Arbejds- og organisationspsykologi - Seminarhold

Kursusindhold

Følgende seminarhold udbydes  i efteråret 2016:

Seminarhold 1: Ann-Louise Holten – Organisationsforandringer og ledelse

Organisationsforandringer er noget, som de fleste oplever i løbet af deres arbejdsliv.  Vi vil på dette seminarhold sætte fokus på arbejds- og organisationspsykologiske perspektiver på organisationsforandringers natur, potentielle konsekvenser, og deres gennemførelse, herunder ledelsen deraf.

Formålet med seminaret er at bidrage til deltagernes:

1. Teoretiske og empirisk forståelse af organisationsforandringer (fænomenet, årsagssammenhænge, håndtering).

2. Teoretisk og empirisk forståelse af ledelse.

3. Evne til at definere og analysere konkrete problemstillinger og tematikker i en konkret cases indenfor området.

4. Kendskab til at udvikle, vurdere, og evaluere interventionsstrategier rettet mod både organisation og individ.

Vi vil, med udgangspunkt i organisationspsykologisk teori og metode, analysere forskellige aspekter af organisationsforandringer og tilgange til, hvordan forandringsprocesser kan håndteres, så negative konsekvenser forebygges og positive skabes. Vi vil analysere og diskutere mellemlederens rolle og betydning i forhold til forandringsprocesser.

Arbejdsform: Seminaret vil bestå af mundtlige oplæg (fra både undervisere og studerende), gruppearbejde, plenumdiskussioner, og casearbejde. Vi vil arbejde med en konkret case gennem hele forløbet.

Eksamen: Bestå/ikke-bestå. For at bestå skal den studerende: a) deltage aktivt i undervisningen, b) demonstrere en god forståelse for den obligatoriske (600 sider) og den selvvalgte litteratur (200 sider), samt c) være i stand til at anvende litteraturen på relevant og kritisk vis i analysen af en case. For at leve op til a) skal den studerende have mindst 75% fremmøde, forberede sig via læsning og hjemmeopgaver, samt deltage konstruktivt i undervisningsaktiviteterne. For at leve op til b) og c) skal den studerende løbende levere rettidige og akademisk tilfredsstillende produkter. Disse produkter vil være bl.a.: 1) mundtlige, teoretiske og metodiske præsentationer, 2) dataindsamling og caseanalyser, 3) en mundtlig præsentation og diskussion af casearbejdets proces og resultat på sidste undervisningsdag, 4) en demonstration af den studerendes teoretiske, metodiske, og praktiske læring i en afsluttende individuel, skriftlig opgave på 3-4 sider.

Uge 36-43

For at bestå kurset kræves min. 75% fremmøde til undervisningen samt aktiv deltagelse i og forberedelse til undervisningen og gruppearbejdet. Deltagelsen bliver vurderet på baggrund af gruppernes præsentationer af analyser og omsætning af disse til konkrete tiltag i praksis samt refleksioner over forskellige implikationer forbundet til de konkrete tiltag i anvendelse – disse præsenteres (delvist) løbende i semestret, samt som en endelig fremlæggelse som afslutning på semestret. Præsentationerne vurderes ligeledes med udgangspunkt i de studerendes inddragelse og anvendelse af obligatorisk og selvvalgt litteratur. Kurset vil have en større case som omdrejningspunkt, hvorfra de studerende har mulighed for at arbejde med et udsnit af casen eller casen som helhed.

 

Følgende seminarhold udbydes  i foråret 2017:

Seminarhold 1: Ann-Louise Holten – Organisationsforandringer og ledelse
AFLYST

 

Seminarhold 2: Paul M. Conway - The psychosocial work environment, stress and organizational behaviours: issues in assessment and management.

Which are the factors of the psychosocial work environment that lead to stress, low work engagement and negative organizational behaviours? And which are the factors that lead to positive outcomes instead? How to assess the psychosocial work environment in work organizations, and how to evaluate the effectiveness of interventions?

These are common questions that occupational psychologists face when dealing with issues related to the psychosocial work environment and the impact it has on employees. The aim of this seminar is to introduce students to theories, methods and procedures that can be used to assess and manage the psychosocial work environment. 

Key topics addressed in the course will be:

 • theoretical approaches to the understanding of different types of job demands and job resources, and their differential impact on health, work-related well-being and organizational behaviour;

 • measurement methods in the field of the psychosocial work environment;

 • the content and process elements of occupational health intervention.

Through the analysis of specific problems and cases, the students will deal with the challenges of translating theory into practice, especially when it comes to adapting one’s approach to suit the specific situation examined. 

At the end of the course, a student should have learned the basics for:

 • identifying the most influential theories and methodological approaches in the field of the psychosocial work environment and its impact on health, work-related well-being and organizational behaviour;

 • developing tools for assessing the psychosocial work environment;

setting up proposals for occupational health intervention plans in work organizations.

Students are expected to participate in at least 75% of the classes and to actively engage in the various learning activities proposed during the course. Cases will be presented and worked through in class in small groups. Students are required to keep and constantly update an assessment portfolio that includes all the assignments delivered during the seminar. The assignments consist of short papers where theories, methods and procedures learned in the course will be applied to the analysis of specific problems relevant to the course’s subjects.

Engelsk titel

Work and Organizational Psychology - Seminar class

Målbeskrivelse

Overordnet mål for læringsudbytte

Ved afslutning af modulet skal den studerende kunne beskrive, diskutere og anvende centrale begreber og metoder analytisk med henblik på at kunne forstå og anvende principperne bag udvikling, implementering og evaluering af psykologiske processer og interventioner indenfor det arbejds- og organisationspsykologiske område.

Mål for læringsudbytte ved Seminarhold

Den studerende kan ved afslutning af Seminarholdet:

 • Udvikle en arbejds- og/eller organisationspsykologisk begrundet problemstilling, der involverer relevante udrednings- og/eller interventionsmetoder, i forhold til en given/et givet arbejdsog/ eller organisationspsykologisk case/oplag.
 • Udvælge arbejds- og/eller organisationspsykologisk psykologisk teori, empiri og udrednings og/eller interventionsmetoder af relevans for problemstillingen, og forholde sig nuanceret og kritisk hertil.
 • Udarbejde en sammenæangende analyse af den arbejds- og/eller organisationspsykologiske problemstilling og de mulige udrednings- og/eller interventionsmetoder i forhold til denne.
 • Diskutere implikationerne og relevansen af de anvendte teorier og mulige udrednings- og/eller interventionsmetoder, bl.a. med fokus pa Individuelle, organisatoriske og evt. øvrige kontekstbetingede forhold, der kan pavirke analysen af problemstillingen.
 • Reflektere over psykologfaglige og etiske spørgsmal, der knytter sig til problemstillingen og de mulige interventioner.

Seminarhold

600 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur

Pensumlister efterår 2016
http://www.psy.ku.dk/uddannelser/kandidatuddannelsen/pensume_e16/

Pensumlister forår 2017
http://www.psy.ku.dk/uddannelser/kandidatuddannelsen/pensume_f17/

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kursusdeltagelse med opsyn.
afhænger af det enkelte seminarhold. Se kriterier for bedømmelse.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Seminarhold
 • 28
 • Total
 • 28