Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Klinisk psykologi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

800,00 kroner pr. ECTS

Niveau Bachelor
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Stig Bernt Poulsen (12-7d7e7371387a797f767d6f784a7a7d8338757f386e75)
  • Institut for Psykologi
Kursusnummer: APSB11011U

Engelsk titel

Clinical Psychology

Kursusindhold

Den kliniske psykologi beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende udvikling, udredning, intervention samt evaluering af intervention over for psykiske lidelser. Sundheds - og kulturpsykologiske problemstillinger belyses og sættes i forhold til forskellige sygdoms- og sundhedsbegreber.

Formålet med fagelementet er at introducere forskellige psykologiske teorier og modeller vedrørende psykiske lidelser, spændende fra normale livskriser til alvorlig psykopatologi og belyse disse ud fra aktuel forskning.

Klinisk udredning af psykopatologiske tilstande gennem brug af kliniske screeningsredskaber, interview og test vil blive behandlet, ligesom interventionsmetoder til forebyggelse og behandling af psykisk lidelse
inden for den kliniske psykologis arbejdsfelter vil være en del af fagelementet. Den kliniske psykologs konkrete arbejde med kulturelle og sundhedspsykologiske problemstillinger og forhold til tilgrænsende fagområder som f.eks. det psykiatriske og sociale område vil også være en del af forløbet. Den kliniske psykologi beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende udvikling, udredning, intervention samt evaluering af intervention over for psykiske lidelser, herunder sundheds - og kulturpsykologiske problemstillinger.

 

Målbeskrivelse

Ved afslutning af modulet kan den studerende samlet set redegøre for, anvende og analysere klinisk psykologisk teori, metode og dens arbejdsformer i forhold til konkrete kliniske problemstillinger:

  • Identificere centrale elementer ved givne klinisk psykologiske problemstillinger.
  • Redegøre for og udvalge teorier, metoder og arbejdsformer i forhold til de givne kliniske problemstillinger, herunder at redegøre for centrale ligheder og forskelle mellem de behandlede begreber, teorier og empiri.
  • Vurdere og analysere de anvendte teorier, metoder og arbejdsformers muligheder og begrænsninger i forhold til problemfeltet.

Anbefalede faglige forudsætninger

Det anbefales, men kræves ikke, at Udviklingspsykologi bestås forud for Klinisk psykologi.

Tilmelding

Stamhold med start sep. 2014 fortsætter, og holdsættes af administrationen.

Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni

Uddannelse

Studienævn

Studienævn for Psykologi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester
14 uger, med start uge 36

Skemagruppe

B og C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode, empiri og arbejdsformer) og seminarhold (teori, metode, empiri og arbejdsformer).

- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
- På seminarholdene behandles de forskellige teoretiske retninger og metoder via forskellige læringsaktiviteter, herunder cases, som kan illustrere klinisk psykologiske problemstillinger såsom udredning af psykopatologi.

Kapacitet

Ca. 30 studerende pr. hold

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Pensumlister efterår 2016
http://www.psy.ku.dk/uddannelser/Bachelorstudiet/pensum_e16/

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 56
Seminarhold 28
Total 84

Eksamen 1 (Ordinær)

Prøveform

Skriftlig aflevering, en uge
PRØVEFORM: Skriftlig ugeopgave omhandlende en specifik klinisk problematik.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3
deltagere. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. studieordningens pkt. 4.4.
OMFANG: Omfanget af den bundne skriftlige hjemmeopgave er max 14 sider ved 1
studerende, max 21 sider ved 2 studerende og max 24 sider ved 3 studerende.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Vejledende karakterbeskrivelse

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

December/januar

Reeksamen

Februar

Eksamen 2 (Ekstraordinær prøve + syge-/reeksamen)

Prøveform

Skriftlig aflevering, 72 timer
PRØVEFORM: 72-timers opgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Omfanget af opgaven er max 12 sider.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Vejledende karakterbeskrivelse

Censurform

Ingen ekstern censur
Prøven er en intern prøve (reeksamen dog ekstern prøve).
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende