Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kognitionspsykologi teori og metode

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

800,00 kroner pr. ECTS

Niveau Bachelor
Kandidat tilvalg
ECTS 20 ECTS
Kursusansvarlig
  • Signe Allerup Vangkilde (15-7a706e756c357d68756e7270736b6c47777a8035727c356b72)
  • Institut for Psykologi
Kursusnummer: APSB11007U

Engelsk titel

Cognitive Psychology theory and methods

Kursusindhold

Kognitionspsykologien beskæftiger sig med menneskets grundlæggende mentale og erkendelsesmæssige processer og forskellige videnskabelige metoder til at studere disse. Der introduceres til en bred vifte af kognitive fænomener: sansning og perception, opmærksomhed, adfærds- og kognitiv indlæring, hukommelse, sprog, tænkning og problemløsning, kognitiv styring samt emotionelle processer og social kognition. Formål er at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for kognitionspsykologien, som den aftegner sig internationalt i forskningen. Der lægges derfor særlig vægt på eksperimentelle kognitionspsykologiske og neurovidenskabeligt baserede forskningsmetoder samt kvantitativ statistisk analyse af forsøgsresultater fra disse. Den studerende vil blive introduceret til muligheder og begrænsninger ved brugen af disse metoder.

Målbeskrivelse

Ved afslutning af modulet kan den studerende samlet set redegøre for og anvende kognitionspsykologisk teori og metode og anvende disse analyserende i forhold til centrale begreber og problemstillinger i kognitionspsykologien. Den studerende kan forholde sig analytisk selvkorrigerende til kognitionspsykologisk metode og empiri:

  • Redegøre for og anvende udvalgte kognitionspsykologiske teorier, begreber og empiriske undersøgelser i forhold til den afsluttende mundtlige prøve.
  • Analysere de anvendte teoriers og metoders fordele og begrænsninger.
  • Identificere centrale elementer ved udvalgte kognitionspsykologiske forskningsartikler.

 

Delmål for arbejdet med empiriske metoder, anvendt inden for den kognitionspsykologiske disciplin

  • Udføre kognitionspsykologiske eksperimenter og undersøgelser under anvendelse af kognitionspsykologiske metoder og analysere disses muligheder og begrænsninger i forhold til kognitionspsykologiske teorier.
  • Vurdere og selvkorrigere eget metodisk-empirisk arbejde i lyset af metodens foreskrevne principper, genstandens egenart og etiske rammer.

Anbefalede faglige forudsætninger

For bachelorstuderende:
Det anbefales at Statistik 1 og Statistik 2 samt Biologisk psykologi og neuropsykologi bestås forud for Kognitionspsykologi. Især vurderes det at være særdeles svært at gennemføre faget uden godt kendskab til statistik.

For sidefagsstuderende:
Ingen særlige

Tilmelding

Rusholdene med start sep. 2015 fortsætter, og holdsættes af administrationen.

Tilmelding for øvrige studerende  sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni

Uddannelse

Studienævn

Studienævn for Psykologi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester
14 uger, med start uge 36

Skemagruppe

B , C og D
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen består af forelæsninger (generel teori og metodik), seminarhold (generel teori og metodik), artikelhold (udvalgte videnskabelige artikler) og øvelseshold (praktisk eksperimentel metode).

- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
- På seminarholdene behandles de forskellige teoretiske retninger og begreber via forskellige læringsaktiviteter. Af den studerende kræves aktiv deltagelse i disse læringsaktiviteter.
- På artikelholdene undervises der i analyse af konkrete videnskabelige artikler. Af den studerende kræves aktiv deltagelse i form af aflevering af responspapirer, fremlæggelser samt diskussioner i grupper og plenum.
- På øvelsesholdene indgår konkret empirisk metodisk arbejde (kognitionspsykologiske eksperimenter), kvantitativ statistisk analyse af forsøgsresultaterne og diskussion af disse i forhold til teorierne. Af den studerende kræves aktiv deltagelse herunder udarbejdelse af øvelsesrapporter.

Kapacitet

Ca. 30 studerende pr. hold

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Pensumlister efterår 2016
http://www.psy.ku.dk/uddannelser/Bachelorstudiet/pensum_e16/

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 56
Seminarhold 56
Øvelseshold 30
Total 142

Eksamen (Ordinær, ekstraordinær, syge-/reeksamen)

Prøveform

Mundtlig prøve, 35 minutter
PRØVEFORM: Mundtlig prøve med forberedelse.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøves kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Eksaminanden afleverer inden eksamen i alt 5 øvelsesrapporter. Emnerne for de 5 øvelsesrapporter bestemmes af fagets undervisere. Ved eksamen trækker eksaminanden blindt 1 spørgsmål i form af en artikel fra listen af eksamensartikler og 1 ud af de 5 øvelsesrapporter. Eksamenstiden er ca. 45 minutter inklusiv ca. 10 min votering og feedback. Eksaminanden forbereder sig i ca. 15 minutter inden eksamen. Under forberedelsen er øvelsesrapporten tilgængelig for eksaminator og censor. Under eksaminationen kan rapporten inddrages i den studerendes præsentation og i den efterfølgende diskussion. Øvelsesrapporterne indgår ikke i bedømmelsen af eksaminandens præstation.
SÆRLIGE BESTEMMELSER: Prøven har form af en ca. 5 minutters fremstilling af eksamensartiklen fulgt af ca. 15 minutters af eksaminator ledet diskussion mellem eksaminand, eksaminator og censor. Diskussionen tager udgangspunkt i eksamensartiklen, som diskuteres og perspektiveres i forhold til det øvrige pensum. Herefter følger ca. 5 minutters introduktion af øvelsesrapporten ved den studerende igen fulgt af ca. 10 minutters af eksaminator ledet diskussion mellem eksaminand,
eksaminator og censor.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Eksaminanden kan medbringe alle hjælpemidler (dog ikke mobiltelefoner) til forberedelsen.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Vejledende karakterbeskrivelse

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

December/januar

Reeksamen

Februar

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende