Klinisk psykologi - Seminarhold

Kursusindhold

Den kliniske psykologi beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende udvikling og forebyggelse af psykiske vanskeligheder og lidelser samt udredning, intervention og evaluering af intervention over for psykiske vanskeligheder og lidelser hos børn, unge, voksne og familier.

Formålet med undervisningen i klinisk psykologi er - på basis af undervisningen på bacheloruddannelsen - at fremme en viden om, kritisk forståelse af samt evne til at anvende teorier, empiri, metoder og praksisformer fra det klinisk psykologiske fagområde, der sætter den studerende i stand til at indgå kompetent og reflekterende i kliniske praksissammenhænge samt bidrage til den fortsatte udvikling af fagområdet.

I modulet præsenteres principper for udredning og intervention overfor psykiske vanskeligheder og lidelser baseret på forskning og teoridannelser på området, herunder teori og forskning om udvikling af psykiske lidelser samt psykosociale aspekter ved fysiske lidelser. Der lægges særlig vægt på interventionsmetoder, herunder rådgivning og psykoterapi, med henblik på at udvikle den studerendes erfaringer og kompetencer i forhold til at planlægge og under den fornødne faglige supervision anvende psykologiske interventioner ud fra en løbende refleksion over empirisk viden, teoretiske perspektiver og forløbet af den konkrete sag, herunder klientens perspektiv på denne. I denne forbindelse behandles også metoder til evaluering af interventioner. I modulet vil samspillet mellem teori og praksis blive betonet, blandt andet gennem anvendelse af den konkrete viden om principper for udredning og intervention, som formidles gennem undervisningen, i en videnskabeligt funderet analyse af case materiale.

Under ovenstående ramme udbydes følgende seminarhold i efteråret 2016

Seminarhold 1 v/ Barbara Hoff Esbjørn, Marie Louise Reinholdt-Dunne & Nicoline Normann - Klinisk børnepsykologi: integration af teori og praksis

Vil du ud i verden og opleve hvordan praksis foregår? Vil du lære hvordan du bruger teori i et praksisfelt? Så er dette seminarhold muligvis noget for dig. Undervisningen er tilrettelagt i et samarbejde mellem Center for Angst og Behandlingsskolerne.

På kurset vil den studerende lære at udvælge klinisk psykologisk teori og empiri til at lave en nuanceret og kritisk besvarelse af en klinisk psykologisk begrundet problematik indenfor børneområdet som den fremstår i praksis på behandlingsskolerne.

Den studerende skal analysere, diskutere og reflektere over problematikken i en akademisk drøftelse med kolleger i klasselokalet og i en synopsisbesvarelse.

Dele af undervisningen vil foregå på behandlingsskolerne, hvor de studerende vil lære mere om skolernes tilbud og de problematikker børn, der er indskrevet, oplever. Undervisningen vil bestå af klasseundervisning (11 gange à 2 timer) samt observation på skolerne (6-8 timer).

Besøg på behandlingsskolerne vil være tirsdag d. 13/9 hele dagen.

Undervisningen vil berøre de hyppigst forekommende emner indenfor den kliniske børnepsykologi: ADHD, autisme, angst, depression m.v. Kurset bestås via aktiv deltagelse. Denne defineres som: Gruppefremlæggelse af ens emneområde på seminarholdet, samt udfærdigelse af en 9 siders synopsis i grupper af 3 personer. 1 gang. Den studerende forventes at have læst pensum før timen, da viden er nødvendig for at indgå i drøftelser og diskussioner.

Seminarhold 2 v/ Katrine Zeuthen: Børns udvikling; Infantil seksualitet og seksuelle traumer. Forebyggelse, udredning og behandling.

På dette hold vil vi gennem teori, kvantitativ og kvalitativ empirisk forskning samt klinisk praksis undersøge børns udvikling, med særligt fokus på børns seksualitet og hvordan denne påvirkes, når et barn udsættes for seksuelle overgreb.

Vores afsæt vil være i psykoanalytiske teorier om udvikling og traumer suppleret med andre teoretiske perspektiver, når vi skal diskutere, hvordan man kan forebygge, udrede og behandle seksuelle overgreb. Herudover vil holdet have et gennemgående og generelt videnskabsteoretisk fokus på, hvordan vores teorier og begreber omkring vores fænomen præger vores måde at undersøge, beskrive og imødekomme fænomenet på.

På holdet vil der blive lagt vægt på casearbejde, tematiseret i forhold til undervisningsplanen, som en indgang til analyser og diskussioner af, hvordan man kan arbejde terapeutisk med børn udsat for seksuelle traumer. Sager med mistanke om seksuelle overgreb mod børn er ofte svære at gennemskue, hvorfor emnet giver rig anledning til at diskutere forskellige videnskabelige, etiske, kulturelle og samfundsmæssige spørgsmål som forholdet mellem subjektivitet og objektivitet, fantasi og realitet, erindring og hændelse, oplevelse og udtryk.

Undervisningen foregår 14 gange a 2 timer, og der er mødepligt (min. 75% fremmøde). Der stilles krav til forberedelse til hver undervisningsgang, herunder læsning af den i undervisningsplanen specificerede litteratur. Første undervisningsgang inddeles holdet i mindre grupper, der igennem semesteret skal beskæftige sig med kliniske emner, problemstillinger og cases, der relaterer sig til temaerne fra undervisningsplanen, det obligatoriske pensum (i alt 600 sider), såvel som med inddragelse af relevant selvvalgt pensum (i alt 200 sider). Disse temaer skal gennemgås, analyseres og diskuteres mundtligt såvel som skriftligt og præsenteres på holdet på forskellige måder defineret af underviseren i løbet af semesteret, Oplæggene skal løbende samles i en portefølje, der også indeholder en liste over den selvvalgte litteratur (som godkendes løbende), og som afslutningsvis skal afleveres til underviseren. Beståelseskravet opfyldes ved en samlet vurdering af den studerendes velforberedte og aktive deltagelse i holdundervisningen, den selvvalgte litteraturs relevans og kvalitet samt porteføljens faglige niveau og indhold.

Seminarhold 3 v/ Johanne Smith-Nielsen - Tilknytning, tidlig identifikation af risikomarkører, og tidlig indsats

Den tidlige relation mellem omsorgsiver og barn er blandt de mest betydningsfulde faktorer i det lille barns psykiske udvikling. I forskningen, såvel som i det kliniske arbejde med spæd- og småbørns psykiske sundhed, er der derfor særligt fokus på, hvilke faktorer (hos såvel den voksne som hos barnet), der påvirker kvaliteten af denne relation og dermed barnets udviklingssti.

På dette hold vil vi fokusere på det tidlige forælder-barn samspil samt risiko- og beskyttelsesfaktorer hos den voksne og barnet, der indvirker på omsorgsrelationen, fx omsorgsgiverens psykiske tilstand, tilknytningsmønster, kapacitet for mentalisering og barnets medfødte kapaciteter for selvregulering og for at indgå i en relation.

Vi vil særligt arbejde med:

 • Metoder til at identificere risikomarkører og ressourcer hos barn og omsorgsgiver.

 • Metoder til at undersøge samspil og kvaliteten af relationen mellem barn og omsorgsgiver.

 • Interventionsformer, der fokuserer på relationen mellem barn og omsorgsgiver.

I undervisningen vil der blive brugt videooptagelser til at eksemplificere de teorier og metoder, vi arbejder med, samt til brug for øvelser i at anvende de metoder, der vil blive introduceret.

Der er mødepligt (min. 75%).

Første undervisningsgang inddeles holdet i mindre grupper, der i løbet af semesteret skal holde et mundtligt oplæg. Med udgangspunkt i et af temaerne fra de forrige undervisningsgange skal gruppen i det mundtlige oplæg diskutere en klinisk relevant problemstilling. Denne diskussion baseres primært på den selvvalgte litteratur (200 sider).

I løbet af semesteret skal hver studerende aflevere fire responspapirer (maks. 3½ side for de tre første og maks. 4 sider for det sidste responspapir). I disse responspapirer skal man dokumentere at man har læst det obligatoriske pensum (i alt 600 sider) samt demonstrere, at man kan anvende pensum til at analysere og diskutere klinisk relevante problemstillinger. Ved afslutningen skal alt obligatorisk litteratur være eksplicit anvendt i responspapirer. To af responspapirerne baseres på ”bundne arbejdsspørgsmål” og de to andre baseres på et selvvalgt spørgsmål, der besvares som en kritisk refleksion.

Det mundtlige oplæg og responspapirer samles i en portefølje, der også indeholder en liste over, hvilke dele af pensum, der inddrages i hvilke responspapirer samt en litteratur liste for den selvvalgte litteratur, der er anvendt i det mundtlige oplæg. Denne afleveres til underviseren ved undervisningens afslutning.

Beståelseskravet opfyldes ved en samlet vurdering af den studerendes velforberedte og aktive deltagelse i holdundervisningen, den selvvalgte litteraturs relevans og kvalitet samt porteføljens faglige niveau og indhold.  

Semesterplan inklusiv deadlines for aflevering af responspapirer lægges på Absalon senest en uge før første undervisningsgang.

Seminarhold 4 v/ Stig Poulsen & Susanne Lunn - Tilpasning af psykoterapi til klienten – en praksisrettet tilgang baseret på forskning

Psykoterapiforskningen har dokumenteret effekten af et større antal terapeutiske retninger for et stort antal psykiske lidelser. Men samtidig tyder forskningen på, at der generelt set kun er ubetydelige forskelle i effekt mellem veletablerede terapeutiske retninger. Der er derfor grund til at tro, at en stor del af terapiens effekt må tilskrives: a) faktorer, der er fælles for alle terapeutiske retninger, og b) et godt match mellem terapeut, behandlingsform, problemstilling og klient.

På denne baggrund vil seminarholdet behandle følgende spørgsmål:

 • Hvilke særlige karakteristika ved terapeuten bidrager til terapeutisk effekt?
 • Hvordan kan terapien tilpasses til den enkelte klients problemstilling, personlighed og præferencer,
 • Hvordan monitoreres terapien med henblik på en løbende tilpasning til klientens behov?
 • Undervisningsformen vil omfatte teoretiske oplæg, videopræsentationer og casebaserede gruppediskussioner.

  Undervisningen foregår over 10 x 3 timer, og der er mødepligt (min. 75%). Der stilles krav til forberedelse til hver undervisningsgang, herunder læsning af den angivne litteratur til den pågældende undervisningsgang. Første undervisningsgang inddeles holdet i mindre grupper på ca. fire personer afhængig af holdstørrelse. Hver gruppe holder et oplæg i løbet af semestret, hvor hele gruppen deltager aktivt. Oplægget kan inddrage såvel obligatorisk litteratur som selvvalgt litteratur. De gange, man ikke holder oplæg, skal hver gruppe udarbejde et responspapir, der dokumenterer, at man har læst den angivne litteratur. Ved afslutningen skal al obligatorisk og selvvalgt litteratur være eksplicit anvendt i hver enkelt gruppes oplæg og responspapirer.
   

Seminarhold 5 v/ Signe Steenberger – Tilknytning og parterapi

Tilknytningsprocesser og –mønstre har en generel relevans for psykoterapi med voksne men en særlig indlysende relevans i parterapi, hvor der arbejdes live med problematikker, som ofte handler om tryghed, nærhed og tillid eller manglen på samme. Parterapi er samtidig et væsentligt arbejdsområde for psykologer, som ikke blot er effektfuldt i behandlingen af parforholdsproblemer, men som også kan have stor betydning i arbejdet med individuelle problematikker, fx udviklingstraumer, PTSD, alkoholmisbrug med videre.

Dette seminarhold udbydes i et samarbejde med Signe Steenberger, som er fagligt ansvarlig for parterapi i regi af Center for Familieudvikling, i forbindelse med et fælles forskningsprojekt. Undervisningen bliver et miks af teoretiske oplæg, diskussioner, illustration via video og andet casemateriale samt hands-on erfaring gennem øvelser og refleksion over igangværende terapeutiske forløb. Vi kommer til at beskæftige os med parterapeutisk metode, særligt emotionsfokuseret parterapi, og med tilknytningsdynamikker og deres betydning for parforhold, herunder seksualitet, og for samspillet mellem par og terapeut. Vi vil have et særligt fokus på terapeutens rolle i reguleringen af parrets emotionelle samspil, hvad dette kræver af terapeuten, og hvordan terapeutens egen tilknytning kan komme i spil i denne forbindelse. En væsentlig del af tiden kommer vi til at være to undervisere til stede.

Undervisningen foregår som 10 gange á 3 timer, og der er mødepligt (min. 75% fremmøde). Der stilles krav til forberedelse, herunder læsning af den specificerede litteratur, og til aktiv deltagelse i læringsaktiviteter, som vil omfatte oplæg, diskussioner, øvelser og strukturerede refleksioner mellem de enkelte undervisningsgange med inddragelse af 200 siders selvvalgt pensum i tillæg til det obligatoriske pensum på 600 sider. Den nærmere organisering af disse aktiviteter meddeles ved undervisningens begyndelse.

 

Under ovenstående ramme udbydes følgende seminarhold i foråret 2017:

Seminarhold 1 v/ Barbara Hoff Esbjørn & Marie Louise Reinholdt-Dunne - Klinisk børnepsykologi: integration af teori og praksis
AFLYST

Seminarhold 2 v/ Stig Poulsen & Susanne Lunn - Tilpasning af psykoterapi til klienten – en praksisrettet tilgang baseret på forskning

Psykoterapiforskningen har dokumenteret effekten af et større antal terapeutiske retninger for et stort antal psykiske lidelser. Men samtidig tyder forskningen på, at der generelt set kun er ubetydelige forskelle i effekt mellem veletablerede terapeutiske retninger. Der er derfor grund til at tro, at en stor del af terapiens effekt må tilskrives: a) faktorer, der er fælles for alle terapeutiske retninger, og b) et godt match mellem terapeut, behandlingsform, problemstilling og klient.

På denne baggrund vil seminarholdet behandle følgende spørgsmål:

 • Hvilke særlige karakteristika ved terapeuten bidrager til terapeutisk effekt?
 • Hvordan kan terapien tilpasses til den enkelte klients problemstilling, personlighed og præferencer,
 • Hvordan monitoreres terapien med henblik på en løbende tilpasning til klientens behov?
 • Undervisningsformen vil omfatte teoretiske oplæg, videopræsentationer og casebaserede gruppediskussioner.
Engelsk titel

Clinical Psychology - Seminar class

Målbeskrivelse

Overordnet mål for læringsudbytte

Ved afslutning af undervisningsmodulet kan den studerende redegøre for, analysere, reflektere kritisk over, diskutere og anvende centrale begreber, teorier og metoder fra den kliniske psykologi med henblik på at forstå og (re)formulere relevante problemstillinger samt under den fornødne faglige supervision planlægge, anvende, reflektere over og evaluere klinisk psykologiske interventioner.

 

Mål for læringsudbytte ved Seminarhold

Den studerende kan ved afslutning af Seminarholdet:

 • Udvikle en klinisk psykologisk begrundet problemstilling, der involverer relevante udrednings og/eller interventionsmetoder, i forhold til en/et given klinisk psykologisk case/oplag.
 • Udvælge klinisk psykologisk teori, empiri og udrednings- og/eller interventionsmetoder af relevans for problemstillingen, og forholde sig nuanceret og kritisk hertil.
 • Udarbejde en sammenhængende analyse af den klinisk psykologiske problemstilling og de mulige udrednings- og/eller interventionsmetoder i forhold til denne.
 • Diskutere relevansen af de anvendte teorier og mulige udrednings- og/eller interventionsmetoder, bl.a. med fokus pa individuelle og / eller kontekstbetingede forhold, der kan påvirke analysen af problemstillingen.
 • Reflektere over etiske sporgsmal, der knytter sig til problemstillingen og de mulige interventioner.

 

Seminarhold

600 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur

Pensumlister efterår 2016
http://www.psy.ku.dk/uddannelser/kandidatuddannelsen/pensume_e16/

Pensumlister forår 2017
http://www.psy.ku.dk/uddannelser/kandidatuddannelsen/pensume_f17/

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kursusdeltagelse med opsyn.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve, men opgaver og aktiv undervisningsdeltagelse kan udføres i grupper med maximalt 5 studerende. Ved gruppeopgave eller mundtlige fremlæggelser i grupper skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del kan dog være fælles jf. rammestudieordningens afsnit om Individuelle prøver og gruppeprøver. Formen fremgår af det konkrete undervisningsudbud.
OMFANG: Afhænger af det konkrete kursusudbud.
SÆRLIGE BESTEMMELSER: Uanset om de studerende arbejder individuelt eller sammen i grupper om de krævede aktiviteter, skal det sikres ved mundtlige præsentationer, individuelle skriftlige opgaver og/eller ved individuelle bidrag i fælles skriftlige opgaver, at den enkelte studerendes præstationer lever op til de fastsatte krav, herunder anvendelse af den krævede mængde obligatorisk og selvvalgt litteratur. Der ydes vejledning og feedback under processen.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Seminarhold
 • 28
 • Total
 • 28