Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Pædagogisk psykologi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

800,00 kroner pr. ECTS

Niveau Bachelor
Kandidat tilvalg
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
  • Jesper Dammeyer (15-706b79766b78346a6773736b7f6b784676797f34717b346a71)
  • Institut for Psykologi
Kursusnummer: APSB11008U

Engelsk titel

Educational Psychology

Kursusindhold

Den pædagogiske psykologi udforsker de psykiske aspekter ved pædagogiske processer og praksisformer. Faget handler om undervisning og læring hos børn og voksne i forskellige sammenhænge, og hvordan psykologen på forskellige måder og ud fra forskellige betingelser kan intervenere f.eks. overfor indlæringsvanskeligheder, problemadfærd og andre pædagogisk relaterede udfordringer.

Formålet er at introducere til grundlæggende teorier, metoder og forskellige forskningstraditioner indenfor pædagogisk psykologi. Der introduceres til fagets forskellige praksisformer, felter og traditioner, som de udformer sig både i Danmark og internationalt. Konkrete interventionsproblematikker og metoder, udrednings- og interventionsformer som de udspiller sig i forskellige konkrete praksissammenhænge, f.eks. en skole, vil blive analyseret.

Målbeskrivelse

Ved afslutning af modulet kan den studerende samlet set redegøre for og anvende pædagogisk psykologisk teori og metode og analysere disse i forhold til en konkret interventionsproblematik inden for en bestemt praksissammenhæng. Den studerende kan forholde sig analytisk til pædagogisk psykologisk teori, metode og empiri:

  • Identificere centrale emner ved pædagogisk psykologiske problemstillinger.
  • Redegøre for og udvælge pædagogisk psykologiske teorier, begreber og interventionsmetoder i forhold til den tematisk bestemte skriftlige hjemmeopgave og den givne problematik, herunder redegøre for centrale ligheder og forskelle mellem de behandlede begreber, teorier og empiri.
  • Analysere de anvendte teoriers og metoders muligheder og begrænsninger i forhold til problemfeltet.

Anbefalede faglige forudsætninger

For bachelorstuderende:
Det anbefales, men kræves ikke, at følgende fagelementer skal være bestået forud for pædagogisk psykologi:
o Videnskabsteori og psykologiens historie.
o Statistik 1 og Statistik 2.

For sidefagsstuderende:
Ingen særlige

Tilmelding

Rusholdene med start sep. 2015 fortsætter, og holdsættes af administrationen.

Tilmelding for øvrige studerende  sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2016

Uddannelse

Studienævn

Studienævn for Psykologi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester
14 uger, med start uge 36

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og praksisformer), seminarhold (teori, metode, praksisformer).

- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
- På seminarholdene behandles de forskellige teoretiske retninger og metoder via forskellige læringsaktiviteter. Via cases introduceres den studerende til forskellige interventions- og praksisformer.

Kapacitet

Ca. 30 studerende pr. hold

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Pensumlister efterår 2016
http://www.psy.ku.dk/uddannelser/Bachelorstudiet/pensum_e16/

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Seminarhold 28
Total 56

Eksamen 1 (Ordinær prøve)

Prøveform

Skriftlig aflevering
PRØVEFORM: Bunden skriftlig ugeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 deltagere. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. studieordningens pkt. 4.4.
OMFANG: Omfanget af den bundne skriftlige hjemmeopgave er max 12 sider ved 1 studerende, max 18 sider ved 2 studerende og max 21 sider ved 3 studerende.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Vejledende karakterbeskrivelse

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

December/januar

Reeksamen

Februar

Eksamen 2 (Ekstraordinær prøve + syge-/reeksamen)

Prøveform

Skriftlig aflevering, 72 timer
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Omfanget af opgaven er max 10 sider

PRØVEFORM: 72-timers opgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Omfanget af opgaven er max 10 sider.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Vejledende karakterbeskrivelse

Censurform

Ingen ekstern censur
Prøven er en intern prøve (reeksamen dog ekstern prøve).
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende