Antropologisk Metode

Kursusindhold

Kurset bygger på færdigheder erhvervet på bacheloruddannelsens første år såvel metodisk som tematisk.

Kurset består af fire moduler, som ligger i forlængelse af hinanden.

Modul 1 introducerer kurset og placerer de antropologiske metoder i en videnskabsteoretisk sammenhæng.

Modul 2  består foruden forelæsninger af en række workshops, hvor de studerende arbejder indgående med forskellige kvalitative og kvantitative dimensioner af etnografisk metode

Modul 3  er dedikeret til feltøvelser og dataindsamling (dvs. ingen undervisning, men dog vejledning af grupper)

Modul 4  introducerer til positionering og etik, dataanalyse og formidling.

 

I kurset indgår introduktion til gruppearbejde og et litteratursøgningskursus.

Engelsk titel

Anthropological Method

Målbeskrivelse

I semesteropgaven skal de studerende klart og velargumenteret vise, at de kan:

 

 • Afgrænse en antropologisk problemstilling
 • Udforme en relevant og operatinaliserbar problemformulering
 • Gennemføre tre ugers dataindsamling på grundlag af denne problemstilling
 • Demonstrere fortrolighed med de introducerede kvalitative og kvantitative metoder
 • Reflektere kritisk over metodevalget inklusive forholdet mellem kvalitative og kvantitative metoder
 • Reflektere over sammenhængen mellem de valgte metoder og de opnåede indsigter
 • Vurdere projektets etiske aspekter
 • Analysere det indsamlede materiale og præsentere det i lyset af antropologisk teori
 • Formidle projektets metode og analyse i et klart og velformuleret referat først i semesteropgaven
 • Formidle projektets forløb og opnåede indsigter i et mundtligt seminaroplæg i december

Forelæsninger, øvelser og masterclass-vejledning.

Obligatoriske 1.200 sider, plus 250 siders selvvalgt litteratur.

ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig opgave. Individuel eller i grupper.
Længde: Min. 40.500 og max 49.500 anslag. Plus min. 9.000 og max 11.000 anslag pr. ekstra gruppemedlem.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se måbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 38
 • Seminar
 • 66
 • Øvelseshold
 • 36
 • Vejledning
 • 15
 • Feltarbejde
 • 220
 • Forberedelse
 • 330
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 825