Bachelorprojekt

Kursusindhold

Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende selvstændigt kan anvende metoder, teori og empiri fra de øvrige fag på bacheloruddannelsen til en systematisk behandling af et selvvalgt emne. Bachelorprojektet fungerer dels som en integrerende afslutning på bacheloruddannelsen, dels som en introduktion til de akademiske krav på kandidatuddannelsen, især specialet. Indholdsmæssigt er bachelorprojektet en større selvstændig opgave, der behandler et psykologisk fænomen fra et eller (tværgående) flere af områderne personlighedspsykologi, socialpsykologi, udviklingspsykologi og kognitionspsykologi, eller en problemstilling fra den anvendte psykologi med udgangspunkt i metoder og teorier fra et eller flere af de nævnte grundfag. Bachelorprojektet kan også tage form af en almenpsykologisk opgave, der behandler grundlæggende problemstillinger i psykologien.

Bachelorprojekt - opsamlingshold v/ Tone Roald

Studerende der skal aflevere bachelorprojekt vinter 2016/17 kan følge opsamlingsholdene. Der tilbydes vejledning ved Tone Roald

 

Forår 2017 udbydes følgende hold:

Hold 1 v/Jytte Bang
Afventer beskrivelse
 

Hold 2 v/Charlotte Ryhl

BA-projektet giver mulighed for at arbejde med et fænomen indenfor psykologien, som man brænder for. Undervisningens omdrejningspunkt er en undersøgelse af fænomenet ved hjælp af teorier. Nysgerrighed og mod til at forfølge interessen hilses varmt velkommen.

Der arbejdes med at indkredse og fokusere problemstillingen, og derpå med bl.a. at analysere, diskutere, argumentere og vurdere. Den gode universitetsopgave er en specifik og afgrænset tekstgenre, som der, med afsæt i den enkeltes problemstilling, undervises og vejledes i.
Underviseren er ansvarlig for velforberedt at oplyse om samt guide i ovenstående, mens den studerende forventes primært at være ansvarlig for at vælge problemstilling og litteratur. Det anbefales, at indlede skrivefasen i BA-projektet fra starten af semesteret, idet megen produceret tekst tidligt i processen, ofte er forudsætningen for et godt resultat afslutningsvist.
Vel mødt!

 

Hold 3 v/Katrine Zeuthen

Dette hold henvender sig hovedsageligt til studerende med interesse for klinisk psykologi, udviklingspsykologi og personlighedspsykologi.  Den studerende opfordres til at finde et emne til sin bacheloropgave gennem en kritisk og bred undersøgelse af et fænomen, som den studerende oplever som relevant og aktuelt at engagere sig i, og som kan sættes i forhold til den videnskabelige opgave. Det kan være et almenpsykologisk fænomen som f.eks. seksualitet, køn, sprog eller barndom, eller det kan være et emne fra den anvendte psykologi som f.eks. traume, resiliens eller selvskade. Der lægges vægt på, at den studerende går kritisk og undersøgende til værks i sin tilgang til sit emne i den indledende fase af projektskrivningen for derefter at inddrage og anvende de psykologiske teorier, videnskabelige metoder og den tilhørende empiri, som den studerende har tilegnet sig og interesseret sig for. Analysen af det valgte emne kan suppleres med en diskussion af videnskabsteoretisk art.

Vi tager udgangspunkt i ”Vinden blæser på spørgsmål og svar. Om kritisk humanisme og universitetets opgave i dag”, en artikel af Birger Steen Nielsen.

 

Hold 4 v/Thomas Habekost & Hana Mala

Dette hold henvender sig til studerende, der ønsker at skrive om et psykologisk fænomen inden for kognitionspsykologi, neuropsykologi eller tilgrænsende kliniske og udviklingspsykopatologiske emner (f.eks. hjerneskade, ADHD, autisme, depression eller andre forstyrrelser med væsentlige neuropsykologiske elementer). Vores målsætning er at styrke forholdet mellem grundfagene i biologisk psykologi, neuropsykologi og kognitionspsykologi og de afsluttende dele af studiet via bacheloropgaven. Vi vil gennemgå den akademiske skriveproces og dens forskellige faser (problemafgrænsning, litteratursøgning, disponering af teksten osv.) og diskutere, hvad der karakteriserer ”den gode opgave” på dette niveau. Ligeledes vil vi diskutere balancen mellem teoretisk refleksion og empiriske undersøgelser og relationen mellem hjerneforskningen og psykologien. Gennem inddragelse af konkrete projekter som eksempler vil vi bestræbe at holdundervisningen kommer til at understøtte og supplere den individuelle vejledning af opgaverne. De tre holdundervisere har alle deres faglige baggrund i kognitions- og neuropsykologien, men supplerer hinanden med specifikke fokusområder i blandt andet neural plasticitet, neuropsykiatri og eksperimentalpsykologi. Der er derfor mulighed for at opsøge specifik vejledning inden for alle dele af det brede kognitive og neuropsykologiske felt, inklusiv relaterede kliniske emner.”

 

Hold 5 v/ Vanessa Sonne-Ragans

Holdundervisningens mål er at deltagerne via tekstnær vejledning og undervisning forstår den videnskabelige vidensproduktions kendetegn og at de efter forløbet selvstændigt kan organisere en problembehandling med afsæt i videnskabsteoretiske termer, uanset om der er tale om et empirisk eller teoretisk projekt.

Vi behandler derfor den videnskabelige opgaves struktur og indhold; konkret afdækker vi hvordan man laver en problemformulering, vælger en struktur der har sammenhæng med denne, afgrænser og begrebsafklarer med afsæt i litteratur, laver litteratursøgning, metodeafsnit, ligesom vi afklarer forskellen på at redegøre, analysere, diskutere, konkludere og kritisk perspektivere.

Derudover adresserer vi psykologi som en videnskab der oplagt bruger indsigter fra andre videnskaber. Holdets undervisningstemaer vil således være relevante for studerende med et tværvidenskabeligt eller tværfagligt udsyn. Ligesom studerende med interesse i videnskabsteori og metateori nok vil finde sig til rette i undervisningen, uden forudgående kendskab til disse discipliner er nødvendig. Interessen er væsentligere end niveauet af indsigt. Ligeledes vil det være oplagt at søge holdet, hvis man har interesse i social - eller udviklingspsykologi.

Målet er at deltagerne gennem den guidede udarbejdelse af Ba projektet får en solid forståelse for den videnskabelige erkendelsesproces som den kommer til udtryk i videnskabelige opgaver, og kommer et spadestik dybere i forståelsen af psykologi som videnskab. Undervisningen tager udgangspunkt i bogen Anvendt Videnskabsteori. Reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver. Samfundslitteratur. 2012. Vejledning er organiseret om en mundtlig vejledning og tre skriftlige og tekstnære vejledninger, derudover buges SKYPE hvis dette skønnes nødvendigt. 

Engelsk titel

Bachelor Thesis

Målbeskrivelse

Ved afslutning af modulet kan den studerende:

 • Afgrænse et emneområde og formulere en problemstilling.
 • Udføre relevant litteratursøgning.
 • Beskrive og analysere problemstillingens psykologiske fænomen, herunder kunne anvende relevant teori og empiri fra litteraturen. Der kan eventuelt inddrages egen empiri.
 • Redegøre, analysere og diskutere i forhold til den formulerede problemstilling således, at der genereres en argumenteret fremstilling fra problemstilling til konklusion, som besvarer det eller de spørgsmal, problemstillingen omhandler.
 • Vurdere styrker og svagheder ved den teori og empiri, som er udvalgt til at belyse problemstillingen og kritisk reflektere over opgavens brug af materialet.

Undervisningen af seminarhold og vejledning.
- Seminarholdene repræsenterer en diversitet og bredde af videnskabelige perspektiver og fag fra bacheloruddannelsen. Den studerende opfordres til at opsøge den bedst mulige kvalificering af sit bachelorprojekt. Seminarholdene omfatter undervisning og praktiske øvelser i skriveteknik, diskussioner af konkrete projekter og generelle diskussioner om bachelorprojektets form indenfor forskellige fagtraditioner.
- Vejledning af bachelorprojektet kan tage form af individuel eller gruppevejledning.

Det anbefales at følgende fagelementerne bestås forud for bachelorprojektet:

- Kognitionspsykologi
- Personlighedspsykologi
- Socialpsykologi
- Udviklingspsykologi
- Forskningsdesign og videnskabsteori

Det er en forudsætning for aflevering af bacheloropgaven, at den studerende har aflagt minimum 120 ECTS på bacheloruddannelsen i Psykologi.

ECTS
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
PRØVEFORM: Fri skriftlig hjemmeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 deltagere. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningens pkt. 4.6
OMFANG: Omfanget af opgaven er max 25 sider ved 1 studerende, max 38 sider ved 2 studerende og max 44 sider ved 3 studerende.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 16
 • Total
 • 16