Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Forskningsdesign og Videnskabsteori

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Simo Køppe (11-7d7377793875796f7a7a6f4a7a7d8338757f386e75)
  • Institut for Psykologi
Kursusnummer: APSB11012U

Engelsk titel

Scientific design and Philosophy of Science

Kursusindhold

I første halvdel af forløbet er formålet at introducere de basale videnskabsteoretiske discipliner erkendelsesteori/videnskabsteori, videnssociologi og videnskabshistorie. Herunder de klassiske videnskabsopfattelser hos Popper, Kuhn, strukturalisme samt nyere tilgange i poststrukturalismen, diskursteori, konstruktivisme/-tionisme, nymaterialisme.

I anden halvdel er det målet at præsentere og analysere faserne i et forskningsprojekt bygget op omkring standardfaserne: emneafgrænsning, hypotese, operationalisering, metode, teori – samt et systematisk review.

Målbeskrivelse

Ved afslutning af modulet kan den studerende:

  • Identificere og redegøre for grundlæggende videnskabsteoretiske differentieringer mellem typer af problemstilligner i videnskabsteorien, videnssociologien og videnskabshistorien.
  • Arbejde analytisk med udformningen af et selvstændigt/selvvalgt forskningsdesign, som udfærdiges progredierende.
  • Udføre et systematisk review.

Formelle krav

Det anbefales, men kræves ikke, at fagelementet Videnskabsteori og psykologiens historie skal være bestået forud for Forskningsdesign og videnskabsteori.

Tilmelding

Stamhold med start sep. 2014 fortsætter, og holdsættes af administrationen.

Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni

Uddannelse

Studienævn

Studienævn for Psykologi

Varighed

1 semester
14 uger, med start uge 36
Holdundervisning 13 uger med start uge 37 (2016)

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17) og B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen består af forelæsninger og seminarhold.
- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
- På seminarholdene behandles de forskellige teoretiske retninger og metoder via forskellige læringsaktiviteter, herunder aflevering af progredierende procespapirer. Det selvvalgte forskningsdesign udfærdiges som nævnt ovenfor. Den løbende udfærdigelse af forskningsdesignet starter midt i forelæsningsrækken og gennemgår et fastlagt forløb: emneafgrænsning, hypotese, operationalisering, metode, teori – hvortil der hver gang udfærdiges en tekst. Endvidere kommenteres de løbende udformninger både af instruktor og lærer.

Kapacitet

Ca. 30 studerende pr. hold

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Pensumlister efterår 2016
http://www.psy.ku.dk/uddannelser/Bachelorstudiet/pensum_e16/

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Holdundervisning 16
Total 44

Eksamen (Ordinær, ekstraordinær, sygeeksamen/reeksamen)

Prøveform

Skriftlig aflevering
PRØVEFORM: Skriftlig hjemmeopgave udformet som hypotetisk forskningsdesign.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Den afsluttende opgave er på max 8 sider.

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

Vejledende karakterbeskrivelse

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

December/januar

Reeksamen

Februar

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende