, ligesom det vil blive belyst, hvordan interventioner tilpasses klientens personlighedsstruktur og psykopatologi.

Engelsk titel

Clinical Psychology - Practical training

Målbeskrivelse

Den studerende kan ved afslutning af Praksisholdet:

  • Redegøre for udvalgte klinisk psykologiske problemstillinger, som optræder i de klientforløb, der præsenteres på holdet, samt for klinisk psykologisk teori, empiri, udrednings-, interventions- og evalueringsmetoder af relevans for disse problemstillinger.
  • Redegøre for og analysere direkte eller indirekte erfaringer med klientforløb ud fra klinisk psykologisk teori, empiri, samt udrednings-, interventions- og evalueringsmetoder.

Praksishold

300 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur.

Pensumlister efterår 2016
http://www.psy.ku.dk/uddannelser/kandidatuddannelsen/pensume_e16/

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusdeltagelse med opsyn.
Fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv deltagelse i et i kursusudbuddet fastlagt antal skriftlige og/eller mundtlige opgaver, der med inddragelse af litteraturen reflekterer en eller flere i forhold til praksisholdet relevant/e problemstilling/er.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Afhænger af det konkrete kursusudbud.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

  • Kategori
  • Timer
  • Praksishold
  • 42
  • Total
  • 42