Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kandidatspeciale

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår og Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 30 ECTS
Kursusansvarlig
 • Lasse Højmark Petersen (3-706c74447765716a326f7932686f)
 • Institut for antropologi
Kursusnummer: AANK16004U

Engelsk titel

Master's Thesis

Kursusindhold

Kandidatspecialet skrives på grundlag af data fra den studerendes feltarbejde.

Målbeskrivelse

I specialet skal den studerende vise, at han/hun sprogligt klart og fagligt velargumenteret kan:

 • Formulere og undersøge en antropologisk problemstilling på
  grundlag af feltarbejdsmaterialet og regional, metodisk og
  teoretisk viden.
 • Reflektere kritisk over det empiriske materiale i forhold til
  feltarbejdets betingelser og de anvendte metoder.
 • Analysere det empiriske materiale under inddragelse af
  relevant antropologisk litteratur.
 • Diskutere det empiriske materiale og de valgte analytiske
  begreber og/eller teorier i lyset af hinanden.
 • Generalisere på basis af eget feltarbejde og relevant regional,
  tematisk, og teoretisk litteratur.
 • Formidle og argumentere på en faglig funderet og
  overbevisende måde.

Herudover skal den studerende opfylde Institut for Antropologis form og sprogkrav (se rammestudieordning)

Læs mere om specialemodeller her

Formelle krav

Specialet skal forsynes med et resumé på engelsk, såfremt opgaven er skrevet på dansk. Hvis specialet er skrevet på et fremmedsprog, bortset fra norsk og svensk, kan resuméet skrives på dansk, jf. § 24, stk. 2 i Eksamensbekendtgørelsen. Den maksimale længde på resuméet er 7.200 anslag. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af specialet. Resuméets anslag tæller ikke med i det samlede antal anslag for specialet.

Tilmelding

Via underskrivelse af Specialekontrakt, læs mere her
 

BEMÆRK: at fra 1. maj 2015 skal du udover at indgå specialekontrakt også tilmelde dig til specialet via selvbetjening i tilmeldingsperioden; ligesom med den øvrige kursustilmelding. Dette sker for at markere, at du opfylder tilmeldingskravet på 30 ECTS pr. semester, i det kommende semester, hvor du planlægger at skrive dit speciale. Læs mere om tilmelding via selvbetjening her: https://intranet.ku.dk/antropologi_ka/undervisning/til_og_afmelding/Sider/default.aspx

Uddannelse

Antropologi

Studienævn

Antropologi studienævn

Varighed

Skemagruppe

Se skema
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Faglig vejledning: 6 vejledningsgange af ca. 45 min. varighed pr. opg.
Skrives speciale i gruppe på 2 stud., opnormeres hver vejledning til 45 min. x 1,5. Forud herfor kan den studerende kontakte vejleder for at udarbejde speciale-kontrakten. Denne kontakt vil ofte være i form af mail, kortere samtaler og vil svare til ca. 20 minutters vejledning pr opgave. Ved Specialet er klyngevejledning en mulighed, som er en individuel vejledning, hvor ”nogen lytter med”. En klynge består af stud., som tilknyttes den samme vejleder, typisk af 2 til 3 stud. Klyngen vil som oftest blive sammensat med udgangspunkt i en fælles tematisk eller teoretisk interesse på tværs af de stud. Alle deltager herefter i de vejledningsgange, som aftales og planlægges i fællesskab. Ved klyngevejledning opnormes hver vejledning til 45 min. x 2. Grundideen er, at de studerende efter tur modtager individuel vejledning, men samtidig kan lære af at lytte til kommentarer, der vedrører medstuderendes arbejde. Herudover gør klyngevejledning det muligt bedre at udnytte det store potentiale, som vores stud. udgør, så deres kompetencer kan komme medstuderende til gode. Det er stadig muligt at have individuel vejledning uden klynge i forbindelse med specialet, hvis en studerende eller underviser fore-trækker det. Dog kan et krav om individuel vejledning uden klynge betyde, at man ikke kan få den vejleder, man har ønsket. Man vil i så fald få tildelt en anden vejleder.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 820,5
Vejledning 4,5
Total 825,0

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering, se nedenfor
Mundtligt forsvar, se nedenfor med opsyn.
Mundtlig eksamination
Den mundtlige eksamination i forlængelse af specialet tager form som en dialog mellem eksaminanden, den interne bedømmer (specialevejlederen) og den eksterne censor. Eksaminanden starter eksaminationen med et indledende oplæg på 5-10 minutter. Den efterfølgende dialog tager udgang punkt i specialet, hvorfra tråde vil blive trukket til generelle antropologiske diskussioner.

Hvis en studerende har skrevet kandidatspeciale individuelt, så vil hun blive mundtligt eksamineret i 45 minutter (eksklusiv votering), ved grupper på 2 studerende, så vil de være oppe til mundtlig eksamen i 60 minutter (eksklusiv votering). For 3 studerende vil den mundtlige eksamen vare op til 70 minutter (eksklusiv votering).

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse ovenfor. Bemærk opfyldes formalia ikke afvises opgaven administrativt. Læs mere her for KA

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Afleveres specialet ikke til den fastsatte deadline tæller det som et eksamensforsøg og der skal indenfor 14 dage indleveres en 2. specialekontrakt. Indlevering af en ny specialekontrakt er en forudsætning for forsat indskrivning på kandidatuddannelsen. En ny deadline sættes 3 måneder efter godkendelsen af 2. specialekontrakt. Afleveres specialet ikke her, har den studerende et tredje eksamensforsøg, efter samme regler. Læs mere Uddannelsessiderne på Intranettet.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende